15 GRUP W PROJEKCIE „SPOŁECZNA ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI”!

Już 15 grupa Uczestników projektu „Społeczna ścieżka aktywności” skorzystała z indywidualnego wsparcia coucha realizowanego w ramach działalności na rzecz wspólnoty lokalnej i wolontariatu. Różnorodne formy aktywizacja zawodowej Uczestników projektu mają na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

 

W projekcie biorą udział osoby, które zamieszkują na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są osobami w wieku 15-29 lat niepracującymi. Uczestnicy projektu posiadają najniższe lub niskie kwalifikacje zawodowe (ISCED 2 i ISCED 3).

Po zakończeniu coachingu indywidualnego Uczestnicy projektu „Społeczna ścieżka aktywności” przejdą ponowną weryfikacje kompetencji społecznych. Ten etap zakłada:

  • weryfikację zewnętrzną przeprowadzaną przez psychologa (w wymiarze 1h/ osoba) z wykorzystaniem testu psychometrycznego
  • weryfikację wewnętrzną (w wymiarze 1h/ osoba), obejmującą ponowną samoocenę posiadanych kompetencji społecznych oraz ponowną ocenę opisową dokonaną przez opiekuna, a także ocenę zbiorczą obejmującą podsumowanie informacji pozyskanych na etapie wstępnej i ponownej weryfikacji kompetencji społecznych.

Celem ponownej weryfikacji kompetencji społecznych jest weryfikacja poziomu nabytych kompetencji społecznych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziesz na stronie  „Społeczna ścieżka aktywności”.

Projekt „Społeczna ścieżka aktywności” (POWR.01.04.00-00-0016/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 504 150,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 489 025,50 zł