Strona projektu – „Aktywizacja krok po kroku”

Data aktualizacji strony: 9 września 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 18 – 64 lat zamieszkujące na obszarze woj. warmińsko- mazurskiego w pow. braniewskim (z wyłącz. gm. Miejskiej Braniewo), pow. ostródzkim (z wyłącz. gm. m. Ostróda) oraz pow. elbląskim (z wyłącz. gm. Milejewo),
 • bierne zawodowo lub bezrobotne,
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 • w tym również osoby niepełnosprawne.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 02.01.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z psychologiem (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 • Zakres tematyczny: diagnoza potrzeb, predyspozycji, słabych i mocnych stron, deficytów umiejętności społecznych, predyspozycji społeczno – zawodowych wynikających z cech psychospołecznych, ocena motywacji.
 • Ponadto, każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (4 godziny, 2 spotkania po 2 godziny).
 • Zakres tematyczny: analiza ścieżki kariery, informacje o zawodach poszukiwanych na rynku pracy, diagnoza możliwości i predyspozycji zawodowych, ocena stopnia oddalenia od rynku pracy, opis obecnej sytuacji Uczestnika/-czki Projektu, kierunku rozwoju zawodowego, działania możliwe do zastosowania, kompetencje i uwarunkowania zdrowotne, pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i zatrudnienia, diagnoza potencjału zawodowego i możliwości danej osoby, opracowanie ścieżki reintegracji oraz Indywidualnego Planu Działania.
 • Wymagana frekwencja – 100%.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w grupowych warsztatach Kuźnia optymizmu w wymiarze 30 godzin/ 1 grupa (6 dni x 5 godzin).
 • Zakres tematyczny: asertywność, przyczyny bezrobocia, komunikacja interpersonalna, pierwsze wrażenie, dobre i złe nawyki, osobista droga rozwoju.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym i/lub prawnym w wymiarze średnio 12 godzin/ 1 osoba (4 dni x 3 godziny).
 • Zakres tematyczny (wsparcie psychologiczne): dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez Uczestników/-czki Projektu, m.in. niwelowanie indywidualnych problemów UP- rodzinnych, życiowych, wzrost motywacji do działania, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu, ukierunkowanie w rozwiązaniu problemów.
 • Zakres tematyczny (wsparcie prawne): rozwiązywanie indywidualnych problemów Uczestników/-czek Projektu, m.in. związanych z kontaktami z urzędami, zawiłością przepisów, problemami mieszkaniowymi (eksmisje, przydział mieszkania socjalnego), kredytami, komornikami.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu będzie miał/-a możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia psychologa, w trakcie dyżurów, zgodnie ze zidentyfikowanymi i zgłaszanymi potrzebami.
 • Wymagana frekwencja – 100%.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w grupowych warsztatach poszukiwania pracy w wymiarze 32 godziny/ 1 grupa (6 dni x 5-6 godzin).
 • Zakres tematyczny: znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, analiza lokalnego rynku pracy, autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą, najczęstsze pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, case study dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu weźmie udział w szkoleniu ICT (information and communication technologies) w wymiarze 96 godzin (16 dni x 6 godzin).
 • Zakres tematyczny: podstawy obsługi komputera i Internetu.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu ECCC.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługują: materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.
 • Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych określonych na podstawie i w zgodzie z zapisami opracowywanego IPD, uwzględniając predyspozycje zawodowe i możliwości UP, a także specyfikę regionalnego rynku pracy.
 • Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 110 Uczestników/-czek Projektu.
 • Szkolenia będą kończyć się egzaminem zawodowym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe i dydaktyczne.
 • Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz przystąpienie do egzaminu.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługują: materiały dydaktyczno-biurowe, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, otrzymanie certyfikatu (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).
 • Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.
 • Staże są przewidziane dla 60 Uczestników/-czek Projektu.
 • Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy/-czki muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
 • Staże będą się odbywały na podstawie umów stażowych zawieranych na okres 4 miesięcy oraz w oparciu o program stażu. Szczegóły realizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Beneficjentem, pracodawcą a stażystą.
 • Osoba odbywająca staż powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności- 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym. Stypendium za niepełny miesiąc ustalane będzie poprzez podzielenie kwoty przysługującego stypendium przez ilość dni kalendarzowych i pomnożenie przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które należne jest świadczenie. Stypendium nie przysługuje za czas nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu.
 • Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent. Uczestnicy/-czki obowiązkowo podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 • Staże realizowane będą pod nadzorem opiekuna stażysty, na podstawie umowy stażowej oraz w oparciu o program stażu. Po zakończeniu udziału w stażu, Uczestnik/-czka otrzyma opinię z przebiegu stażu wraz z opisem wykonywanych czynności.
 • Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu na staż oraz stypendium stażowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW dla uczestników stażu,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel: 605-202-933
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
aktywizacjakrokpokroku@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 979 016,96 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 682 164,41 zł