DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE

ADRES SIEDZIBY/DANE TELEADRESOWE

 1. Kraj: Polska
 2. Województwo: Małopolskie
 3. Powiat: Miasto na prawach powiatu
 4. Gmina: Nowy Sącz
 5. Miejscowość: Nowy Sącz
 6. Kod pocztowy: 33-300
 7. Ulica: Nawojowska
 8. Numer budynku 12
 9. Numer lokalu:
 10. Numer telefonu: 185477070
 11. Numer faksu: 184420577
 12. Poczta elektroniczna: biuro@humaneo.pl

DANE WNIOSKODAWCY

 1. Nazwa wnioskodawcy: Humaneo
 2. Forma prawna: stowarzyszenia
 3. Forma własności: Pozostałe krajowe jednostki prywatne
 4. Typ wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe
 5. NIP: 7343157319
 6. REGON: 120195516

Zasoby techniczne

Stowarzyszenie Humaneo, posiada niezbędny potencjał techniczny by realizować projekty z zachowaniem najlepszych praktyk i wysokich standardów jakości. Siedziba Humaneo znajduję się nieprzerwanie od 2006 roku na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawca posiada również oddziały terenowe na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz pomorskiego. Humaneo posiada pełne zaplecze techniczne niezbędne do działań administracyjno-technicznych: komputery, serwery, niezależne punkty dostępowe do sieci internetowej, urządzenia drukujące, służbowe samochody hybrydowe. Dysponuje mobilnymi laboratoriami komputerowymi, dzięki którym jest w stanie przeprowadzić szkolenia oraz egzaminy w dowolnym miejscu. Ponadto Wnioskodawca posiada sprzęt multimedialny i audiowizualny do prowadzenia wideokonferencji, co zapewni sprawną realizację projektu, regularną organizację spotkań zespołu projektowego, prowadzenie monitoringu i bieżące rozwiązywanie problemów.

Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał finansowy i jest zdolny do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu.
Wnioskodawca nie planuje angażowania finansowego innych podmiotów.

Obrót stowarzyszenia HUMANEO za rok 2018 wynosi ponad 10 milionów złotych.

Aktywizacja osób wykluczonych społecznie

Podejmowanie działalności na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi cel statutowy Stowarzyszenia (poz. 30). Wnioskodawca prowadzi placówkę poradnictwa specjalistycznego w ramach, której udzielane jest wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług obejmuje pomoc psychologiczną, prawną oraz szeroko rozumiane wsparcie w procesie uspołecznienia.

Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
 2. „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
 3. „Akademia nowych możliwości”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 4. „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 5. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”, RPOWM 9.1.2, woj. małopolskie
 6. „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 7. „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
 8. „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”, RPOWP 7.1, woj. podlaskie
 9. „Nowa szansa – AKTYWIZACJA!”, RPMA 9.1, woj. mazowieckie
 10. „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
 11. „Z nadzieją na lepsze jutro”, RPMP 9.1.2, woj. małopolskie
 12. „Aktywni na rynku pracy”, RPPM 6.1.2, woj. pomorskie
 13. „Wykorzystaj swoją szansę”, RPOWM 9.1, woj. mazowieckie
 14. „Aktywne włączenie społeczne i zawodowe”, RPWP 7.1.2, woj. wielkopolskie
 15. „W drodze do aktywności”, RPPK 8.1, woj. podkarpackie
 16. „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie

Aktywizacja osób bezrobotnych

Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji zawodowej, działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy, działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca jest Instytucją Rynku Pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia (posiada wpis do KRAZ).

Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże. Wnioskodawca osiągnął wszystkie cele założone w projektach, dotyczące pomocy grupie docelowej we włączeniu się społeczno-zawodowym.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. mazowieckie
 2. „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
 3. „Working Simply Altogether”, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 4. „Nowy zawód przed 30-stką”, POKL 6.1.1, woj. warmińsko-mazurskie
 5. „Nowy zawód – nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. opolskie
 6. „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
 7. „Będę aktywnym przedsiębiorcą”, POKL 6.2, woj. małopolskie
 8. „Młodzież gotowa do pracy”, POWER 1.2.2, woj. małopolskie
 9. „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
 10. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
 11. „Nowi zatrudnieni”, RPOL 7.3, woj. lubuskie
 12. „Cel: powrót na rynek pracy”, RPOWP 8.1, woj. podkarpackie
 13. „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 14. „Daj sobie szansę!”, RPODS 9.1.1, woj. dolnośląskie
 15. „Dobry zawód – lepsza praca!”, RPOWO 7.2, woj. opolskie
 16. „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
 17. „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
 18. „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
 19. „Nowe kwalifikacje szansą rozwoju”, RP LU 12.4, woj. lubelskie
 20. „Zatrudniony na kujawsko-pomorskim rynku pracy”, RP KP 8.5.2, woj. kujawsko-pomorskie
 21. „Kierunek PRACA”, RPMP 8.2, woj. małopolskie
 22. „Prosta ścieżka zatrudnienia”, RPWP 6.2, woj. wielkopolskie
 23. „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych stanowi jeden z celów statutowych Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada status organizatora turnusów rehabilitacyjnych (nr rej.: OR/12/0013/14). W ramach działalności z tego obszaru Wnioskodawca zorganizował 15 turnusów rehabilitacyjnych połączonych z kursami obsługi komputera, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Do czerwca 2016 zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne dla 224 osób. Ze wsparcia korzystały głównie osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami.

Wnioskodawca prowadzi również placówkę poradnictwa specjalistycznego (nr rej.: OR/12/0013/14)., w ramach której organizowane są szkolenia dla pracowników i klientów PCPR, MOPS, GOPS, OPS m.in. z podstaw obsługi komputera, wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcami zawodowymi. Zajęcia skierowane są dla całych rodzin korzystających ze wsparcia w/w placówek.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
 2. „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
 3. „niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 4. „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 5. „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie

Zwiększanie kompetencji osób pracujących

Doskonalenie kadr gospodarki oraz promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada wdrożone systemy jakości wskazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) upoważniających instytucję do świadczenia usług rozwojowych.

Doświadczenie projektowe:

 1. „@ktywni 45+”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 2. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 3. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
 4. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
 5. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 6. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. łódzkie
 7. „CISCO – Sieć kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubuskie
 8. „Akademi@ kluczowych kompetencji”, POKL 9.4, woj. lubelskie
 9. „Cisco – Energia kompetencji w usługach informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 10. „Orły transportu”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
 11. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 12. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
 13. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. wielkopolskie
 14. „Nowoczesne kompetencje w edukacji zawodowej”, POKL 9.4, woj. mazowieckie
 15. „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 16. „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 17. „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
 18. „Tik tak – na kompetencje cyfrowe przychodzi czas!”, RPOWD 10.3, woj. dolnośląskie
 19. „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”, RPOWP 9.5, woj. podkarpackie
 20. „Odkrywamy tajniki – komputery i języki”, RPPM 5.5, woj. pomorskie
 21. „Ak@demia umiejętności ICT”, RPPM 5.5, woj. pomorskie
 22. „Podkarpacka Akademia ICT”, RPOWP 9.3, woj. podkarpackie
 23. „Akademia umiejętności językowych”, RPOWP 9.3, woj. podkarpackie
 24. „Akademia informatyczna CISCO”, RPMA 10.3.4, woj. mazowieckie
 25. „Siła cyfrowych kompetencji”, RPSW 8.4.2, woj. świętokrzyskie

Edukacja

Podejmowanie działań na rzecz edukacji oraz działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji stanowią cele statutowe Stowarzyszenia.

Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Placówka działa pod nazwą „Akademia Edukacyjna HUMANEO” i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta m. Nowego Sącza pod nr 5/2011.

Ponadto Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego. Odbiorami szkoleń realizowanych przez ośrodek są osoby dorosłe. Placówka wpisana jest do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego pod nr 32/2011.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Sądecki Festiwal EKOlokalny”, WFOŚiGW w Krakowie, Miasto Nowy Sącz
 2. „Akademia kompetencji”, POKL 9.1.2, woj. śląskie
 3. „Klucz do kompetencji”, POKL 9.1.2, woj. dolnośląskie
 4. „Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”, POKL 9.1.2, woj. łódzkie
 5. „Z pasją do nauki!”, RPOWM 10.1.3, woj. małopolskie
 6. „Małopolskie Talenty – szkoła podstawowa – powiat limanowski”, RPMP 10.1.5, woj. małopolskie
Skip to content