Projekt ,,Aktywna droga do sukcesu” RPLU.11.01.00-06-0036/20

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób powyżej 18 r.ż. z niepełnosprawnością, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo lub bezrobotnych.
Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru województwa lubelskiego.
Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby:
– doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
– z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
– korzystające z PO PŻ 2014-2020
– zamieszkujące na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
– o niskich kwalifikacjach
– bez doświadczenia zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno- zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób z niepełnosprawnościami, poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno- zawodową.

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Aktywna droga do sukcesu” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.11.2021r. do 31.10.2022 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 3-miesięczne lub 6-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

Zakres:

 • 6h/ na osobę (2 spotkania po 3 h/na osobę- 1 spotkanie z psychologiem, 1 z doradcą zawodowym)
 • diagnoza WOPZ
 • konstruowanie ścieżki reintegracji
 • diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjałów, predyspozycji, potrzeb
 • opracowanie IŚR

Zakres:

 • 12 h/UP (6 spotkań po 2 h/ UP
 • indywidualne porady psychologa/ terapeuty/ prawnika/ coacha itp.
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów stojących na drodze aktywizacji społeczno-zawodowej

Zakres:

 • Trening społeczny:
  • 25h/gr -5spotkania x 5h, śr.2-3 razy w tyg.
  • gospodarowanie czasem
  • bariery komunikacji, zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, techniki
   komunikacji
  • asertywność, czynniki potęgujące i redukujące stres, zasady asertywności
  • kontakty w rodzinie, techniki rozwiązywania konfliktów, podział obowiązków, zarządzanie budżetem domowym
  • współpraca, zasady pracy w grupie, planowanie zadań, wyznaczanie celów
  • trening motywacyjny, ukierunkowanie na sukces, wizualizacja celów
  • zasady dostosowania ubioru do sytuacji, Savoir-vivre
 • Trening zawodowy
  • 17h/gr.; 3spotk.x 5-6h
  • rynek pracy i oferta edukacyjna, informację o specyfice rynku pracy
  • poszukiwanie pracy, metody poszukiwania, budowanie postaw kreatywnych, zakładanie kont/profili UP na portalach zatrudnieniowych, ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej
  • równość szans, godzenia życia zawodowego z osobistym, obrona przed nierównym traktowaniem, przełamywanie stereotypów dotyczących kobiet, mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami

Zakres:

 • 5h/ na osobę (5 spotkania po 1 h/osoba)
 • weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy
 • pozyskiwanie ofert pracy, stażu
 • przedstawienie kandydatury UP lokalnym pracodawcom
 • inicjowanie spotkań UP z pracodawca
 • pomoc UP w przygotowaniu do spotkania z konkretnym pracodawcą
 • monitorowanie aktywności UP i motywowanie UP w działaniach ukierunkowanych na aktywne poszukiwanie zatrudnienia

Zakres:

 • 120h/ grupa średnio 15 spotkań x 8 godzin
  Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz
  zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.
  Programy szkoleń zostaną opisane językiem efektów kształcenia. Programów szkoleń zostanie skonsultowany z pracodawcami, którzy przyjmą UP na staż, przez co realnie dostosuje się wsparcie do potrzeb regionalnego rynku pracy.
  Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji.
 • 3m-ce dla 20UP oraz 6m-cy dla 15UP
 • max.8h/dziennie i 40h/tyg.(7h/dziennie i 35h/tyg. w przypadku ON w stopniu znacznym lub umiarkowanym)

Staż odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy- stroną jest stażysta i podmiot przyjmujący, zgodnie z programem stażu. W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW. Po zakończeniu stażu UP otrzyma pisemną ocenę uwzględniającą osiągnięte rezultaty oraz efekty.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTÓW?

Biuro Projektu:

ul. Długa 5/61
20-346 Lublin
tel. 661 451 895

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

e-mail: aktywnadrogadosukcesu@humaneo.pl

Skip to content