UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY JAKOŚCI

Jako stowarzyszenie HUMANEO swoje cele statutowe realizujemy także poprzez niepubliczne placówki edukacyjne, a uprawnienia do świadczenia wyspecjalizowanych usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

NASZE PLACÓWKI I STATUSY

AKADEMIA EDUKACYJNA HUMANEO

Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń. Placówka zarządzana jest przez dyrektora, który do prowadzenia zajęć zatrudnia nauczycieli, trenerów oraz egzaminatorów. Odbiorcami szkoleń są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najczęściej realizowane zajęcia to szkolenia informatyczne, oparte na standardzie ECCC, językowe, ekologiczne, przyrodnicze, logopedyczne, socjoterapeutyczne. W ramach działania placówki organizowane są również wyjazdy edukacyjne oraz festiwale o charakterze ekologicznym. Placówka objęta jest kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym realizowanym za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

OSRODEK DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Funkcjonujący w strukturze HUMANEO Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego odgrywa istotną rolę w promowaniu idei kształcenia ustawicznego. Działa na rzecz nabywania nowych umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe, pracujące w różnych sektorach gospodarki, wykonując różnorodne zawody i profesje.  Opracowywane we współpracy z działem badawczo-innowacyjnym rozwiązania programowe i metodyczne, pozwalają na aktualizację posiadanych i nabywanie nowych kompetencji zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wymaganiami.

Placówka dostosowuje formę i rodzaj prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb i predyspozycji słuchaczy oraz wymagań stawianych przez ciągle modernizujący się rynek pracy. W ramach swojej działalności placówka realizuje: szkolenia, poradnictwo, konferencje, seminaria, warsztaty

INSTYTUT PORADNICTWA I WSPARCIA RODZINY

Podstawowym zadaniem Jednostki utworzonej 4 sierpnia 2014 r., jest świadczenie różnorodnych usług wsparcia rodzinie. Od pomocy psychologicznej przez prawną po wsparcie w procesie uspołecznienia. Instytut został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie  uczestników prowadzonych przez HUMANEO programów aktywizacyjnych. Analizując ich potrzeby Zarząd Stowarzyszenia zdecydował, iż niezbędnym jest stworzenie instytucji, której podstawowym celem działania będzie wsparcie Rodziny. Decyzja ta podyktowana była poczuciem odpowiedzialności za podopiecznych realizowanych projektów. Naszym celem jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań po to, aby zapewnić wszystkim potrzebującym – zarówno dzieciom jak i dorosłym – poczucie bezpieczeństwa, zaszczepić wiarę w siebie i innych oraz zaufanie do ludzi. Prowadząc placówkę poradnictwa specjalistycznego, przyjmujemy na siebie niezwykle odpowiedzialne zadanie pomocy rodzinom, których członkowie czują się skrzywdzeni, posiadają trudności życiowe, poszukują sensu oraz chęci do życia i rozwoju.

ORGANIZATOR TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

W ramach działalności prowadzonej jako organizator turnusów rehabilitacyjnych świadczymy usługi realizowane w formule wyjazdowej: usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki i niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Realizujemy również turnusy w ramach współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Rehabilitacyjnymi, Domami Wypoczynkowymi i Sanatoriami o wysokim standardzie zakwaterowania i rozwiniętej bazie rehabilitacyjnej w całym kraju, w miejscach o  turystycznym charakterze, ze szczególnym mikroklimatem korzystnie wpływającym na proces powrotu do zdrowia i kondycji psychicznej.

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Agencja Zatrudnienia HUMANEO funkcjonuje od 17 maja 2011 roku na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7231,  nadzorowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Swoją działalność koncentruje na poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność zatrudnienia i maksymalną redukcję kosztów poprzez wskazanie kandydata o odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencjach. Jesteśmy w posiadaniu bazy zaufanych i sprawdzonych pracodawców, którą na bieżąco rozszerzamy i uaktualniamy. Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, przez co świadczone przez nas usługi są skuteczne. Nasza działalność obejmuje również ofertę pomocy pracodawcom w doborze odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na konkretne stanowiska pracy. Tym co nas wyróżnia to minimum formalności przy kontaktach z klientami oraz pełna, kompleksowa obsługa.
ORGANIZATOR TURYSTYKI I POSREDNIK TURYSTYCZNY

HUMANEO uzyskało wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w dniu 21 października 2015 r. pod numerem Z/52/2015.

W ramach działalności jednostki organizowane są wyjazdy o charakterze turystycznym, które z uwagi na specyfikę działalności HUMANEO połączone są z reguły z działaniami edukacyjnymi. Dzięki długoletniej współpracy z wybranymi hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, czy przewoźnikami jesteśmy w stanie organizować imprezy turystyczne w sposób kompleksowy, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów, zapewniając odpowiednią opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach.

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA

HUMANEO uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 6 marca 2007 r. pod numerem 2.12/00044/2007. Jako zarejestrowana Instytucja Szkoleniowa może uzyskiwać zlecenia na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń zawodowych, informatycznych, językowych i ogólnych,  na terenie całego kraju. Szkolenia realizowane są przez doświadczonych trenerów/praktyków, zgodnie z wystandaryzowanymi programami szkoleń, co stanowi o ich atrakcyjności i wysokiej wartości merytorycznej. Zakończone są walidacją zestawów efektów kształcenia i wydaniem dokumentów, potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji zawodowych. Dobra znajomość rynku pracy, fachowa pomoc doradców zawodowych i edukacyjnych, jak również kompleksowość oferowanych usług edukacyjnych w połączeniu z pośrednictwem pracy, stanowią o ich wysokiej efektywności zatrudnieniowej.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Znak Jakości MSUES

Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał stowarzyszeniu HUMANEO:

ZNAK JAKOŚCI
MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH

HUMANEO od 2013 roku należy do Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Eksperci stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w realizacji Planu Wykonawczego MPKU

Certyfikat akredytacji instytucji

Polska Sieć Kształcenia Modułowego (Polish Network of Modular Education) nadaje stowarzyszeniu HUMANEO certyfikat akredytacji instytucji potwierdzający:

spełnienie kryteriów jakości w zakresie projektowania, realizacji
oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia
i szkolenia zawodowego.

Certyfikat iso 29990

HUMANEO potwierdziło wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia zgodnie z normą PN-EN ISO 29990:2010 w zakresie:

organizowania, realizowania, projektowania usług edukacyjnych i szkoleniowych
w obszarze zawodowym, informatycznym i językowym
wraz z walidacją efektów kształcenia.

Certyfikat ISO 9001

HUMANEO potwierdziło wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

organizowania, realizowania, projektowania usług edukacyjnych i szkoleniowych
w obszarze zawodowym, informatycznym i językowym
wraz z walidacją efektów kształcenia.

Certifikat Quality Alliance

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie zostały sprecyzowane wytyczne dotyczące Karty Podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR).

Nowa Karta Podmiotu nakłada na Instytucje Szkoleniowe obowiązek posiadania Certyfikatu/Akredytacji, aby mogła realizować Usługi Rozwojowe ze środków publicznych. Jedną z możliwych akredytacji pozytywnie zweryfikowanych przez PARP jest Znak Jakości TGLS Quality Alliance

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA
WYSTANDARYZOWANYCH SZKOLEŃ I EGZAMINÓW

Wpis do rejestru

HUMANEO jest podmiotem wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym jesteśmy uprawnieni do świadczenia, współfinansowanych ze środków publicznych, usług rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroki zakres usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Zapraszamy do skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez HUMANEO.

Zaświadczenie

Stowarzyszenie HUMANEO legitymuje się certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), który  jest państwową instytucją działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).

UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego.

Certyfikat uprawnia HUMANEO do realizacji szkoleń zawodowych z zakresu obsługi wózków jezdniowych, jezdniowych podnośnikowych, jezdniowych unoszących, jezdniowych naładowanych oraz wymiany butli gazowej.

Zaświadczenie

HUMANEO jest podmiotem uprawnionym do organizacji szkoleń prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 Dz.U. nr 70 poz. 650 z póź.zm. w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu:

Bezpieczna wymiana butli

Potwierdzenia spełnienia wymagań

Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 25 ww. rozporządzenia przez HUMANEO w zakresie szkoleń o specjalności:

montaż rusztowań budowlano-montażowych
metalowych (bez klasy)

Miejsce organizacji szkoleń w zakresie teoretycznym oraz praktycznym: 34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4.

Centralny ośrodek kształcenia ECCC

Z dniem 02.11.2010 r. Fundacja ECCC powierzyła HUMANEO (wcześniej: Europejski Instytut Edukacji Informatycznej) pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC. Centralny Ośrodek Kształcenia organizuje oraz przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na egzaminatorów i trenerów ECCC, nadaje uprawnienia egzaminatorskie i trenerskie, jak również wydaje certyfikaty ECCC. Inne zadania Centralnego Ośrodka Kształcenia to m.in.: promowanie standardu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej, wdrażanie oraz rozwój systemu szkoleń i certyfikacji w standardzie ECCC, nadzór nad działalnością Ośrodków Egzaminacyjnych ECCC.

Centralny osrodek egzaminacyjny ECCC

HUMANEO – jako Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC czuwa nad przebiegiem egzaminów w Ośrodkach Egzaminacyjnych zgodnie z przyjętą procedurą egzaminacyjną, przeprowadza również egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i trenerów ECCC. Dba o zapewnienie sieci egzaminatorów, koordynując i stymulując powstawanie nowych Ośrodków Egzaminacyjnych. W razie braku Ośrodka Egzaminacyjnego na danym terenie, Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC przejmuje na siebie organizację egzaminów, zapewniając egzaminatorów oraz odpowiednie zaplecze infrastrukturalne.

Osrodek egzaminacyjny TGLS

HUMANEO – jako Ośrodek Egzaminacyjny TGLS – posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych TGLS. Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny. Jest to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób, bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Akademia edukacyjna VCC

Jako Akademia Edukacyjna VCC, HUMANEO prowadzi proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC. Realizowane procesy dydaktyczne prowadzone są w oparciu o materiały szkoleniowe zgodne ze standardem VCC, przez akredytowanych trenerów, posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Do zadań HUMANEO, jako Akademii Edukacyjnej VCC, należy również: prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, pozyskiwanie kandydatów na egzaminatorów VCC, operatorów systemu egzaminacyjnego, doradców i ekspertów VCC. Akademia Edukacyjna stanowi rękojmię prawidłowo prowadzonego procesu edukacyjnego.

Partner egzaminacyjny VCC

HUMANEO – jako Partner Egzaminacyjny VCC – odpowiada za przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów certyfikacyjnych VCC. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, znajomość branżowego języka obcego, jak również elementy technologii informacyjnych i kompetencji społecznych, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Partner Egzaminacyjny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie właściwego stanowiska egzaminacyjnego oraz przeprowadzenie procesu egzaminowania, sposób określony w procedurach. W tym celu współpracuje z Akredytowanymi Egzaminatorami oraz Operatorami Systemu Egzaminacyjnego.

Skip to content