Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 749 822,94 zł. Całkowita wartość projektu 4 411 556,40 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji
 • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej)
 • jest osobą w wieku 18-49 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe)

    lub

 • jest osobą w wieku 18-64 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kurs Prince2 Foundation)
 • nie jest osobą powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach, dotyczy osób zgłaszających się na kursy:
  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Grafika komputerowa
  • Tester oprogramowania
 • nie jest osobą z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe).

Celem Projektu jest uzyskanie kwalifikacji przez co najmniej 90% spośród 1512 osób z grupy docelowej w terminie 01.01.2021- 31.12.2023 r. poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia o następującej tematyce:

1. Tworzenie aplikacji internetowych Introduction to Programming Using HTML and CSS

2. Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop

3. Tester Oprogramowania 

4. Prince2 Foundations

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia 2021 r. do listopada 2023 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Kurs z zakresu Tworzenie aplikacji internetowych „Introduction to programming using HTML AND CSS” trwa 48 godzin/grupa
 2. Kurs przewidziany jest dla 512 osób (41 grup średnio 12-osobowych).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 8 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie).
 4. Zakres tematyczny:
  • zarządzanie cyklem życia aplikacji (podstawy platformy, zarządzanie stanami aplikacji, interfejs dotykowy i gesty, analiza i testowanie aplikacji HTML5)
  • tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie tekstu, grafiki i mediów (wprowadzanie do HTML, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania zawartości tekstowej, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania grafiki, znaczniki HTML5 wykorzystywane do odtwarzania mediów)
  • tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie organizacji, wprowadzania i sprawdzania poprawności (znaczniki HTML5 wykorzystywane do organizacji zawartości i formularzy, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wprowadzenia danych i sprawdzania poprawności)
  • omówienie CSS w zakresie przepływu zawartości, pozycjonowania oraz styli (omówienie głównych elementów CSS)
  • omówienie CSS w zakresie wyglądu (dostosowanie zawartości interfejsu użytkownika)
  • zarządzanie przepływem tekstu za pomocą CSS (zarządzanie przepływem tekstu)
  • zarządzanie interfejsem graficznym za pomocą CSS (zarządzanie interfejsem graficznym)
  • JavaScript i kodowanie (zarządzanie i utrzymanie JavaScript, aktualizowanie interfejsu użytkownika za pomocą JavaScript)
  • tworzenie animacji oraz praca z grafiką i dostępem do danych (kodowanie animacji za pomocą JavaScript, praca z obrazami, kształtami i innymi grafikami, wysyłanie i odbieranie danych, wczytywane i zapisywanie plików)
  • kodowanie JavaScript dla interfejsów dotykowych, urządzeń i systemu operacyjnego (interfejs dotykowy, kodowanie w APIs HTML5, dostęp do urządzeń i zasobów systemu operacyjnego)
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa)
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 1. Kurs z zakresu Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop trwa 72 godziny/grupa
 2. Kurs przewidziany jest dla 468 osób (38 grup średnio 12-osobowych)
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 12 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie)
 4. Zakres tematyczny:
  • znajomość standardów i ustalenie wymogów projektów graficznych (określenie celu, publiczności i potrzeb odbiorców dla przygotowanych zdjęć, znajomość zasad praw autorskich, znajomość zasad zarządzania projektami i zadaniami, informowanie innych osób o planach projektowych)
  • identyfikacja elementów w procesie przygotowania zdjęć (wiedza na temat rozdzielczości i rozmiarów zdjęć oraz rodzajów formatów plików, znajomość zasad projektowania elementów i kompozycji obrazu, wiedza z zakresu korekcji kolorów przy użyciu programu Photoshop)
  • zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop (znajomość warstw i masek, określenie elementów interfejsu użytkownika Photoshop CS5 i znajomości ich funkcji, wiedza na temat funkcji importu, eksportu, organizowania i zapisywania obrazów, znajomość procesów produkowania i ponownego wykorzystania zdjęć)
  • tworzenie i edycja obrazów przy użyciu Adobe Photoshop (umiejętność: zaznaczania i zmian rozmiaru zdjęcia, zastosowania prowadnic i linii pomocniczych, przekształcania obrazów, retuszu i dodawania zdjęć, trybów rysowania i malowania, zmiany czcionek, stosowania filtrów)
  • przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych, znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych (znajomość: typografii, kluczowych pojęć graficznych, zasad praw autorskich do zdjęć i ich wykorzystania, stosowania symboli i obrazów reprezentatywnych)
  • znajomość zasad pracy w środowisku Adobe Illustrator (wiedza z zakresu: warstw i masek, znajomość: koncepcji (idei) grafiki wektorowej, poleceń: importu, eksportu i zapisywania plików, niezbędnych funkcji i umiejętność ich używania, umiejętność używania: pędzli, symboli, stylów i wzorów graficznych)
  • tworzenie i edycja grafiki przy użyciu Adobe Illustrator (umiejętność: tworzenia dokumentów, korzystania z narzędzi: rysowania i kształtów, korzystania z narzędzi tekstowych, wykorzystania obrazów skanowanych i fotografii, tworzenia grafiki realistycznej, modyfikacji i przekształcania obiektów)
  • umiejętność archiwizacji, eksportu i publikowania grafiki za pomocą Adobe Illustrator
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa)
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji
 1. Kurs z zakresu Tester oprogramowania trwa 42 godziny/grupa
 2. Kurs przewidziany jest dla 408 osób (34 grupy średnio 12-osobowe)
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 7 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie)
 4. Zakres tematyczny:
  • teoria testowania (definicje, zasady, procesy i podział testowania, błędy i awarie w procesie testowania)
  • strategia testowania (modele wytwarzania oprogramowania, strategia związana z poziomem testów, strategia związana z modelem testowania, strategia negatywna, strategia oparta na ryzyku)
  • rodzaje testów (testy czarnoskrzynkowe, białoskrzynkowe, funkcjonalne i niefunkcjonalne, statyczne i dynamiczne, potwierdzające)
  • korelacja (role w testowaniu, narzędzia wspomagające proces testowania, współpraca z programistami, walidacja, kryteria wejścia/zakończenia testów)
  • zarządzanie testami (organizacja, monitorowanie i kontrolowanie testowania, kierowanie testami)
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa)
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji
 1. Kurs z zakresu Prince2 Foundation trwa 30 godzin/grupa
 2. Kurs przewidziany jest dla 124 osób (11 grup średnio 12-osobowych).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 5 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie)
 4. Zakres tematyczny:
  • przegląd metodyki PRINCE2®
  • organizacja
  • proces przygotowanie projektu,
  • uzasadnienie biznesowe
  • proces inicjowanie projektu
  • plany
  • jakość
  • ryzyko
  • proces zarządzanie końcem etapu
  • postępy
  • proces sterowanie etapem
  • zmiana
  • proces zarządzanie dostarczaniem produktów
  • proces zarządzanie strategiczne projektem
  • omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (przerwa kawowa)
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji

Na czas państwowych ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach publicznych zajęcia będą prowadzone w trybie online.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne 
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering
 • egzaminy kwalifikacyjne 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu (nowy adres od września):

ul. Legionów 57a (parter)
86-300 Grudziądz

Biuro jest czynne w 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

W formie elektronicznej na adres: akcjakwalifikacja@humaneo.pl

 

KONTAKT:

Kontakt z biurem projektu: 601 538 943 lub 601 448 735
Kontakt w sprawie rekrutacji: 601 380 573 lub 603 419 618

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 4 411 556,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 749 822,94 zł

Skip to content