CELE STATUTOWE

Zobacz jakie cele przyświecają stowarzyszeniu HUMANEO w codziennej działalności na rzecz szeroko pojętej aktywizacji zawodowej oraz rozwoju społecznego.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej,
 2. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 3. podejmowanie działań w obszarze informacji i promocji integracji europejskiej,
 4. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekonomicznej,
 5. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 6. działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji poprzez rozwój kształcenia ustawicznego,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego,
 8. doskonalenie kadr gospodarki,
 9. rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców,
 10. działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 11. działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy,
 12. podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi,
 13. podejmowanie działalności na rzecz zwiększenia dostępu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 14. podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 15. promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 17. zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
 18. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych,
 19. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 20. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych, technicznych i zawodowych dzieci i młodzieży,
 21. podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy społecznej,
 22. podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
 23. promowanie i rozwój edukacji językowej,
 24. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizację projektów inwestycyjnych,
 25. promowanie, prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
 26. aktywizacja sportowców oraz trenerów,
 27. promocja wartości patriotycznych,
 28. podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury i dziedzictwa narodowego,
 29. tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących w ramach powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w Polsce i za granicą,
 30. podejmowanie działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. udział w projektach edukacyjnych i badawczych,
 2. organizację kongresów, konferencji, kursów, szkoleń warsztatów, seminariów i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
 3. zarządzanie projektami,
 4. sporządzanie i opiniowanie analiz, ekspertyz i raportów,
 5. sporządzanie baz danych,
 6. działalność wydawniczą,
 7. współpracę z samorządem terytorialnym, administracją państwową, uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami oraz organizacjami pozarządowymi,
 8. powoływanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych,
 9. powoływanie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego,
 10. powoływanie i prowadzenie agencji zatrudnienia,
 11. powoływanie i prowadzenie placówek poradnictwa specjalistycznego,
 12. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 13. organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych,
 14. organizację zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego i aktywnego wypoczynku, w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
 15. organizowanie konkursów, olimpiad oraz projektów informatycznych,
 16. działalność turystyczną i sportową,
 17. udzielanie wsparcia materialnego oraz intelektualnego instytucjom prowadzącym działalność w oparciu zbieżne cele statutowe,
 18. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego,
 19. tworzenie i wspieranie ośrodków pomocy społecznej oraz noclegowni dla bezdomnych,
 20. inicjowanie i wspierania różnych form wolontariatu.
Skip to content