Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie HUMANEO

Projekt: „Patent na zatrudnienie!”

Całkowita wartość projektu: 966 585,80 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 821 597,93 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

– Zamieszkuje na terenie obszarów strategicznej interwencji regionu mazowieckiego regionalnego województwa mazowieckiego (powiat: ostrowski, ostrołęcki, m. Ostrołęka i makowski.

– Jest bierną zawodowo kobietą w wieku między 18 a 59 rokiem życia.

CEL PROJEKTU:

Stowarzyszenie Humaneo realizuje projekt  „Patent na zatrudnienie!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej wśród min.40 os. spośród 60 kobiet biernych zawodowo w wieku produkcyjnym między 18 a 59 r.ż. zamieszkujących na obszarze strategicznej interwencji powiatów ostrowskiego, ostrołęckiego, m. Ostrołęka i makowskiego dzięki indywidualnie dopasowanym do potrzeb uczestniczek wsparciu realizowanemu w projekcie w okresie 1.04.2024-31.03.2025.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez min.42 os. spośród 60 uczestniczek projektu, dzięki udziałowi w różnorodnych szkoleniach aktywizujących w projekcie

2.Poprawa sytuacji na rynku pracy u co najmniej 40 uczestniczek projektu z obszarów RMR w okresie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.

3. Poprawa dostępu do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osób wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dla co najmniej 20% uczestniczek projektu z obszaru RMR

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu czyli do wspierania zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, w tym dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stopień realizacji celu głównego projektu będzie odzwierciedlony w wartościach osiągniętych wskaźników

Całkowita wartość projektu: 966 585,80 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 821 597,93 PLN

REZULTATY PROJEKTU:

 1. Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 48 kobiet
 2. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 40 kobiet
 3. Liczba osób, które nabyły kwalifikacje dzięki wsparciu w programie – 42 kobiet

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

W ramach projektu oferujemy:

 1. Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych oraz kompetencji cyfrowych,
 2. Stypendium szkoleniowe,
 3. Catering na szkoleniach,
 4. Egzaminy potwierdzające kompetencje/kwalifikacje zawodowe,
 5. Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu
 6. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi,
 7. Materiały dydaktyczne,

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Stowarzyszenie HUMANEO na Facebooku: https://www.facebook.com/humaneo

Stowarzyszenie HUMANEO na Instagramie: https://www.instagram.com/stowarzyszeniehumaneo/

ZAKRES POMOCY, CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie odbędzie 4 godziny zajęć z w ramach diagnozy predyspozycji i możliwości – 2 godziny z doradcą zawodowym oraz 2 godziny ze specjalistą z zakresu umiejętności cyfrowych.

Zakres tematyczny obejmuje: diagnozę predyspozycji, potrzeb i potencjałów oraz diagnozę pod katem umiejętności cyfrowych, analizę potrzeb szkoleniowych / walidacyjnych, możliwości doskonalenia zawodowego, opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania.

Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie, u której wykazana zostanie potrzeba uzupełnienia kompetencji cyfrowych, odbędzie 60 godzin szkolenia uzupełniającego kompetencje cyfrowe.

Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie, u której na etapie IPD zostanie zidentyfikowana potrzeba rozwinięcia kompetencji miękkich niezbędnych dla efektywnego poruszania się po rynku pracy, odbędzie 18 godzin szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.

Zakres tematyczny szkolenia: motywacja i samoocena, asertywność, komunikacja międzyludzka, poprawa własnego wizerunku, dokonanie adekwatnej oceny siebie, nabywanie i rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, wybór pracy, rozwój osobisty.

Każda Osoba uczestnicząca w Projekcie odbędzie 60 godzin  szkoleń aktywizujących.

Zakres tematyczny szkoleń (obligatoryjnie):

 • nabywanie umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilowania przyszłych aktywności zawodowych (12 godzin),
 • poszukiwanie źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych (12 godzin),
 • budowanie i podtrzymywanie kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców, pracodawcami pod potrzeby aktywności zawodowej (12 godzin),
 • promowanie wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji (12 godzin).

Zakres tematyczny szkoleń (do wyboru):

 • nawiązywanie relacji między Osobami biorącymi udział w Projekcie (12 godzin) lub
 • wzmocnienie kompetencji zawodowych adekwatnie do potrzeb zgłoszonych przez pracodawcę planującego zatrudnienie kobiet, w szczególności na stanowiskach wspierających działania proekologiczne takie jak – oszczędność energii i wody, powtórne wykorzystanie zasobów, ograniczenie wpływu na bioróżnorodność. (12 godzin)

Osoby uczestniczące w Projekcie mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.

Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 46 Osób uczestniczących w Projekcie.

Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

Osoby uczestniczące w Projekcie zakładające działalność gospodarczą w ramach projektu będę mogły skorzystać z finansowego wsparcia pomostowego, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczyń w dążeniu do uzyskania i utrzymania płynności finansowej w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

W JAKIM TERMINIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

REKRUTACJA jest podzielona na  2 tury:

1 tura – 1-15.IV.2024 (30 os.)

2 tura – 16-30.IV.2024 (30 os.)

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

TELEFONICZNIE:

tel. 605 547 091

email: pnz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

Harmonogramy w trakcie opracowywania

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

1a. Formularz zgłoszeniowy

1b. Oświadczenie Pnz

1c. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

3a. Umowa uczestnictwa w projekcie

3b. Deklaracja

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Instytucji Zarządzającej

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna Instytucji Pośredniczącej

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Patent na zatrudnienie
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content