Archiwum

DANE WNIOSKODAWCY

 1. Nazwa wnioskodawcy: Humaneo
 2. Forma prawna: stowarzyszenia
 3. Forma własności: Pozostałe krajowe jednostki prywatne
 4. Typ wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe
 5. NIP: 7343157319
 6. REGON: 120195516

ADRES SIEDZIBY / DANE TELEADRESOWE

 1. Kraj: Polska
 2. Województwo: Małopolskie
 3. Powiat: Miasto na prawach powiatu
 4. Gmina: Nowy Sącz
 5. Miejscowość: Nowy Sącz
 6. Kod pocztowy: 33-300
 7. Ulica: Nawojowska
 8. Numer budynku 12
 9. Numer lokalu:
 10. Numer telefonu: 185477070
 11. Numer faksu: 184420577
 12. Poczta elektroniczna: biuro@humaneo.pl

„Kadry”

SPECJALIZACJE

Poniższy wykres przedstawia naszą strukturę kadrową w kontekście specjalizacji projektowych.

TYPY PROJEKTÓW

Poniższy wykres przedstawia naszą strukturę kadrową w kontekście różnych grup docelowych.

Liczby pojawiają się po umieszczeniu kursora nad obszarem wykresu.

„Zasoby techniczne”

Stowarzyszenie Humaneo, posiada niezbędny potencjał techniczny by realizować projekty z zachowaniem najlepszych praktyk i wysokich standardów jakości. Siedziba Humaneo znajduję się nieprzerwanie od 2006 roku na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawca posiada również oddziały terenowe na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz pomorskiego. Humaneo posiada pełne zaplecze techniczne niezbędne do działań administracyjno-technicznych: komputery, serwery, niezależne punkty dostępowe do sieci internetowej, urządzenia drukujące, służbowe samochody hybrydowe. Dysponuje mobilnymi laboratoriami komputerowymi, dzięki którym jest w stanie przeprowadzić szkolenia oraz egzaminy w dowolnym miejscu. Ponadto Wnioskodawca posiada sprzęt multimedialny i audiowizualny do prowadzenia wideokonferencji, co zapewni sprawną realizację projektu, regularną organizację spotkań zespołu projektowego, prowadzenie monitoringu i bieżące rozwiązywanie problemów.

Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał finansowy i jest zdolny do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu.
Wnioskodawca nie planuje angażowania finansowego innych podmiotów.

Obrót stowarzyszenia HUMANEO za rok 2018 wynosi ponad 10 milionów złotych.

Doświadczenie

Aktywizacja osób wykluczonych społecznie

Podejmowanie działalności na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi cel statutowy Stowarzyszenia (poz. 30). Wnioskodawca prowadzi placówkę poradnictwa specjalistycznego w ramach, której udzielane jest wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług obejmuje pomoc psychologiczną, prawną oraz szeroko rozumiane wsparcie w procesie uspołecznienia.

Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
 2. „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
 3. „Akademia nowych możliwości”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 4. „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 5. „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa”, RPOWM 9.1.2, woj. małopolskie
 6. „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 7. „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
 8. „Stałe włączenie społeczno-zawodowe”, RPOWP 7.1, woj. podlaskie
 9. „Nowa szansa – AKTYWIZACJA!”, RPMA 9.1, woj. mazowieckie
 10. „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
 11. „Z nadzieją na lepsze jutro”, RPMP 9.1.2, woj. małopolskie
 12. „Aktywni na rynku pracy”, RPPM 6.1.2, woj. pomorskie
 13. „Wykorzystaj swoją szansę”, RPOWM 9.1, woj. mazowieckie
 14. „Aktywne włączenie społeczne i zawodowe”, RPWP 7.1.2, woj. wielkopolskie
 15. „W drodze do aktywności”, RPPK 8.1, woj. podkarpackie
 16. „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie

Aktywizacja osób bezrobotnych

Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji zawodowej, działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy, działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca jest Instytucją Rynku Pracy, prowadzi Agencję Zatrudnienia (posiada wpis do KRAZ).

Wnioskodawca realizował wsparcie na rzecz włączenia społecznego, tj. zwiększenia szans na powrót na rynek pracy osobom zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem społecznym, w tym również osób niepełnosprawnych. Zrealizowane zadania wpisywały się w ścieżkę reintegracji społecznej, zawodowej i obejmowały: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże. Wnioskodawca osiągnął wszystkie cele założone w projektach, dotyczące pomocy grupie docelowej we włączeniu się społeczno-zawodowym.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. mazowieckie
 2. „Pierwszy krok do lepszej przyszłości”, POKL 7.2.1, woj. małopolskie
 3. „Working Simply Altogether”, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 4. „Nowy zawód przed 30-stką”, POKL 6.1.1, woj. warmińsko-mazurskie
 5. „Nowy zawód – nowe perspektywy”, POKL 6.1.1, woj. opolskie
 6. „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
 7. „Będę aktywnym przedsiębiorcą”, POKL 6.2, woj. małopolskie
 8. „Młodzież gotowa do pracy”, POWER 1.2.2, woj. małopolskie
 9. „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
 10. „Wejdź na rynek pracy z POWERem”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
 11. „Nowi zatrudnieni”, RPOL 7.3, woj. lubuskie
 12. „Cel: powrót na rynek pracy”, RPOWP 8.1, woj. podkarpackie
 13. „Aktywni i skuteczni”, WRPO 7.1.2, woj. wielkopolskie
 14. „Daj sobie szansę!”, RPODS 9.1.1, woj. dolnośląskie
 15. „Dobry zawód – lepsza praca!”, RPOWO 7.2, woj. opolskie
 16. „Twoja szansa!”, RPOWD 9.1.2, woj. dolnośląskie
 17. „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie
 18. „Gotowi do zmiany”, RPOWD 9.1.1, woj. dolnośląskie
 19. „Nowe kwalifikacje szansą rozwoju”, RP LU 12.4, woj. lubelskie
 20. „Zatrudniony na kujawsko-pomorskim rynku pracy”, RP KP 8.5.2, woj. kujawsko-pomorskie
 21. „Kierunek PRACA”, RPMP 8.2, woj. małopolskie
 22. „Prosta ścieżka zatrudnienia”, RPWP 6.2, woj. wielkopolskie
 23. „Młodzieżowa ścieżka zatrudnienia”, POWER 1.3.1, woj. małopolskie

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych stanowi jeden z celów statutowych Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada status organizatora turnusów rehabilitacyjnych (nr rej.: OR/12/0013/14). W ramach działalności z tego obszaru Wnioskodawca zorganizował 15 turnusów rehabilitacyjnych połączonych z kursami obsługi komputera, treningiem kompetencji i umiejętności społecznych, grupowe warsztaty z doradcą zawodowym. Do czerwca 2016 zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne dla 224 osób. Ze wsparcia korzystały głównie osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami.

Wnioskodawca prowadzi również placówkę poradnictwa specjalistycznego (nr rej.: OR/12/0013/14)., w ramach której organizowane są szkolenia dla pracowników i klientów PCPR, MOPS, GOPS, OPS m.in. z podstaw obsługi komputera, wyjazdowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcami zawodowymi. Zajęcia skierowane są dla całych rodzin korzystających ze wsparcia w/w placówek.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Akademia doradztwa edukacyjnego”, POKL 9.6.3, woj. opolskie
 2. „Bez barier”, POKL 6.1.1, woj. lubuskie
 3. „niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 4. „Sprawni na rynku pracy”, RPOWŁ 9.1.1, woj. łódzkie
 5. „Kwalifikacje dla młodych”, POWER 1.2.1, woj. śląskie

Zwiększanie kompetencji osób pracujących

Doskonalenie kadr gospodarki oraz promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji stanowią cele statutowe Stowarzyszenia. Wnioskodawca posiada wdrożone systemy jakości wskazane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) upoważniających instytucję do świadczenia usług rozwojowych.

Doświadczenie projektowe:

 1. „@ktywni 45+”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 2. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 3. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
 4. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 6.1.1, woj. kujawsko-pomorskie
 5. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 6. „Akademia Kompetencji Informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. łódzkie
 7. „CISCO – Sieć kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubuskie
 8. „Akademi@ kluczowych kompetencji”, POKL 9.4, woj. lubelskie
 9. „Cisco – Energia kompetencji w usługach informatycznych”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 10. „Orły transportu”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
 11. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 12. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. zachodniopomorskie
 13. „CISCO – Energia kompetencji”, POKL 8.1.1, woj. wielkopolskie
 14. „Nowoczesne kompetencje w edukacji zawodowej”, POKL 9.4, woj. mazowieckie
 15. „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. podkarpackie
 16. „Kwalifikacje na fali”, POKL 8.1.1, woj. lubelskie
 17. „e-kompetentni”, RPO 8.2, woj. wielkopolskie
 18. „Tik tak – na kompetencje cyfrowe przychodzi czas!”, RPOWD 10.3, woj. dolnośląskie
 19. „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”, RPOWP 9.5, woj. podkarpackie
 20. „Odkrywamy tajniki – komputery i języki”, RPPM 5.5, woj. pomorskie
 21. „Ak@demia umiejętności ICT”, RPPM 5.5, woj. pomorskie
 22. „Podkarpacka Akademia ICT”, RPOWP 9.3, woj. podkarpackie
 23. „Akademia umiejętności językowych”, RPOWP 9.3, woj. podkarpackie
 24. „Akademia informatyczna CISCO”, RPMA 10.3.4, woj. mazowieckie
 25. „Siła cyfrowych kompetencji”, RPSW 8.4.2, woj. świętokrzyskie

Edukacja

Podejmowanie działań na rzecz edukacji oraz działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji stanowią cele statutowe Stowarzyszenia.

Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Placówka działa pod nazwą „Akademia Edukacyjna HUMANEO” i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta m. Nowego Sącza pod nr 5/2011.

Ponadto Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego. Odbiorami szkoleń realizowanych przez ośrodek są osoby dorosłe. Placówka wpisana jest do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Limanowskiego pod nr 32/2011.

Doświadczenie projektowe:

 1. „Sądecki Festiwal EKOlokalny”, WFOŚiGW w Krakowie, Miasto Nowy Sącz
 2. „Akademia kompetencji”, POKL 9.1.2, woj. śląskie
 3. „Klucz do kompetencji”, POKL 9.1.2, woj. dolnośląskie
 4. „Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”, POKL 9.1.2, woj. łódzkie
 5. „Z pasją do nauki!”, RPOWM 10.1.3, woj. małopolskie
 6. „Małopolskie Talenty – szkoła podstawowa – powiat limanowski”, RPMP 10.1.5, woj. małopolskie

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi działaniami HUMANEO:

Skutecznie na nie odpowiadamy, wykorzystując systemy walidacji kwalifikacji:

 • informatycznych ECCC (European Computer Competence Certyficate),
 • językowych TGLS (The Global Language System)
 • oraz zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate).

Cele statutowe

 
 

Zobacz jakie cele przyświecają stowarzyszeniu HUMANEO w codziennej działalności na rzecz szeroko pojętej aktywizacji zawodowej oraz rozwoju społecznego.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej,
 2. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 3. podejmowanie działań w obszarze informacji i promocji integracji europejskiej,
 4. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekonomicznej,
 5. działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 6. działanie na rzecz zwiększenia dostępu do edukacji poprzez rozwój kształcenia ustawicznego,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego,
 8. doskonalenie kadr gospodarki,
 9. rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców,
 10. działanie na rzecz rozwoju umiejętności i kwalifikacji powiązanych z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 11. działanie na rzecz zwiększania dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy,
 12. podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi,
 13. podejmowanie działalności na rzecz zwiększenia dostępu uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 14. podejmowanie działalności na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 15. promowanie i działania na rzecz aktywnego obywatelstwa, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. promowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 17. zwiększanie dostępu do edukacji i nauczania ustawicznego,
 18. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych,
 19. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 20. podejmowanie działań na rzecz rozwoju kompetencji informatycznych, technicznych i zawodowych dzieci i młodzieży,
 21. podejmowanie działań w zakresie udzielania pomocy społecznej,
 22. podejmowanie działań przeciwdziałających bezrobociu i promujących zatrudnienie,
 23. promowanie i rozwój edukacji językowej,
 24. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizację projektów inwestycyjnych,
 25. promowanie, prowadzenie i wspieranie działań proekologicznych,
 26. aktywizacja sportowców oraz trenerów,
 27. promocja wartości patriotycznych,
 28. podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury i dziedzictwa narodowego,
 29. tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących w ramach powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w Polsce i za granicą,
 30. podejmowanie działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

 1. udział w projektach edukacyjnych i badawczych,
 2. organizację kongresów, konferencji, kursów, szkoleń warsztatów, seminariów i innych form edukacyjnych oraz informacyjnych,
 3. zarządzanie projektami,
 4. sporządzanie i opiniowanie analiz, ekspertyz i raportów,
 5. sporządzanie baz danych,
 6. działalność wydawniczą,
 7. współpracę z samorządem terytorialnym, administracją państwową, uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi i gimnazjami oraz organizacjami pozarządowymi,
 8. powoływanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych,
 9. powoływanie i prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego,
 10. powoływanie i prowadzenie agencji zatrudnienia,
 11. powoływanie i prowadzenie placówek poradnictwa specjalistycznego,
 12. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 13. organizowanie turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych,
 14. organizację zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego i aktywnego wypoczynku, w sposób zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
 15. organizowanie konkursów, olimpiad oraz projektów informatycznych,
 16. działalność turystyczną i sportową,
 17. udzielanie wsparcia materialnego oraz intelektualnego instytucjom prowadzącym działalność w oparciu zbieżne cele statutowe,
 18. inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego,
 19. tworzenie i wspieranie ośrodków pomocy społecznej oraz noclegowni dla bezdomnych,
 20. inicjowanie i wspierania różnych form wolontariatu.

UPRAWNIENIA

 
 

Jako stowarzyszenie HUMANEO swoje cele statutowe realizujemy także poprzez niepubliczne placówki edukacyjne, a uprawnienia do świadczenia wyspecjalizowanych usług szkoleniowych oraz egzaminacyjnych potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami.

NASZE PLACÓWKI i STATUSY

AKADEMIA EDUKACYJNA HUMANEO

Humaneo od 2011 roku jest organem prowadzącym dla niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej, w której realizowane są zadania w formule dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, kursów i szkoleń. Placówka zarządzana jest przez dyrektora, który do prowadzenia zajęć zatrudnia nauczycieli, trenerów oraz egzaminatorów. Odbiorcami szkoleń są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Najczęściej realizowane zajęcia to szkolenia informatyczne, oparte na standardzie ECCC, językowe, ekologiczne, przyrodnicze, logopedyczne, socjoterapeutyczne. W ramach działania placówki organizowane są również wyjazdy edukacyjne oraz festiwale o charakterze ekologicznym. Placówka objęta jest kwartalnym obowiązkiem sprawozdawczym realizowanym za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

OSRODEK DOKSZTALCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Funkcjonujący w strukturze HUMANEO Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego odgrywa istotną rolę w promowaniu idei kształcenia ustawicznego. Działa na rzecz nabywania nowych umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe, pracujące w różnych sektorach gospodarki, wykonując różnorodne zawody i profesje.  Opracowywane we współpracy z działem badawczo-innowacyjnym rozwiązania programowe i metodyczne, pozwalają na aktualizację posiadanych i nabywanie nowych kompetencji zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wymaganiami.

Placówka dostosowuje formę i rodzaj prowadzonych zajęć do indywidualnych potrzeb i predyspozycji słuchaczy oraz wymagań stawianych przez ciągle modernizujący się rynek pracy. W ramach swojej działalności placówka realizuje: szkolenia, poradnictwo, konferencje, seminaria, warsztaty

INSTYTUT PORADNICTWA I WSPARCIA RODZINY

Podstawowym zadaniem Jednostki utworzonej 4 sierpnia 2014 r., jest świadczenie różnorodnych usług wsparcia rodzinie. Od pomocy psychologicznej przez prawną po wsparcie w procesie uspołecznienia. Instytut został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie  uczestników prowadzonych przez HUMANEO programów aktywizacyjnych. Analizując ich potrzeby Zarząd Stowarzyszenia zdecydował, iż niezbędnym jest stworzenie instytucji, której podstawowym celem działania będzie wsparcie Rodziny. Decyzja ta podyktowana była poczuciem odpowiedzialności za podopiecznych realizowanych projektów. Naszym celem jest ciągłe poszukiwanie rozwiązań po to, aby zapewnić wszystkim potrzebującym – zarówno dzieciom jak i dorosłym – poczucie bezpieczeństwa, zaszczepić wiarę w siebie i innych oraz zaufanie do ludzi. Prowadząc placówkę poradnictwa specjalistycznego, przyjmujemy na siebie niezwykle odpowiedzialne zadanie pomocy rodzinom, których członkowie czują się skrzywdzeni, posiadają trudności życiowe, poszukują sensu oraz chęci do życia i rozwoju.

ORGANIZATOR TURNUSOW REHABILITACYJNYCH

W ramach działalności prowadzonej jako organizator turnusów rehabilitacyjnych świadczymy usługi realizowane w formule wyjazdowej: usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz nauki i niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Realizujemy również turnusy w ramach współpracy z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Rehabilitacyjnymi, Domami Wypoczynkowymi i Sanatoriami o wysokim standardzie zakwaterowania i rozwiniętej bazie rehabilitacyjnej w całym kraju, w miejscach o  turystycznym charakterze, ze szczególnym mikroklimatem korzystnie wpływającym na proces powrotu do zdrowia i kondycji psychicznej.

AGENCJA ZATRUDNIENIA

Agencja Zatrudnienia HUMANEO funkcjonuje od 17 maja 2011 roku na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 7231,  nadzorowanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Swoją działalność koncentruje na poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność zatrudnienia i maksymalną redukcję kosztów poprzez wskazanie kandydata o odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencjach. Jesteśmy w posiadaniu bazy zaufanych i sprawdzonych pracodawców, którą na bieżąco rozszerzamy i uaktualniamy. Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi firmami o ugruntowanej pozycji na rynku, przez co świadczone przez nas usługi są skuteczne. Nasza działalność obejmuje również ofertę pomocy pracodawcom w doborze odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na konkretne stanowiska pracy. Tym co nas wyróżnia to minimum formalności przy kontaktach z klientami oraz pełna, kompleksowa obsługa.

ORGANIZATOR TURYSTYKI I POSREDNIK TURYSTYCZNY

HUMANEO uzyskało wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego, w dniu 21 października 2015 r. pod numerem Z/52/2015.

W ramach działalności jednostki organizowane są wyjazdy o charakterze turystycznym, które z uwagi na specyfikę działalności HUMANEO połączone są z reguły z działaniami edukacyjnymi. Dzięki długoletniej współpracy z wybranymi hotelami, ośrodkami wypoczynkowymi, czy przewoźnikami jesteśmy w stanie organizować imprezy turystyczne w sposób kompleksowy, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami naszych Klientów, zapewniając odpowiednią opiekę i pomoc w trudnych sytuacjach.

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA

HUMANEO uzyskało wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 6 marca 2007 r. pod numerem 2.12/00044/2007. Jako zarejestrowana Instytucja Szkoleniowa może uzyskiwać zlecenia na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowanych ze środków publicznych.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń zawodowych, informatycznych, językowych i ogólnych,  na terenie całego kraju. Szkolenia realizowane są przez doświadczonych trenerów/praktyków, zgodnie z wystandaryzowanymi programami szkoleń, co stanowi o ich atrakcyjności i wysokiej wartości merytorycznej. Zakończone są walidacją zestawów efektów kształcenia i wydaniem dokumentów, potwierdzających nabycie określonych kwalifikacji zawodowych. Dobra znajomość rynku pracy, fachowa pomoc doradców zawodowych i edukacyjnych, jak również kompleksowość oferowanych usług edukacyjnych w połączeniu z pośrednictwem pracy, stanowią o ich wysokiej efektywności zatrudnieniowej.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

 • Znak Jakości MSUES

Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Centrum Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce przyznał stowarzyszeniu HUMANEO:

ZNAK JAKOŚCI
MAŁOPOLSKICH STANDARDÓW
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH

HUMANEO od 2013 roku należy do Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Eksperci stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w realizacji Planu Wykonawczego MPKU.

 • Certyfikat akredytacji instytucji

Polska Sieć Kształcenia Modułowego (Polish Network of Modular Education) nadaje stowarzyszeniu HUMANEO certyfikat akredytacji instytucji potwierdzający:

spełnienie kryteriów jakości w zakresie projektowania, realizacji
oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia
i szkolenia zawodowego.

 • Certyfikat iso 29990

HUMANEO potwierdziło wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością usług edukacyjnych dla potrzeb kształcenia i szkolenia zgodnie z normą PN-EN ISO 29990:2010 w zakresie:

organizowania, realizowania, projektowania usług edukacyjnych i szkoleniowych
w obszarze zawodowym, informatycznym i językowym
wraz z walidacją efektów kształcenia.

 • Certyfikat ISO 9001

HUMANEO potwierdziło wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

organizowania, realizowania, projektowania usług edukacyjnych i szkoleniowych
w obszarze zawodowym, informatycznym i językowym
wraz z walidacją efektów kształcenia.

 • Certifikat Quality Alliance

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie zostały sprecyzowane wytyczne dotyczące Karty Podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR).

Nowa Karta Podmiotu nakłada na Instytucje Szkoleniowe obowiązek posiadania Certyfikatu/Akredytacji, aby mogła realizować Usługi Rozwojowe ze środków publicznych. Jedną z możliwych akredytacji pozytywnie zweryfikowanych przez PARP jest Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA
WYSTANDARYZOWANYCH SZKOLEŃ I EGZAMINÓW

 • Wpis do rejestru

HUMANEO jest podmiotem wpisanym do Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Tym samym jesteśmy uprawnieni do świadczenia, współfinansowanych ze środków publicznych, usług rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jest to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu. W Bazie dostępna jest szeroki zakres usług, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować cele edukacyjne i biznesowe.

Zapraszamy do skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez HUMANEO.

 • Zaswiadczenie

Stowarzyszenie HUMANEO legitymuje się certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), który  jest państwową instytucją działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).

UDT kontynuuje ponad stuletnią tradycję polskiego dozoru technicznego.

Certyfikat uprawnia HUMANEO do realizacji szkoleń zawodowych z zakresu obsługi wózków jezdniowych, jezdniowych podnośnikowych, jezdniowych unoszących, jezdniowych naładowanych oraz wymiany butli gazowej.

 • Zaswiadczenie

HUMANEO jest podmiotem uprawnionym do organizacji szkoleń prowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 Dz.U. nr 70 poz. 650 z póź.zm. w oparciu o program zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego z zakresu:

Bezpieczna wymiana butli

 • Potwierdzenia spelnienia wymagan

Na podstawie § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie potwierdza spełnienie wymagań określonych w § 25 ww. rozporządzenia przez HUMANEO w zakresie szkoleń o specjalności:

montaż rusztowań budowlano-montażowych
metalowych (bez klasy)

Miejsce organizacji szkoleń w zakresie teoretycznym oraz praktycznym: 34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4.

 • Centralny osrodek ksztalcenia ECCC

Z dniem 02.11.2010 r. Fundacja ECCC powierzyła HUMANEO (wcześniej: Europejski Instytut Edukacji Informatycznej) pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC. Centralny Ośrodek Kształcenia organizuje oraz przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na egzaminatorów i trenerów ECCC, nadaje uprawnienia egzaminatorskie i trenerskie, jak również wydaje certyfikaty ECCC. Inne zadania Centralnego Ośrodka Kształcenia to m.in.: promowanie standardu, podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej, wdrażanie oraz rozwój systemu szkoleń i certyfikacji w standardzie ECCC, nadzór nad działalnością Ośrodków Egzaminacyjnych ECCC.

 • Centralny osrodek egzaminacyjny ECCC

HUMANEO – jako Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC czuwa nad przebiegiem egzaminów w Ośrodkach Egzaminacyjnych zgodnie z przyjętą procedurą egzaminacyjną, przeprowadza również egzaminy dla kandydatów na egzaminatorów i trenerów ECCC. Dba o zapewnienie sieci egzaminatorów, koordynując i stymulując powstawanie nowych Ośrodków Egzaminacyjnych. W razie braku Ośrodka Egzaminacyjnego na danym terenie, Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC przejmuje na siebie organizację egzaminów, zapewniając egzaminatorów oraz odpowiednie zaplecze infrastrukturalne.

 • Osrodek egzaminacyjny TGLS

HUMANEO – jako Ośrodek Egzaminacyjny TGLS – posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych TGLS. Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny. Jest to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób, bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

 • Akademia edukacyjna VCC

Jako Akademia Edukacyjna VCC, HUMANEO prowadzi proces kształcenia zgodnie ze standardem VCC. Realizowane procesy dydaktyczne prowadzone są w oparciu o materiały szkoleniowe zgodne ze standardem VCC, przez akredytowanych trenerów, posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Do zadań HUMANEO, jako Akademii Edukacyjnej VCC, należy również: prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, pozyskiwanie kandydatów na egzaminatorów VCC, operatorów systemu egzaminacyjnego, doradców i ekspertów VCC. Akademia Edukacyjna stanowi rękojmię prawidłowo prowadzonego procesu edukacyjnego.

 • Partner egzaminacyjny VCC

HUMANEO – jako Partner Egzaminacyjny VCC – odpowiada za przeprowadzanie teoretycznych i praktycznych egzaminów certyfikacyjnych VCC. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, znajomość branżowego języka obcego, jak również elementy technologii informacyjnych i kompetencji społecznych, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Partner Egzaminacyjny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie właściwego stanowiska egzaminacyjnego oraz przeprowadzenie procesu egzaminowania, sposób określony w procedurach. W tym celu współpracuje z Akredytowanymi Egzaminatorami oraz Operatorami Systemu Egzaminacyjnego.

Prywatne: Adobe Photoshop – bony szkoleniowe

 
 

Szkolenie „ACA Adobe Photoshop” pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi Adobe Photoshop – wiodącego programu przeznaczonego do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej. Jeżeli masz więcej niż 25 lat, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe i chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy zgłoś chęć udziału w projekcie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dole strony, skorzystaj z bonów szkoleniowych i uzyskaj do 80% dofinansowania! 

 

Ramowy PROGRAM SZKOLENIA wraz z efektami uczenia się „ACA Adobe Photoshop”

1. Znajomość standardów i ustalenie wymogów projektów graficznych:

  • określenie celu, publiczności i potrzeb odbiorców dla przygotowanych zdjęć,
  • znajomość zasad praw autorskich,
  • znajomość zasad zarządzania projektami i zadaniami,
  • informowanie innych osób ( np. klientów )o planach projektowych,

2. Identyfikacja elementów w procesie przygotowania zdjęć:

  • wiedza na temat rozdzielczości i rozmiarów zdjęć oraz rodzajów formatów plików obrazów internetowych , wideo, wydruku,
  •  znajomość zasad projektowania elementów i kompozycji obrazu,
  • znajomość typografii,
  • wiedza z zakresu korekcji kolorów przy użyciu programu Photoshop,
  • znajomość urządzeń generujących obraz i metod uzyskania dostępu do obrazów utworzonych w programie Photoshop,
  • znajomość kluczowej terminologii dotyczącej obrazów cyfrowych,

3. Zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop:

  • określenie elementów interfejsu użytkownika Photoshop CS5 i znajomości ich funkcji,
  • znajomość warstw i masek,
  • wiedza na temat funkcji importu, eksportu, organizowania i zapisywania obrazów,
  • znajomość procesów produkcji i ponownego wykorzystania zdjęć,
  • znajomość odpowiednich funkcji i opcji niezbędnych do wdrażania
  • trybu zarządzania kolorami,

4. Tworzenie i edycja obrazów przy użyciu programu Adobe Photoshop:

  • umiejętność zaznaczania i zmian rozmiaru zdjęcia,
  • umiejętność zastosowania prowadnic i linii pomocniczych, przekształcanie obrazów,
  • ustawianie lub poprawianie zakresów tonalnych, kolorów i zniekształceń obrazu,
  • umiejętność retuszu i dodawania zdjęć,
  • znajomość trybów rysowania i malowania,
  • umiejętność zmiany czcionek,
  • umiejętność stosowania filtrów,

5. Przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych:

  • znajomość technik przygotowania zdjęć do publikacji w Internecie, drukowania i umieszczania w materiałach wideo

 

Czas trwania: 30 godzin
Egzamin: ACA Adobe Photoshop
Cena wraz z egzaminem: 1575 zł

Analiza skuteczności i efektywności usług

 
 

Wprowadzenie

Wskaźniki skuteczności i efektywności szkoleń

 1. Liczba i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym,
  w stosunku do rozpoczynających szkolenia.
 2. Liczba i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 3. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium płci.
 4. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium wieku.
 5. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium wykształcenia.
 6. Liczba i odsetek przeszkolonych według kryterium miejsca zamieszkania.
 7. Liczba i odsetek przeszkolonych według przynależności do grupy szczególnego ryzyka na rynku pracy.

Prywatne: CISCO – bony szkoleniowe

 
 

Szkolenie „CISCO CCNS” pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia i konfigurowania sieci komputerowych. Jeżeli masz więcej niż 25 lat, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe i chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy zgłoś chęć udziału w projekcie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dole strony, skorzystaj z bonów szkoleniowych i uzyskaj do 80% dofinansowania! 

Ramowy PROGRAM SZKOLENIA wraz z efektami uczenia się „CISCO CCNS”

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:

  • wprowadzenie do sieci komputerowych,
  • konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS),
  • protokoły i komunikacja w sieci,
  • dostęp do sieci,
  • Ethernet,
  • warstwa sieciowa,
  • warstwa transportowa,
  • adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6),
  • warstwa aplikacji,
  • wykrywanie problemów z siecią,

2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:

  • podstawy routingu i przełączania,
  • wprowadzenie do sieci przełączanych,
  • sieci wirtualne LAN (VLAN),
  • koncepcje routingu, routing statyczny a dynamiczny,
  • routing między sieciami VLAN,
  • protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng),
  • listy kontroli dostępu (ACL),
  • metody uzyskiwania adresów IP przez urządzenia końcowe,
  • translacja adresów (NAT, PAT),
  • wykrywanie urządzeń w warstwie 2 (CDP, LLDP),
  • synchronizacja czasu w sieciach komputerowych (protokół NTP),

3. SCALING NETWORKS:

  • skalowanie sieci komputerowych,
  • wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych,
  • wsparcie dla VLAN (VTP, DTP),
  • algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSTP),
  • redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP),
  • agregacja łączy (PAgP, LACP),
  • OSPF jednoobszarowy,
  • OSPF wieloobszarowy,
  • protokół EIGRP,
  • zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP,
  • obrazy IOS i licencjonowanie,

4. CONNECTING NETWORKS:

  • łączenie sieci komputerowych,
  • hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture),
  • technologie sieci WAN (w tym PPP, PPPoE, xDSL),
  • protokół Frame Relay,
  • routing zewnętrzny (protokół eBGP),
  • wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN),
  • podstawy QoS oraz IP Service Level Agreement,
  • wirtualizacja, chmury obliczeniowe i sieci programowalne (SDN),
  • monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN),
  • rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting),
  • LAN security (RADIUS, 802.1x).

 

Czas trwania: 100 godzin
Cena wraz z egzaminem: 4500 zł

Prywatne: HTML5 – bony szkoleniowe

 
 

Szkolenie „HTML5 Application Development Fundamentals” pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie języka programistycznego, wykorzystywanego do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jeżeli masz więcej niż 25 lat, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe i chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy zgłoś chęć udziału w projekcie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dole strony, skorzystaj z bonów szkoleniowych i uzyskaj do 80% dofinansowania! 

 

Ramowy PROGRAM SZKOLENIA wraz z efektami uczenia się „HTML5 Application Development Fundamentals”

1. Zarządzanie cyklem życia aplikacji:

  • podstawy platformy,
  • zarządzanie stanami aplikacji,
  • interfejs dotykowy i gesty,
  • analiza i testowanie aplikacji HTML5,

2. Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie tekstu ,grafiki i mediów:

  • wprowadzanie do HTML,
  • znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania zawartości tekstowej,
  • znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania grafiki,
  • znaczniki HTML5 wykorzystywane do odtwarzania mediów,

3. Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie organizacji, wprowadzania i sprawdzania poprawności:

  • znaczniki HTML5 wykorzystywane do organizacji zawartości i formularzy,
  • znaczniki HTML5 wykorzystywane do wprowadzenia danych i sprawdzania poprawności,

4. Omówienie CSS w zakresie przepływu zawartości,pozycjonowania oraz styli:

  • omówienie głównych elementów CSS,

5. Omówienie CSS w zakresie wyglądu:

  • dostosowanie zawartości interfejsu użytkownika,

6. Zarządzanie przepływem tekstu za pomocą CSS:

  • zarządzanie przepływem tekstu,

7. Zarządzanie interfejsem graficznym za pomocą CSS

  • zarządzanie interfejsem graficznym,

8. JavaScript i kodowanie:

  • zarządzanie i utrzymanie JavaScript,
  • aktualizowanie interfejsu użytkownika za pomocą JavaScript,

9. Tworzenie animacji oraz praca z grafiką i dostępem do danych:

  • kodowanie animacji za pomocą JavaScript,
  • praca z obrazami,kształtami i innymi grafikami,
  • wysyłanie i odbieranie danych,
  • wczytywane i zapisywanie plików,

10. Kodowanie JavaScript dla interfejsów dotykowych oraz urządzeń i systemu operacyjnego:

  • interfejs dotykowy,
  • kodowanie w APIs HTML5,
  • dostęp do urządzeń i zasobów system operacyjnego.

Czas trwania: 30 godzin
Egzamin: 375: HTML5 Application Development Fundamentals
Cena wraz z egzaminem: 1800 zł

BEZPŁATNE szkolenie z języka angielskiego pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie porozumienia się w języku obcym. Jeżeli masz więcej niż 25 lat, posiadasz niskie kwalifikacje zawodowe i chcesz poprawić swoją sytuację na rynku pracy zgłoś chęć udziału w projekcie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dole strony,  i weź udział w darmowym kursie!

SPRAWDŹ KOGO SZUKAMY

LAT 25+

Bezpłatny kurs języka angielskiego
skierowany jest do osób dorosłych
w wieku powyżej 25 lat.

ŚLĄSK

Grupa docelowa projektu
to mieszkańcy województwa Śląskiego.

NISKIE KWALIFIKACJE

Szukamy osób o niskich kwalifikacjach chcących ponieść swoje kompetencje zawodowe i poprawić swoją pozycję na rynku pracy,
poprzez swobodne komunikowanie się w języku angielskim.


CEL PROJEKTU

PODNIESIENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM W RÓŻNYCH SYTUACJACH OBEJMUJĄCYCH ŻYCIE SPOŁECZNE I ZAWODOWE.


PROGRAM SZKOLENIA

Udział w szkoleniu pozwala podnieść umiejętności porozumienia się w języku angielskim. Celem kursy jest rozwój sprawności językowych jego uczestników w zakresie:

 • rozumienia ze słuchu kontekstu wypowiedzi oraz szczegółowych informacji zawartych w słyszanej wypowiedzi,
 • czytania w tym rozumienia sensu i struktury przeczytanego tekstu, umiejętności wyszukiwania szczegółowych informacji w tekście, wyciągania wniosków i interpretacji wypowiedzi ,
 • mówienia poprzez udzielanie informacjo o sobie, swoich umiejętnościach i kompetencjach, prowadzenie konwersacji, pertraktacji i negocjacji, prowadzenie dyskusji na różne tematy, a także swobodne porozumiewanie się w kontaktach społecznych oraz zawodowych,
 • pisania różnorodnych tekstów, notatek, listów i wiadomości e-mail.

SPRAWDŹ NASZE REFERENCJE

Jestem bardzo zadowolona. To było fajne szkolenie i fajni ludzie, dzięki którym udało mi się znaleźć pracę.

Na staż poszłam do firmy, do której „z ulicy” nie można się dostać. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Teraz polecam was wszystkim moim znajomym i nieznajomym również.

Małgorzata


Dzięki wam zdobyłem zawód i mogę pracować! Zrobiłem kurs z egzaminem i teraz mam fajna pracę. Szkolenie było bardzo dobre i solidne. Po egzaminie dostałem staż, więc po kursie nie byłem jednym z wielu bez umiejętności, ale z konkretną widzą i zdolnościami. Dzięki raz jeszcze!

Adam


Dobra firma, fajne projekty, ja jestem zadowolony. Zrobiłem szkolenie, po 2 tygodniach miałem staż, a od przyszłego tygodnia zaczynam pracę.

Janek

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROJEKCIE

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Urząd Gminy Trzciel

 
 

 

REALIZACJE:

Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel”:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem bloku zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Udzielone referencje stanowią potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez HUMANEO.

 

Nagrody i podziękowania

 

Słowa uznania – wyrażone nagrodami i podziękowaniami – od instytucji, z którymi współpracujemy, to nie tylko powód do dumy, ale również motywacja do dalszej pracy, stałej poprawy jakości świadczonych usług oraz rozwijania kolejnych możliwości HUMANEO.

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M1 INFORMACJA na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowe)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M1, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop z dostępem do Internetu o przepustowości min. 2 Mb,
 2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
 3. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych,
 4. usługi DropBox,
 5. usługi Dysk Google,
 6. programu do organizacji plików Total Commander 8.51a / Free Commander build 685 lub nowszych,
 7. narzędzia do organizacji plików multimedialnych Data Crow,
 8. czytnika RSS Atom Feed Demon,
 9. usługi Evernote (w opcji BASIC).

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M2 KOMUNIKACJA na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M2, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki/słuchawki oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb,
 2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
 3. tabletu z systemem Android 5/Windows 10 lub nowsze,
 4. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych,
 5. programu Skype 7 lub nowszy,
 6. serwisów internetowych: www.onet.pl, www.interia.pl, org.wikipedia.pl, bip.gov.pl, cyfowyurzad.pl, demo.pekao24.pl, demo.ipko.pl, scholaris.pl, www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, goldenline.pl, blog.pl, blox.pl, google.com (docs.google.com, gmail.com, youtube.com, play.google.com, drive.google.com, groups.google.com), onedrive.live.com.

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 
 
 

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M3 TWORZENIE TREŚCI na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M3, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w aparat cyfrowy z funkcją kamery in- ternetowej , mikrofon, głośniki/słuchawki oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum2 Mb,
 2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego z zainstalowanymi aplikacjami: Notatnik,WordPad, Rejestrator dźwięku, Paint,
 3. przeglądarki Mozilla Firefox 12 / Google Chrome 18 / Internet Explorer 11 lub nowszych.

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M4 BEZPIECZEŃSTWO na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M4, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w interfejs sieciowy WiFi oraz z dostę-pem do Internetu o przepustowości
  minimum 2 Mb,
 2. systemu operacyjnego Windows (wersja 7 lub nowszy – nadal wspierany przez producenta) lub Linux (jądro 3.x lub nowsze) z kontem z uprawnieniami administratora dostępnym dla studenta,
 3. programów: Acrobat Reader, CCleaner, Eraser, Wireshark, SoftPerfect Network Scanner, GIMP,
 4. programu antywirusowego pracującego w trybie „monitor”, posiadającego funkcję heurystyka,
 5. pakietu biurowego Libre Office.

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC 
 

Egzamin ECCC pozwala na potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdefiniowanych dla modułu ECCC DIGCOMP – DC M5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW na poziomie podstawowym. Umożliwia również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu kompetencji informatycznych ECCC.

Poziom A (podstawowy)

Umiejętności praktyczne, weryfikowane przez egzamin ECCC DC M5, dotyczą:

 1. stanowiska komputerowego klasy PC/laptop wyposażonego w kamerę, mikrofon, głośniki/słuchawki, skaner oraz z dostępem do Internetu o przepustowości minimum 2 Mb,
 2. systemu operacyjnego: MS Windows 7 lub nowszego,
 3. tabletu (Windows lub Android zgodny z urządzeniem) lub smartfonu (Android zgodny z urządzeniem),
 4. pakietu biurowego MS Office 2007 lub wyższy (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) lub Libre Office w wersji 5 lub wyższy.

Parametry

 • Czas trwania egzaminu: 30 min.
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny ECCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ECCC

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu. Zakończony egzaminem Państwowym uprawniającym do obsługi koparko – ładowarki.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. W tym przypadku egzamin realizowany jest w trzech  etapach. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu trzeci to egzamin UDT uprawniający do obsługi wózka widłowego.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC
 

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC
 

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC
 

Egzamin Zawodowy praktyczny i teoretyczny przygotowany w oparciu o wystandaryzowany program szkolenia. Egzamin prowadzony dwuetapowo. W pierwszym uczestnik kursu zdaje egzamin teoretyczny sprawdzający poziom przyswojonej wiedzy, w drugim sprawdzane są umiejętności praktyczne nabyte w czasie kursu.

Parametry

 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce egzaminu: Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny VCC
 1. egzaminy informatyczne
 2. egzaminy zawodowe

Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez udział w organizowanych przez HUMANEO szkoleniach, to znakomita droga do sukcesu dla wielu osób, które chcą odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Potwierdzeniem nabytych umiejętności i kompetencji są zewnętrzne egzaminy zarówno praktyczne, jak i teoretyczne, których zwieńczeniem jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Organizowane przez HUMANEO szkolenia są ważnym elementem podnoszenia kompetencji zawodowych i dostosowywania ich do aktualnych trendów na rynku pracy. Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń, które zostały podzielone na następujące rodzaje:

Szkolenie „Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D” stanowi kompleksową ofertę dla osób rozpoczynających oraz praktykujących samodzielną pracę projektową w programie AutoCAD. Poszczególne moduły szkoleniowe wprowadzają uczestnika w specyfikę oprogramowania AutoCAD, dostępne polecenia i funkcje programu, które stanowią podstawę do rozwijania umiejętności pracy ze złożoną dokumentacją techniczną. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom B (średniozaawansowany)

 

Wykład

 1. Rozszerzone możliwości modelowania bryłowego. Tworzenie modeli z wykorzystaniem
 2. Rozszerzone możliwości poleceń modelowania bryłowego. Modelowanie z wykorzystaniem polecenia wyciągnięcia prostego z uwzględnieniem opcji zakresu jego tworzenia. Tworzenie otworów gwintowanych.
 3. Modelowanie bryłowe. Tworzenie elementów typu nakrętka. Rysowanie elementów typu śruba.Tworzenie dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych. przeciągnięcia profilu po ścieżce programu. Tworzenie modeli z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 4. Dokumentacja techniczna. Tworzenie przekrojów złożonych. Modelowanie wyrwań i przekrojów. Wymiarowanie i edycja wymiarowania.
 5. Zaawansowana dokumentacja techniczna. Tworzenie złożonych bibliotek rysunków złożeniowych i wykonawczych. Dołączanie hiperłącza do obiektów. Stosowanie poleceń do modelowania bryłowego.

Ćwiczenia

 1. Wykorzystanie narzędzi do modelowanie z wykorzystaniem poleceń wyciągnięcia prostego i złożonego z uwzględnieniem opcji zakresu ich tworzenia. Wykonywanie otworów gwintowanych.
 2. Wykorzystywanie poleceń do zaawansowanego modelowania bryłowego. Wykonywanie elementów typu nakrętka, śruba itp. Stosowanie narzędzi do tworzenia dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych.
 3. Korzystanie z rozszerzonych możliwości modelowania bryłowego. Stosowanie poleceń do tworzenia modeli z wykorzystaniem przeciągnięcia profilu po ścieżce lub prowadnicach. Umiejętność tworzenia modeli przestrzennych z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 4. Wykorzystywanie podstawowych narzędzi do tworzenia dokumentacji technicznej. Umiejętność wykonywania przekrojów złożonych i wyrwań na rysunkach złożeniowych. Wymiarowanie i edycja wprowadzonych wymiarów rysunkowych.
 5. Praktyczne zastosowanie zaawansowanych poleceń do sporządzenia elektronicznej dokumentacji technicznej. Tworzenie złożonych bibliotek złożeniowych i wykonawczych rysunków technicznych. Stosowanie hiperłącza do obiektów.
 6. Rozszerzone możliwości poleceń modelowania bryłowego. Modelowanie z wykorzystaniem polecenia wyciągnięcia prostego z uwzględnieniem opcji zakresu jego tworzenia. Tworzenie otworów gwintowanych.
 7. Modelowanie bryłowe. Tworzenie elementów typu nakrętka. Rysowanie elementów typu śruba. Tworzenie dokumentacji rysunkowej elementów gwintowanych.
 8. Rozszerzone możliwości modelowania bryłowego. Tworzenie modeli z wykorzystaniem przeciągnięcia profilu po ścieżce programu. Tworzenie modeli z wykorzystaniem wyciągnięcia złożonego.
 9. Dokumentacja techniczna. Tworzenie przekrojów złożonych. Modelowanie wyrwań i przekrojów. Wymiarowanie i edycja wymiarowania.
 10. Zaawansowana dokumentacja techniczna. Tworzenie złożonych bibliotek rysunków złożeniowych i wykonawczych. Dołączanie hiperłącza do obiektów. Stosowanie poleceń do  modelowania bryłowego.

Efekty kształcenia

 1. Definiuje pojęcia i polecenia związane z rozszerzonymi możliwościami podstawowych poleceń służących do modelowania trójwymiarowego.
 2. Stosuje pojęcia i polecenia do tworzenia modeli bryłowych z wykorzystaniem wielu profili.
 3. Stosuje pojęcia i polecenia służące do modyfikacji modeli bryłowych.
 4. Prawidłowo tworzy dokumentację 2D z uwzględnieniem widoków szczegółowych i wyrwań.
 5. Aktywnie pracuje razem z grupą.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów

 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających profesjonalne tworzenie i edycję dokumentów tekstowych przy pomocy edytora MS Word. Podczas szkolenia Uczestnik pozyska umiejętności z zakresu sprawnego posługiwania się programem, począwszy od utworzenia dokumentu, wprowadzenia treści, formatowania, dodawania grafiki i prezentacji oraz ewentualnej publikacji treści na stronach www. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom B (średniozaawansowany)

 1. Tworzenie zawartości dokumentu: posługiwanie się polami specjalnymi, tworzenie konspektu dokumentu, automatyczne tworzenie spisów treści, podpisów, indeksów.
 2. Strukturyzowanie dokumentu: wykorzystanie, tworzenie własnych i edycja stylów, wykorzystanie pól, przypisów, podpisów, indeksów, odsyłaczy, zakładek.
 3. Formatowanie dokumentu: zabezpieczanie dokumentów hasłem, stosowanie wielopoziomowych list punktowanych i numerowanych.
 4. Zarządzanie dokumentami: scalanie i podział dokumentów z/na wielu plikach, wykorzystanie i tworzenie własnych szablonów dokumentów, wykorzystanie korespondencji seryjnej.
 5. Dostosowanie edytora: tworzenie, kopiowanie i uruchamianie makropoleceń automatyzujących przetwarzanie dokumentu, dołączanie dodatków do edytora.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu obsługi edytora tekstu, obejmującą fachowe słownictwo.
 2. Znajomość obsługi funkcjonalności dedykowanych określaniu właściwości elementów oraz całego dokumentu.
 3. Znajomość obsługi narzędzi wspomagających zaawansowane prze-twarzanie tekstu.
 4. Posiadanie wiedzy dotyczącej sposobów wyszukiwania, sortowania i zmiany treści.
 5. Znajomość zaawansowanych zasad formatowania tekstu oraz standardowych parametrów innych elementów dokumentu.
 6. Znajomość właściwości elementów składowych dokumentu, w tym nagłówka i stopki, znaków podziału, sekcji, przypisów.
 7. Znajomość zasad obsługi funkcji korespondencji seryjnej oraz recenzowania dokumentów.

 

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

Celem szkolenia jest: Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania danymi w tym dostosowania arkusza, sortowania i filtrowania danych oraz wykorzystania różnych typów plików. Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi analizy danych, w tym wykorzystanie zależności w formułach oraz tworzenie funkcji warunkowych, tekstowych, daty i czasu. Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi prezentowania wyników pracy, w tym użycie obiektów graficznych i ich modyfikowanie oraz formatowanie elementów wykresu. Zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania danymi w skoroszytach, w tym pracy na wielu arkuszach i skoroszytach oraz ich ochronie. Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenie – poziom B (średniozaawansowany)

 

Wykład

 1. Korzystanie z funkcji Znajdź i Zamień. Wstawianie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn. Podział arkusza i blokowanie okienek. Używanie narzędzia Sortowanie i Filtr. Sprawdzanie pisowni. Praca grupowa na pliku. Rozszerzona analiza danych.
 2. Wykorzystanie zależności w formułach. Przemieszczanie formuł. Użycie bardziej zaawansowanych funkcji. Formatowanie punktów i etykiet. Formatowanie elementów wykresu.
 3. Wstawianie do arkusza obiektów graficznych. Ich modyfikowanie i dopasowanie do obrazu. Stosowanie wbudowanych stylów obrazów.
 4. Zarządzanie danymi w obrębie skoroszytu. Ochrona arkuszy i skoroszytów. Praca na wielu arkuszach równocześnie. Przenoszenie arkuszy. Wymiana danych między skoroszytami.

Ćwiczenia

 1. Zmiana budowy arkusza przez dodawanie i usuwanie komórek, wierszy i kolumn. Dzielenie arkusza. Blokowanie okienek. Użycie Znajdź i Zamień. Adresowanie istniejących komórek przy pomocy różnych typów. Użycie funkcji sprawdzania pisowni. Praca grupowa na plikach.
 2. Wykorzystanie zależności w formułach. Przenoszenie i kopiowanie formuł. Użycie zaawansowanych funkcji warunkowych, tekstowych, daty i czasu. Formatowanie elementów wykresu: punktów danych, etykiet danych, legendy i tytułu wykresu oraz osi wykresu.
 3. Wstawianie obiektów graficznych do arkusza, ich modyfikowanie. Dopasowanie obrazu do wymogów dokumentu, rozmieszczenie ich i modyfikowanie rozmiaru. Wykorzystanie wbudowanych stylów obrazów.
 4. Ochrona arkusza i skoroszytu. Wprowadzanie danych w do wielu arkuszy. Przenoszenie arkuszy między skoroszytami. Wymiana danych między skoroszytami.

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność przestawienia rodzajów narzędzi wspomagających przetwarzanie danych na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z ich funkcji w obrębie jednego i wielu arkuszy i skoroszytów.
 2. Umiejętność stosowania różnego typu struktury dokumentu, jego edycji, zapisu oraz przygotowania do wydruku.
 3. Umiejętność budowania struktury arkusza (dodawanie i usuwanie wierszy oraz kolumn) oraz zabezpieczania arkuszy i skoroszytów, a także stosowania zaawansowanych opcji zapisu i wydruku pliku.
 4. Umiejętność stosowania funkcji wspomagających pracę grupową, złożonych formuł zawierających zależności, funkcji warunkowych oraz osadzania obiektów graficznych w arkuszu.
 5. Samodzielne tworzenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych oraz zarządzanie nimi.
 6. Przedstawia istotę cyfryzacji i automatyzacji w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi oraz rozumie istotę bezpieczeństwa dokumentów.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 20 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

Sala konferencyjna. 100, może 150 osób. W pierwszych rzędach przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji rynku pracy, biznesmeni. Jest też kamera i kilka aparatów fotograficznych w rękach fotoreporterów. Konferansjer zapowiada kolejnego prelegenta. Idealnie odmierzone 13 minut zamknęło zaledwie 5 slajdów. Niezwykle sugestywnych slajdów składających się tylko z obrazów, które w połączeniu z idealną synchronizacją, punktową intonacją oraz nienaganną postawą – przyniosły zamierzony efekt. To było „zen” prezentacji, „kung-fu” w najlepszym wydaniu. To było coś, czego się zazdrości… i czego można się nauczyć! Program szkolenia i efekty kształcenia są zgodne ze standardem ECCC. Więcej informacji: www.eccc.com.pl.

Ramowy program szkolenia – poziom A (podstawowy)

 

 1. Tworzenie prezentacji: określenie zasad tworzenia prezentacji, przestrzeń robocza programu PowerPoint, podstawy tworzenia prezentacji, wykorzystanie szablonów i motywów.
 2. Projektowanie prezentacji: pola tekstowe prezentacji, edycja i formatowanie tekstu.
 3. Elementy graficzne w prezentacji: wstawianie tabel i wykresów, wstawianie grafik (WordArt, ClipArt, SmartArt), wstawianie tabel i wykresów.
 4. Animacja w prezentacji: animacja elementów slajdów, zastosowanie przejść między slajdami i efektów.
 5. Prezentowanie pokazów slajdów: opcje i ustawienia pokazu, opcje wydruku.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza obejmująca słownictwo związane z tworzeniem i edycją prezentacji elektronicznych.
 2. Znajomość zagadnień związanych z wyglądem prezentacji.
 3. Znajomość elementów składowych prezentacji.
 4. Znajomość zasad poprawnego formatowania tekstu prezentacji.
 5. Wiedza na temat sposobów nawigacji pomiędzy slajdami z uwzględnieniem efektów przejścia.
 6. Wiedza na temat sposobów animowania elementów slajdów.
 7. Znajomość dostępnych opcji i ustawień pokazu prezentacji.
 8. Znajomość dostępnych sposobów wydruku.
 9. Umiejętność korzystania z podstawowych funkcjonalności narzędzi tworzenia prezentacji.
 10. Umiejętność osadzania w dokumencie list punktowanych i numerowanych, pól tekstowych, obiektów graficznych, tabel, wykresów, linii i kształtów.
 11. Umiejętność formatowania i określania właściwości poszczególnych elementów prezentacji takich jak tabele, grafiki i wykresy.
 12. Umiejętność korzystania z gotowych szablonów i motywów.
 13. Możliwość animowania poszczególnych elementów slajdów.
 14. Możliwość stosowania efektów oraz animowanych przejść pomiędzy slajdami.
 15. Umiejętność określenia podstawowych opcji pokazu slajdów.
 16. Możliwość wydruku różnych widoków prezentacji.
 17. Poznanie zagadnień umożliwiających samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych.

 

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: w zależności od poziomu A – 15, B – 20, C -30, D – 40
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny zgodny ze standardem ECCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Łukasz Gomółka – absolwent studiów inżynierskich Wydziału Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Tytuł magistra zdobył w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, kierunek: matematyka). Ukończył również Państwową Wyższą  Szkołę  Zawodową w Nowym Sączu zdobywając uprawnienia pedagogiczne w zakresie edukacji matematyczno–informatycznej. Z Humaneo współpracuje od 2009 roku, jako kluczowy trener IT, kierownik działu badawczo–rozwojowego, doradca zawodowy. Przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleń z obszaru IT, m.in. szkolenia trenerskie z pakietu Office, szkolenia urzędników z zakresu obliczeń arkuszowych, szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych, obsługi platformy moodle, robotyki. Posiada również doświadczenie w tworzeniu i udostępnianiu multimedialnych treści edukacyjnych, koordynacji projektów IT, tworzeniu baz danych, raportów i analiz finansowych, testowaniu oprogramowania.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu barmana. Uczestnicy mają możliwość zdobycia nie tylko praktycznych umiejętności związanych z tą profesją, ale także wiedzy dotyczącej m.in. alkoholoznawstwa, dekoracji, miksologii czy psychologii i technik sprzedaży.

Ramowy program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zawodu barmana.
 2. Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego.
 3. Alkoholoznawstwo ( w tym wszystkie kategorie alkoholi spotykane w światowych barach, ich produkcję i zastosowanie).
 4. Dekoracje / gamish (sztuka prezentowania).
 5. Zasady podawania napojów alkoholowych.
 6. Miksologia.
 7. Psychologia i technika sprzedaży.
 8. Zarządzanie barem i produktami.
 9. Rozliczenie baru i audyt.

Efekty kształcenia

 1. Znajomość zakresu obowiązków i zasad pracy barmana.
 2. Umiejętność stosowania fachowej terminologii oraz znajomość obsługi sprzętu barowego.
 3. Posiadanie wiedzy towaroznawczej z zakresu napojów alkoholowych.
 4. Znajomość i umiejętność stosowania zasad podawania napojów alkoholowych.
 5. Posiadanie wiedzy oraz praktyczne umiejętności z zakresu dekoracji i sztuki prezentowania.
 6. Umiejętność przyrządzania koktajli wg życzeń klienta z zastosowaniem zasad miksologii.
 7. Umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy z zakresu psychologii, obsługi klienta i technik sprzedaży.
 8. Umiejętność rozliczenia baru z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji komputerowych.

 

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 64 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Krzysztof Bajerski – pasjonata sztuki barmańskiej zarówno w stylu flair jak również klasycznym. Dzięki pasji zwiedza najmniejsze zakątki świata poznając tajniki przygotowania trunków oraz wszelkie nowinki wchodzące na rynek. Odbyte szkolenia, certyfikaty, wykształcenie:

 • WFA World Flair Association
 • IBA International Bartender Association
 • Barman / Certyfikat Europejski
 • Barista / Certyfikat Europejski
 • Technik Organizacji Usług Gastronomicznych

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie kelnera, a udział w nim daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji pracy czy form i technik obsługi gości. Szkolenie przygotowuje również do obsługi podczas imprez okolicznościowych oraz realizacji istotnych funkcji związanych z pracą w zespole.

 

Ramowy program szkolenia

 1. Wizerunek zawodowy kelnera.
 2. Organizacja pracy kelnera.
 3. Pozostałe funkcje kelnera.
 4. Formy i techniki obsługi gościa.
 5. Psychologiczne aspekty obsługi gościa.

Efekty kształcenia

 1. Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami BHP.
 2. Przestrzega zasad kultury i etyki zawodu.
 3. Przygotowuje salę konsumencką do obsługi gości.
 4. Zna i stosuje techniki nakrywania z zastosowaniem elementów dekoracyjnych.
 5. Wykonuje nakrycia podstawowe, rozszerzone, bankietowe, specjalne.
 6. Współpracuje z innymi w wykonywaniu zadań zawodowych.
 7. Serwuje napoje bezalkoholowe, alkoholowe, wina oraz potrawy.
 8. Organizuje bufet śniadaniowy.
 9. Prowadzi obsługę gości podczas przyjęć okolicznościowych i dyplomatycznych.
 10. Przygotowuje salę, nakrywa i dekoruje stół odpowiednio do różnych okoliczności.
 11. Obsługuje gości z zachowaniem odpowiednich technik i form obsługi.
 12. Uwzględni psychologiczne aspekty obsługi gości.
 13. Wykonuje czynności porządkowe.
 14. Współpracuje z innymi w wykonywaniu zadań zawodowych.
 15. Przestrzega kultury i etyki zawodu.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 64 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Krzysztof Bajerski – pasjonata sztuki barmańskiej zarówno w stylu flair jak również klasycznym. Dzięki pasji zwiedza najmniejsze zakątki świata poznając tajniki przygotowania trunków oraz wszelkie nowinki wchodzące na rynek. Odbyte szkolenia, certyfikaty, wykształcenie:

 • WFA World Flair Association
 • IBA International Bartender Association
 • Barman / Certyfikat Europejski
 • Barista / Certyfikat Europejski
 • Technik Organizacji Usług Gastronomicznych

Celem usługi jest poznanie zasad poprawnej komunikacji i skutecznej pracy w zespole oraz wypracowanie odpowiednich modeli zachowań dopasowanych do pełnionej funkcji. Zakres szkolenia obejmuje m.in. elementy mowy ciała, ćwiczenia rozwijające umiejętności komunikacyjne czy metody i techniki rozwiązywania problemów.

Ramowy program szkolenia

 1. Mimika, gestyka, mowa ciała i ich wpływ na odbiór nadawanych komunikatów.
 2. Ćwiczenia rozwijające umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej.
 3. Analizy własnych zachowań komunikacyjnych.
 4. Umiejętność aktywnego słuchania.
 5. Błędy i bariery występujące w komunikacji.
 6. Metody i techniki rozwiązywania problemów i konfliktów Komunikacja w zespole.
 7. Praca w zespole w ramach realizacji zadań/projektów.
 8. Emocje a praca w zespole.
 9. Konflikt a praca w zespole.
 10. Praca w zespole w sytuacji zmiany.
 11. Gry symulacyjne z zakresu komunikacji konstruktywnej.

 

Efekty kształcenia

 1. Znajomość podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej.
 2. Umiejętność trafnego dobierania odpowiedniego sposobu komunikacji do sytuacji.
 3. Umiejętność poprawnego interpretowania komunikatów niewerbalnych.
 4. Umiejętność trafnego określania swojej pozycji w zespole.
 5. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce zasady skutecznej i efektywnej pracy w zespole.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

W obecnych czasach, ogromna część populacji żyje w biegu i ciągłym napięciu. Nie do końca jesteśmy świadomi poziomu stresu, którego doświadczamy na co dzień, w wielu sytuacjach. Część osób niechętnie wstaje każdego ranka do pracy, nie mając pojęcia, iż ich dolegliwości somatyczne związane mogą być z wypaleniem zawodowym. Często, obserwując reakcje naszego ciała, boimy się, że mogą to być objawy poważnej choroby. Wszystko to budzi jeszcze większy lęk i stres, działając na zasadzie błędnego koła. Celem szkolenia jest przede wszystkim wyzbycie się ciągłego napięcia i uzyskanie równowagi organizmu. Odpowiednie metody pozwolą na skuteczną walkę ze stresem, a tym samym umożliwią uwolnienie się od negatywnych emocji,  utrudniających funkcjonowanie.

Ramowy program szkolenia

 1. Stres w ujęciu trzech obszarów: bodziec, reakcja i proces.
 2. Podział stresu ze względu na czas trwania i stopień intensywności.
 3. Stres w znaczeniu pozytywnym; eustress jako siła napędowa do działania.
 4. Analiza objawów stresu z podziałem na wymiary: fizjologiczny, fizyczny i psychiczny.
 5. Omówienie objawów w sprawności intelektualnej oraz zachowań symptomatycznych.
 6. „Test objawów stresu” jako metoda pozwalająca na sprawdzenie indywidualnej podatności na stres.
 7. Jak to się dzieje, że ta sama sytuacja wywołuje różne reakcje stresowe u różnych ludzi? – analiza źródeł stresu.
 8. „Co nas nie zabije to nas wzmocni” – style reagowania na stres.
 9. Mechanizmy obronne i działania profilaktyczne w walce ze stresem; -techniki relaksacyjne jako metoda na odciążenie ciała i umysłu.

 

Efekty kształcenia

 1. zna skuteczne metody walki ze stresem oraz sposoby obniżania napięcia;
 2. potrafi radzić sobie z trudnymi emocjami;
 3. zna metody relaksacyjne i potrafi zastosować je w życiu codziennym;
 4. potrafi zidentyfikować i zapanować nad indywidualnymi źródłami stresu;
 5. trafnie określa poziom swojego stresu.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

Większość osób postrzega pojęcie asertywności jako sztukę odmawiania, czyli umiejętności mówienia „nie”. Jest to jednak pojęcie znacznie szersze i obejmuje wiele obszarów naszego życia. Należy pamiętać, iż brak asertywności wynika przede wszystkim z niskiej samooceny. Jako ludzie mamy tendencję do wmawiania sobie, że to, o czym myślimy nie jest wystarczająco dobre i ważne. Boimy się, że wypowiadając głośno swoje zdanie ośmieszymy się w oczach innych i narazimy na krytykę. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom własnego potencjału oraz nabycie przez nich kompetencji w zakresie obrony własnych przekonań na płaszczyźnie osobistej i społecznej. Wiąże się z tym również zwiększenie poczucia własnej wartości, co znacząco wpłynie na ułatwienie komunikacji z innymi.

Ramowy program usługi

 1. Świadomość własnego potencjału jako fundament asertywności.
 2. Asertywność jako szacunek do siebie i innych; wyrażanie i obrona własnego zdania.
 3. Postawa asertywna w życiu prywatnym i zawodowym.
 4. Techniki zachowań asertywnych: zdarta płyta, zasłona dymna, asertywne uznanie błędu.
 5. Kompromis, wypytywanie o strony ujemne, wypytywanie o strony dodatnie.
 6. Trening umiejętności rozróżniania postawy asertywnej, agresywnej i biernej.
 7. Czy potrafisz powiedzieć „NIE”? – „Kwestionariusz Asertywności”- ćwiczenie wykonywane indywidualnie zakończone wspólnym wyciągnięciem wniosków.
 8. „Tabela Asertywności”- w jakim stopniu potrafisz sprzeciwić się innym? Korelacja Twojej asertywności z osobami w Twoim środowisku pracy.
 9. Parafraza, pytania otwarte i klaryfikacja jako narzędzia osoby asertywnej.
 10. Asertywny monolog jako umiejętność odmowy i konfrontacji przekonań; budowanie postawy asertywnej (mini wykład).
 11. Trening asertywnego reagowania na krytykę; obrona przed atakiem werbalnym.
 12. Techniki wspomagające asertywne wyrażanie oczekiwań (przykłady nieasertywnych i asertywnych poleceń).
 13. Jak się uczyć zachowań asertywnych? (mini wykład),
 14. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metod i technik asertywności.

 

Efekty kształcenia

 1. Uczestnik potrafi bez problemu komunikować kim jest i jakie ma potrzeby.
 2. zna swój potencjał i potrafi adekwatnie wykazać się postawą asertywną w sytuacjach społecznych i osobistych,
 3. trafnie ocenia postawy i zachowania innych w stosunku do własnej osoby,
 4. potrafi odpowiednio reagować na krytykę i bronić własnych poglądów w stopniu nienaruszającym prawa innych,
 5. zna techniki pozwalające wykazać się postawą asertywną w życiu prywatnym jak i zawodowym,
 6. potrafi w odpowiedni sposób zastosować narzędzia ułatwiające wykazywanie się postawą asertywną.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Paulina Rolka – w 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna i osobowości oraz sądowa). W trakcie pięciu lat studiów aktywnie działała w wielu organizacjach studenckich, kołach naukowych oraz wolontariacie. Przez kilka lat pełniła funkcję członka zarządu fundacji charytatywnej, gdzie przeprowadzała warsztaty i treningi umiejętności społecznych dla wolontariuszy. Aktualnie, aktywna działaczka wolontariatu misyjnego na Ukrainie. Od trzech lat oficjalnie pracuje w zawodzie psychologa, a jej podopiecznymi są przede wszystkim osoby młode, a także wykluczone społecznie i bierne zawodowo. Przeprowadziła około 5000 godzin zajęć indywidualnych w formie wsparcia motywacyjnego, a także 2000 godzin treningów grupowych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niedawno ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, co umożliwia jej pracę na wielu innych płaszczyznach.

Szkolenie kosmetyczne, które pozwala opanować podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i upiększające oferowane w każdym gabinecie kosmetycznym. Program został podzielony na część teoretyczną, która pozwala na poznanie m.in. budowy skóry, rodzajów cery czy procesów starzenia, a także część praktyczną.

Ramowy program szkolenia

Wykłady:

 1. budowa skóry,
 2. rodzaje cer,
 3. dezynfekcja i sterylizacja,
 4. diagnoza kosmetyczna, wywiad kosmetyczny, karta klienta,
 5. surowce kosmetyczne,
 6. przenikanie przez skórę,
 7. proces starzenia się skóry,
 8. zasady BHP w gabinecie,
 9. obsługa klienta – budowanie trwałych relacji z klientem.

Warsztaty:

 1. demakijaż (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów i narzędzi, technika wykonania),
 2. masaż twarzy (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów, technika),
 3. maski kremowe, algowe, ziołowe, borowinowe (rodzaje masek, wskazania i przeciwwskazania, dobór maski do cery, techniki nakładania i ściągania),
 4. peeling kawitacyjny (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów, narzędzi i sprzętu, technika wykonania),
 5. sonoforeza (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów, narzędzi i sprzętu, technika wykonania),
 6. mikrodermabrazja (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów, narzędzi i sprzętu, technika wykonania),
 7. oczyszczanie skóry (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów, narzędzi i sprzętu, technika wykonania),
 8. eksfoliacja chemiczna (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów i narzędzi, technika wykonania),
 9. mezoterapia mikroigłowa (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów i narzędzi, technika wykonania),
 10. henna rzęs i brwi z regulacją brwi (wskazania i przeciwwskazania, dobór produktów i narzędzi, technika wykonania).

Efekty kształcenia

 1. Wykonywanie demakijażu.
 2. Wykonywanie masażu twarzy.
 3. Wykonywanie maski kremowej, algowej, ziołowej, borowinowej.
 4. Wykonywanie peelingu kawitacyjnego.
 5. Umiejętność wykonywania sonoforezy.
 6. Umiejętność wykonywania mikrodermabrazji.
 7. Oczyszczanie skóry.
 8. Wykonywanie eksfoliacji chemicznej.
 9. Mezoterapia mikroigłowa.
 10. Henna rzęs i brwi z regulacją brwi.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 40 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Sylwia Brylowska – kosmetolog – linergistka – szkoleniowiec – posiada dyplom licencjacki z dziedziny kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia medyczna oraz dyplom magistra o specjalizacji podologicznej. W salonie wykonuje zabiegi kosmetyki estetycznej, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej oraz przedłużania i zagęszczania rzęs. Prowadzi również szkolenia na różnym poziomie zaawansowania z kosmetyki pielęgnacyjnej oraz makijażu permanentnego.

Specjalizacja: makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, zabiegi estetyczne i kosmetyka pielęgnacyjna.

Makijaż permanentny jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych na rynku usług kosmetycznych. Dzięki tej technice używanie pomadek i eyelinerów nie jest już konieczne. Metoda ta podkreśla naturalne linie twarzy. Nierówne i krótkie brwi zostają wyrównane, usta uzyskują atrakcyjny wygląd i stają się bardziej wydatne. Dodatkowo w życiu codziennym pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapewnić zadany wygląd. Jest także naturalną metodą walki z przeciwnościami jakie stawia przed ludźmi choroba nowotworowa. Udział w szkoleniu Celem szkolenia jest przygotowanie do zawodu linergisty/ki poprzez poznanie podstawowych technik stosowanych do wykonywania makijażu permanentnego, który obejmuje pigmentację brwi (ombre) metodą cienia, metodą włoskową i łączoną, (eyeliner) kreska na powiece górnej i dolnej oraz pigmentację ust metodą 3D.

Ramowy program szkolenia

 1. Makijaż permanentny w teorii.
 2. Zasady BHP i higiena pracy w zawodzie Linergisty.
 3. Zasady pracy w gabinecie makijażu permanentnego.
 4. Aseptyka – dezynfekcja i sterylizacja.
 5. Obsługa klienta – rozmowa wstępna i przeprowadzenie wywiadu przed zabiegiem.
 6. Anatomia w budowie twarzy i skóry.
 7. Dermatologia skóry.
 8. Zasady aplikacji znieczulenia.
 9. Typy skóry – analiza kolorystyczna.
 10. Pigmentologia – nauka o pigmentach.
 11. Kolorymetria – zasady tworzenia pigmentów i mieszania barw.
 12. Nauka projektowania kształtu brwi, kresek na powiekach i kształtu ust.
 13. Podstawowe techniki w makijażu permanentnym.
 14. Zasady pracy na urządzeniu do makijażu permanentnego.
 15. Ćwiczenia i zajęcia praktyczne na skórach syntetycznych.
 16. Praktyka zabiegów na modelkach.
 17. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania w makijażu permanentnym.
 18. Higiena i pielęgnacja pozabiegowa.
 19. Budowanie trwałych i długofalowych relacji z klientami.

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność przygotowania stanowiska pracy do zabiegu.
 2. Umiejętność przygotowania klienta do zabiegu.
 3. Umiejętność doboru właściwego koloru do odpowiedniego pigmentu skóry oraz kształtu brwi,kresek i ust.
 4. Profesjonalne wykonanie makijażu permanentnego brwi, oczu i ust.
 5. Odpowiedni dobór znieczulenia i jego zastosowanie.
 6. Poznanie wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 7. Przekazanie wszystkich zaleceń dotyczących rekonwalescencji pozabiegowej.
 8. Poznanie możliwych powikłań pozabiegowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Sylwia Brylowska – kosmetolog – linergistka – szkoleniowiec – posiada dyplom licencjacki z dziedziny kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia medyczna oraz dyplom magistra o specjalizacji podologicznej. W salonie wykonuje zabiegi kosmetyki estetycznej, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej oraz przedłużania i zagęszczania rzęs. Prowadzi również szkolenia na różnym poziomie zaawansowania z kosmetyki pielęgnacyjnej oraz makijażu permanentnego.

Specjalizacja: makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, zabiegi estetyczne i kosmetyka pielęgnacyjna.

Makijaż permanentny brwi, czyli microblading jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych na rynku usług kosmetycznych. Dzięki tej technice używanie produktów do malowania brwi nie jest już konieczne. Krótkie i nierówne brwi zostają wyrównane. Dodatkowo w życiu codziennym pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i zapewnić zadany wygląd. Jest także naturalną metodą walki z przeciwnościami jakie stawia przed ludźmi choroba nowotworowa. Celem szkolenia jest przygotowanie do zawodu linergisty/ki poprzez poznanie podstawowych technik stosowanych do wykonywania makijażu permanentnego brwi, który obejmuje manualną pigmentację brwi.

Ramowy program szkolenia

 1. Makijaż permanentny w teorii.
 2. Zasady BHP i higiena pracy w zawodzie Linergisty.
 3. Zasady pracy w gabinecie makijażu permanentnego.
 4. Aseptyka – dezynfekcja i sterylizacja.
 5. Obsługa klienta – rozmowa wstępna i przeprowadzenie wywiadu przed zabiegiem. 6. Anatomia w budowie twarzy i skóry.
 6. Dermatologia skóry.
 7. Zasady aplikacji znieczulenia.
 8. Typy skóry – analiza kolorystyczna.
 9. Pigmentologia – nauka o pigmentach.
 10. Kolorymetria–zasady tworzenia pigmentów i mieszania barw.
 11. Nauka projektowania kształtu brwi.
 12. Podstawowe techniki w makijażu permanentnym.
 13. Zasady pracy na urządzeniu do makijażu permanentnego.
 14. Ćwiczenia i zajęcia praktyczne na skórach syntetycznych.
 15. Praktyka zabiegów na modelkach.
 16. Wskazania i przeciwskazania do wykonywania w makijażu permanentnym.
 17. Higiena i pielęgnacja pozabiegowa.
 18. Budowanie trwałych i długofalowych relacji z klientami.

Efekty kształcenia

 1. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 2. Umiejętność przygotowania klienta do zabiegu.
 3. Umiejętność doboru właściwego koloru do odpowiedniego pigmentu skóry oraz kształtu brwi.
 4. Profesjonalne wykonanie makijażu permanentnego brwi.
 5. Odpowiedni dobór znieczulenia i jego zastosowanie.
 6. Poznanie wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
 7. Przekazanie wszystkich zaleceń dotyczących rekonwalescencji pozabiegowej.
 8. Poznanie możliwych powikłań pozabiegowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Sylwia Brylowska – kosmetolog – linergistka – szkoleniowiec – posiada dyplom licencjacki z dziedziny kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia medyczna oraz dyplom magistra o specjalizacji podologicznej. W salonie wykonuje zabiegi kosmetyki estetycznej, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej oraz przedłużania i zagęszczania rzęs. Prowadzi również szkolenia na różnym poziomie zaawansowania z kosmetyki pielęgnacyjnej oraz makijażu permanentnego.

Specjalizacja: makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, zabiegi estetyczne i kosmetyka pielęgnacyjna.

Dużą zaletą przedłużanych rzęs jest oszczędność czasu podczas codziennego makijażu. Nie ma potrzeby malowania się rano i usuwania tuszu wieczorem, poza tym stylizacja rzęsami przedłużonymi wygląda pięknie i komfortowo bez względu na porę dnia lub nocy. Koniec z tuszowaniem, demakijażem oraz rozmazanym makijażem. Stylizacja przeznaczona jest dla osób ceniących sobie komfort i wygodę, ale również dla kobiet uprawiających sport, dla pań, od których praca wymaga by codziennie wyglądały pięknie i elegancko oraz na specjalne okazje typu ślub czy sesja zdjęciowa. Ostatnimi czasy zabieg jest coraz bardziej popularny, na który może sobie pozwolić każda kobieta. Metoda 1:1 jest metodą podstawową. Polega na przyklejeniu jednej rzęsy syntetycznej do jednej naturalnej. Rzęsy są przedłużone i pogrubione w naturalny sposób. Aby nasze klientki były zadowolone i jeszcze piękniejsze wprowadzamy w zakres naszych usług metody objętościowe. 2:1, 3:1 itd. kiedy to przyklejamy do jednej rzęsy naturalnej kępki złożone z więcej niż jednej rzęsy syntetycznej. Celem szkolenia jest zdobycie tytułu stylisty rzęs oraz opanowanie metody podstawowej i/lub objętościowej.

Ramowy program szkolenia

Blok teoretyczny:

 1. wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 2. rodzaje rzęs,
 3. odpowiedni dobór rzęs sztucznych do naturalnych,
 4. omówienie preparatów i przyborów niezbędnych do przeprowadzenia stylizacji,
 5. pielęgnacja domowa – zalecenia dla klientki,
 6. proces ściągania rzęs.

Blok praktyczny:

 1. ćwiczenie chwytania i przyklejania rzęsy,
 2. przygotowania rzęs naturalnych modelki,
 3. aplikacja rzęs na modelce.

Efekty kształcenia

W wyniku zrealizowanej usługi uczestnik nauczy się profesjonalnego wykonywania zabiegów przedłużania rzęs metodą 1:1 lub objętościową.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 10 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Sylwia Brylowska – kosmetolog – linergistka – szkoleniowiec – posiada dyplom licencjacki z dziedziny kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia medyczna oraz dyplom magistra o specjalizacji podologicznej. W salonie wykonuje zabiegi kosmetyki estetycznej, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej oraz przedłużania i zagęszczania rzęs. Prowadzi również szkolenia na różnym poziomie zaawansowania z kosmetyki pielęgnacyjnej oraz makijażu permanentnego.

Specjalizacja: makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, zabiegi estetyczne i kosmetyka pielęgnacyjna.

W obecnych czasach wielotonowa, przenikająca się barwami i mieniąca się refleksami koloryzacja 3D zdecydowanie wyparła jednolite fryzury. Za jej pomocą nawet cienkie czy krótkie włosy uwodzą objętością w rozmiarze XL. Możesz zastosować jej najróżniejsze efekty, takie jak: strobing, wielotonowa koloryzacja, rooting czy też najnowsze odmiany balejażu. Strobing spowoduje, że włosy będą wyglądały na muśnięte słońcem, tak jak po urlopie spędzonym na słonecznej plaży. Wielotonowa koloryzacja czy też rooting umożliwi łączenie wielu odcieni, dając fryzurze możliwość wielowymiarowości i skrzętnego ukrycia odrostów

Ramowy program szkolenia

 1. Zasady BHP i higiena pracy w zawodzie fryzjera.
 2. Rozmowa i wywiad z klientem przed zabiegiem.
 3. Prezentacja wykorzystywanych produktów w koloryzacji 3D.
 4. Ustalenie materiałów i sprzętu fryzjerskiego niezbędnego przy koloryzacji włosów.
 5. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 6. Paleta kolorów – omówienie.
 7. Zasady kolorymetrii.
 8. Omówienie przygotowania włosów do wykonania koloryzacji – dekoloryzacja, pojaśnianie włosów.
 9. Przygotowanie preparatów do wykonywania koloryzacji.
 10. Poszczególne procesy koloryzacji 3D.
 11. Proces technologiczny koloryzacji – omówienie.
 12. Tonowanie włosów do zabiegu.
 13. Wykonanie koloryzacji 3D na włosach krótkich.
 14. Wykonanie koloryzacji 3D na włosach długich.
 15. Wykonanie koloryzacji flesh 3D.
 16. Koloryzacja 3D na foli aluminiowej i pojaśniania z wolnej ręki. 17. Pielęgnacja włosów po koloryzacji.
 17. Warsztaty ćwiczeniowe koloryzacji włosów na modelkach.

Efekty kształcenia

 1. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 2. Umiejętność przygotowania klienta do zabiegu.
 3. Umiejętność doboru właściwego koloru do odpowiedniego pigmentu skóry.
 4. Profesjonalne wykonanie koloryzacji 3D na krótkich i długich włosach.
 5. Wykonywanie koloryzacji flesh 3D oraz koloryzacji 3D na foli aluminiowej.
 6. Rozjaśniania włosów z wolnej ręki.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 8 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Marta Żelazo – pasjonatka fryzjerstwa, szkoleniowiec, kreator. W branży fryzjerskiej działa od kilkunastu lat, mimo to nieustanie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach w Polsce i poza granicami kraju. Kobieta torpeda, charakterna, wymagająca, ale o wielkim sercu i wrażliwości. Zdecydowana w działaniu i przy fotelu. Pasjonują ją klasyczne fryzury i naturalne koloryzacje. Nie boi się wyzwań, chętnie proponuje odważne metamorfozy. Z przyjemnością dzieli się wypracowanym przez lata doświadczeniem i zdobytą wiedzą ze swoimi stylistami, to dla niej osobista satysfakcja. Prywatnie wesoła, rodzinna, opiekuńcza, uwielbia podróże i dobre jedzenie.

Nowoczesne trendy w strzyżeniu to przede wszystkim, łagodność cięcia, spójność, świetliste kolory, lekkość ruchu i niepowtarzalność stylu. Celem szkolenia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych trendów w strzyżeniach.

Ramowy program szkolenia

 1. Zasady BHP i higiena pracy w zawodzie fryzjera.
 2. Rozmowa i wywiad z klientem przed zabiegiem.
 3. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 4. Omówienie narzędzi i ich rodzajów (nożyczki, grzebienie, itp.).
 5. Dobór fryzury do kształtu twarzy.
 6. Pasma pamięci.
 7. Kąty strzyżenia.
 8. Ustawienie tułowia, rąk i dłoni. 9. Strzyżenie dłoń przy dłoni.
 9. Strzyżenie rozwiane.
 10. Strzyżenie dygresywne.
 11. Strzyżenie z wolnej ręki.
 12. Strzyżenie męskie.
 13. Strefa cięcia, pasmo przewodnie, uniesienia.
 14. Prezentacja najnowszych trendów w strzyżeniu.
 15. Warsztaty ćwiczeniowe strzyżenia na modelkach.

Efekty kształcenia

 1. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 2. Przygotowanie klienta do zabiegu.
 3. Dobór fryzury do kształtu twarzy.
 4. Strzyżenie dłoń przy dłoni.
 5. Strzyżenie rozwiane.
 6. Strzyżenie dygresywne.
 7. Strzyżenie z wolnej ręki.
 8. Strzyżenie męskie.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 8 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Marta Żelazo – pasjonatka fryzjerstwa, szkoleniowiec, kreator. W branży fryzjerskiej działa od kilkunastu lat, mimo to nieustanie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach w Polsce i poza granicami kraju. Kobieta torpeda, charakterna, wymagająca, ale o wielkim sercu i wrażliwości. Zdecydowana w działaniu i przy fotelu. Pasjonują ją klasyczne fryzury i naturalne koloryzacje. Nie boi się wyzwań, chętnie proponuje odważne metamorfozy. Z przyjemnością dzieli się wypracowanym przez lata doświadczeniem i zdobytą wiedzą ze swoimi stylistami, to dla niej osobista satysfakcja. Prywatnie wesoła, rodzinna, opiekuńcza, uwielbia podróże i dobre jedzenie.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie w upinania włosów, zgodnie z nowoczesnymi trendami w tym zakresie. Szkolenie umożliwi poszerzenie wiedzy i umiejętności manualnych, a także pobudzi wyobraźnię w tym zakresie. Ma ono na celu przygotowanie do wykonywania upięć zarówno do pokazów, sesji zdjęciowych, jak również na potrzeby własnego salonu. Sylwester, karnawał, wesele, komunia, studniówka czy też spotkanie biznesowe to wyjątkowe dni w ciągu roku, kiedy to profesjonalne umiejętności fryzjera będą kluczowe dla Klientek.

Ramowy program szkolenia

 1. Zasady BHP i higiena pracy w zawodzie fryzjera.
 2. Rozmowa i wywiad z klientem przed zabiegiem.
 3. Przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu.
 4. Praca z narzędziami, akcesoriami i kosmetykami do stylizacji fryzur.
 5. Dobór fryzury do kształtu twarzy.
 6. Dobór fryzury do stylizacji.
 7. Prostowanie.
 8. Szczotkowanie.
 9. Modelowanie.
 10. Upinanie.
 11. Skręt różnych form.
 12. Element warkoczy w stylizacji.
 13. Sposoby i techniki tapirowania włosów pod kątem układania fryzury.
 14. Techniki mechanicznego i termicznego przekształcania struktury włosów.
 15. Loki.
 16. Fale.
 17. Upięcia okolicznościowe ( ślubne, komunijne, studniówkowe, itp.).
 18. Prezentacja najnowszych trendów w upięciach.
 19. Warsztaty ćwiczeniowe upięć na modelkach.

Efekty kształcenia

W wyniku zrealizowanej usługi uczestnik nabędzie umiejętność wykonania upięć okolicznościowych, zgodnie z najnowszymi trendami.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 8 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Marta Żelazo – pasjonatka fryzjerstwa, szkoleniowiec, kreator. W branży fryzjerskiej działa od kilkunastu lat, mimo to nieustanie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach w Polsce i poza granicami kraju. Kobieta torpeda, charakterna, wymagająca, ale o wielkim sercu i wrażliwości. Zdecydowana w działaniu i przy fotelu. Pasjonują ją klasyczne fryzury i naturalne koloryzacje. Nie boi się wyzwań, chętnie proponuje odważne metamorfozy. Z przyjemnością dzieli się wypracowanym przez lata doświadczeniem i zdobytą wiedzą ze swoimi stylistami, to dla niej osobista satysfakcja. Prywatnie wesoła, rodzinna, opiekuńcza, uwielbia podróże i dobre jedzenie.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu prawidłowego i skutecznego zarządzania czasem. Pozyskana wiedza umożliwi im skuteczną identyfikację celów i dobrania narzędzi do ich realizacji z uwzględnieniem kategoryzacji stopnia ważności i kolejności ich wykonania.

Ramowy program szkolenia

 1. Pojęcie zarządzania czasem.
 2. Co stoi na przeszkodzie w skutecznym i efektywnym wykorzystaniu czasu.
 3. Określenie i realizacja celów sposobem lepszej organizacji dnia.
 4. Planowanie – jako istota w efektywnego zarządzania sobą w czasie.
 5. Techniki i metody zarządzania czasem.
 6. Priorytety a właściwe podejmowanie decyzji.
 7. Podsumowanie – co zrobić ze zdobytą wiedzę?

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność określenia celów zawodowych i osobistych oraz sposobów ich realizacji.
 2. Umiejętność prawidłowego ułożenia planu działania dziennego / tygodniowego / miesięcznego.
 3. Znajomość zasad określenia ważności poszczególnych zadań.
 4. Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu czasem.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Szkolenie dla florystów zakłada nabycie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w tym zawodzie. Uczestnicy szkolenia zgłębiają wiedzę, rozpoczynając od odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy florysty, zdobywają też wiadomości m.in. z zakresu materiałoznawstwa florystycznego, a kończą na praktycznych umiejętnościach stylizacji wnętrz przy pomocy roślin czy tworzeniu rozbudowanych kompozycji florystycznych.

Ramowy program usługi

 1. Przygotowanie stanowiska pracy florysty.
 2. Przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji.
 3. Projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu.
 4. Pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych.
 5. Stylizacja wnętrz przy pomocy roślin.
 6. Sprzedaż materiałów florystycznych.
 7. Przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

Efekty kształcenia

 1. Znajomość historii dekoracji roślinnych od starożytności do czasów współczesnych.
 2. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa florystycznego i zasad pielęgnacji roślin.
 3. Wiedza z zakresu estetycznych podstaw florystyki, m.in. komponowania barw, zasad i stylów kompozycji, cech plastycznych materiału florystycznego.
 4. Wiedza z zakresu podziału, charakterystyki i technik kompozycji florystycznych.
 5. Wiedza na temat narzędzi i urządzeń wykorzystywanych we florystyce oraz umiejętność ich stosowania.
 6. Umiejętność organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP.
 7. Umiejętność zorganizowania wnętrza kwiaciarni.
 8. Właściwe dobieranie i przygotowywanie materiału florystycznego do określonych kompozycji roślinnych.
 9. Umiejętność projektowania dekoracji roślinnych, sporządzania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.
 10. Umiejętność przygotowania bukietów, kompozycji w naczyniu, florystycznej dekoracji wnętrz.
 11. Umiejętność przygotowania dekoracji i bukietów okolicznościowych (ślubnych, żałobnych, wielkanocnych, adwentowych).
 12. Umiejętność pakowania materiałów i wyrobów florystycznych.
 13. Umiejętność przechowywania materiału florystycznego.
 14. Umiejętność prowadzenia działań marketingowych w firmie florystycznej.
 15. Umiejętność prowadzenia sprzedaży materiałów oraz wyrobów florystycznych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 95 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji umożliwiających efektywną promocję hotelu w Internecie m.in. poprzez określenie roli i znaczenia komunikacji internetowej, także  w kontekście funkcjonowania portali społecznościowych i branżowych. Jednym z istotnych elementów szkolenia jest nauka tworzenia treści poprzez odpowiedni dobór słów kluczowych.

Ramowy program szkolenia

 1. Proces podejmowania decyzji o rezerwacji.
 2. Rola i znaczenie Internetu, portali społecznościowych i branżowych w kreowaniu wizerunku hotelu.
 3. Optymalizacja strony hotelu pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 4. Zasady pozycjonowania strony w popularnych wyszukiwarkach.
 5. Płatne i bezpłatne narzędzia pozycjonowania.
 6. Umiejętne tworzenie treści – dobór i analiza trafności słów kluczowych.
 7. Budowa tekstu reklamowego na potrzeby promocji w Internecie.
 8. Skuteczne pozyskanie klienta z internetu.
 9. Analiza zachowań klientów odwiedzających stronę internetową z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.
 10. Kampanie reklamowe w serwisach tematycznych – narzędzia reklamy w sieci Planowanie i realizacja zintegrowanej komunikacji marketingowej.
 11. Identyfikacja wizualna jako podstawowe narzędzie kreowania marki firmy na rynku Dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych

Efekty kształcenia

 1. Umiejętność definiowania czynników wpływających na proces podejmowania decyzji o rezerwacji.
 2. Zrozumienie roli i znaczenia Internetu w kreowaniu wizerunku hotelu.
 3. Umiejętność dokonania optymalizacji strony internetowej hotelu pod katem wyszukiwarek internetowych.
 4. Posiadanie wiedzy na temat sprawnego wykorzystania płatnych i bezpłatnych narządzi pozycjonowania.
 5. Umiejętność tworzenia treści do publikacji w Internecie z zastosowaniem słów kluczowych.
 6. Poznanie zasad analizy zachowania klientów odwiedzających stronę internetową.
 7. Umiejętność tworzenia kampanii reklamowych w serwisach tematycznych.
 8. Zdobycie umiejętności tworzenia identyfikacji wizualnej firmy z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i metod.
 9. Umiejętność optymalizacji strony internetowej do urządzeń mobilnych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 24 godziny
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób, które w pracy zawodowej mają do czynienia danymi osobowymi, w szczególności Administratorów Danych Osobowych i Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Ramowy program szkolenia

 1. Ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
 2. Wprowadzenie do rozporządzenia GDPR/RODO – kluczowe zmiany i nowe rozwiązania.
 3. Istotne zmiany i nowości na które musi przygotować się organizacja.
 4. Zmiana statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Obowiązki i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 6. Proaktywne podejście do ochrony danych osobowych poprzez uwzględnienie ich etapie projektowania usługi/produktu.
 7. Zasada szacowania ryzyka i rozliczalności.
 8. Ułatwienia dla grup kapitałowych.
 9. Nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora.
 10. Źródła zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych.
 11. Kompetencje, uprawnienia i zadania organu nadzorczego w świetle przepisów RODO.
 12. Raportowanie do GIODO w zakresie własnych naruszeń.
 13. Odpowiedzialność (kary) za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
 14. Większe prawa dla obywateli.
 15. Przetwarzanie danych osobowych dziecka.
 16. Rozszerzenie katalogu wrażliwych danych osobowych.
 17. Ograniczenie profilowania.
 18. Rozszerzona formuła zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 19. Kontrola i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych

Efekty kształcenia

 1. Znajomość zasad ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.
 2. Znajomość kluczowych zmian i nowych rozwiązań GDPR/RODO.
 3. Znajomość zmian i nowości, na które musi przygotować się organizacja.
 4. Znajomość zmiany statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Znajomość obowiązków i zadań Inspektora Ochrony Danych.
 6. Znajomość nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora.
 7. Znajomość źródeł zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych.
 8. Znajomość kompetencji, uprawnień i zadań organu nadzorczego w świetle przepisów RODO.
 9. Znajomość zasad raportowania do GIODO w zakresie własnych naruszeń.
 10. Znajomość zakresu odpowiedzialności (kar) za naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 8 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników podstawowych zasad opieki nad dziećmi, a także nabycia praktycznych umiejętności wykonywania najważniejszych obowiązków w tym zawodzie.

Ramowy program szkolenia

 1. Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami.
 2. Prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę).
 3. Przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem.
 4. Czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich).
 5. Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka).
 6. Przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego żywienia.
 7. Karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności, przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie dziecka, rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych.
 8. Podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (dezynfekcja, opatrywanie ran), udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 9. Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu biologicznych podstaw rozwoju, pielęgnacji i profilaktyki zdrowia dziecka.
 2. Wiedza z zakresu podstaw psychologii rozwojowej i wychowawczej dziecka.
 3. Umiejętność planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.
 4. Umiejętność pielęgnacji dziecka chorego i niepełnosprawnego.
 5. Umiejętność prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka.
 6. Umiejętność stosowania metod wychowawczych wspomagających rozwój dziecka.
 7. Umiejętność rozwijania wrażliwości artystycznej u dziecka.
 8. Umiejętność udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
 9. Umiejętność współpracy z rodzicami i opiekunami oraz wspomaganie ich działań.
 10. Umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 11. Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnych w wykonywaniu zadań zawodowych

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 185 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Uczestnicy kursu „Opiekun osoby starszej” w czasie trwania zajęć poznają podstawowe obowiązki i zasady ich wykonywania w zawodzie opiekuna osoby starszej. Mając na uwadze dobro pacjenta, organizator kursu kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia praktyczne.

Ramowy program szkolenia

 1. Kompetencje personalne i społeczne.
 2. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej.
 3. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających.
 4. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.
 5. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej.
 6. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej.

Efekty kształcenia

 1. Wiedza z zakresu podstaw psychologii i terapii osób starszych.
 2. Wiedza z zakresu podstaw socjologii, etyki i funkcjonowania osób starszych.
 3. Wiedza na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych.
 4. Umiejętność pielęgnacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
 5. Promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.
 6. Organizowanie czasu wolnego osób starszych, z uwzględnieniem rozwijania ich zainteresowań.
 7. Udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego osoby starszej.
 8. Dokonywanie oceny podstawowych parametrów funkcji życiowych.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 260 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Dużą zaletą przedłużanych rzęs jest oszczędność czasu podczas codziennego makijażu. Nie ma potrzeby malowania się rano i usuwania tuszu wieczorem, poza tym stylizacja rzęsami przedłużonymi wygląda pięknie i komfortowo bez względu na porę dnia lub nocy. Koniec z tuszowaniem, demakijażem oraz rozmazanym makijażem. Stylizacja przeznaczona jest dla osób ceniących sobie komfort i wygodę, ale również dla kobiet uprawiających sport, dla pań, od których praca wymaga by codziennie wyglądały pięknie i elegancko oraz na specjalne okazje typu ślub czy sesja zdjęciowa. Ostatnimi czasy zabieg jest coraz bardziej popularny, na który może sobie pozwolić każda kobieta. Metoda 1:1 jest metodą podstawową. Polega na przyklejeniu jednej rzęsy syntetycznej do jednej naturalnej. Rzęsy są przedłużone i pogrubione w naturalny sposób. Aby nasze klientki były zadowolone i jeszcze piękniejsze wprowadzamy w zakres naszych usług metody objętościowe. 2:1, 3:1 itd. kiedy to przyklejamy do jednej rzęsy naturalnej kępki złożone z więcej niż jednej rzęsy syntetycznej. Celem szkolenia jest zdobycie tytułu stylisty rzęs oraz opanowanie metody podstawowej i/lub objętościowej.

Ramowy program szkolenia

Blok teoretyczny:

 1. wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 2. rodzaje rzęs,
 3. odpowiedni dobór rzęs sztucznych do naturalnych,
 4. omówienie preparatów i przyborów niezbędnych do przeprowadzenia stylizacji,
 5. pielęgnacja domowa – zalecenia dla klientki,
 6. proces ściągania rzęs.

Blok praktyczny:

 1. ćwiczenie chwytania i przyklejania rzęsy,
 2. przygotowania rzęs naturalnych modelki,
 3. aplikacja rzęs na modelce.

Efekty kształcenia

W wyniku zrealizowanej usługi uczestnik nauczy się profesjonalnego wykonywania zabiegów przedłużania rzęs metodą 1:1 lub objętościową.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 10 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Trener

Sylwia Brylowska – kosmetolog – linergistka – szkoleniowiec – posiada dyplom licencjacki z dziedziny kosmetologii ze specjalizacją kosmetologia medyczna oraz dyplom magistra o specjalizacji podologicznej. W salonie wykonuje zabiegi kosmetyki estetycznej, makijażu permanentnego, mikropigmentacji medycznej oraz przedłużania i zagęszczania rzęs. Prowadzi również szkolenia na różnym poziomie zaawansowania z kosmetyki pielęgnacyjnej oraz makijażu permanentnego.

Specjalizacja: makijaż permanentny, mikropigmentacja medyczna, przedłużanie i zagęszczanie rzęs, zabiegi estetyczne i kosmetyka pielęgnacyjna.

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji umożliwiających efektywne zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich. Uczestnicy podczas szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia od kwestii umowy i wniosku o dofinansowanie, przez m.in. podział środków w budżecie projektu, planowanie i wydatkowanie środków w ujęciu rocznym czy realizację szkoleń.

Ramowy program szkolenia

 1. Umowa i wniosek o dofinansowanie projektu – podstawowe dokumenty w realizacji projektu.
 2. Zabezpieczenie środków na realizację projektu.
 3. Przekazywanie środków na realizację projektu.
 4. Podział środków w budżecie projektu – zasady wydatkowania.
 5. Budżet projektu a harmonogram płatności.
 6. Planowanie i wydatkowanie środków w projekcie w ujęciu rocznym.
 7. Budowa budżetu projektu: koszty bezpośrednie oraz pośrednie.
 8. Podział kosztów bezpośrednich na zadania.
 9. Zarządzanie projektem – zadanie.
 10. Rekrutacja w projekcie.
 11. Koszty związane z zaangażowaniem personelu.
 12. Zlecanie zadań merytorycznych.
 13. Cross – financing.
 14. Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu.
 15. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków w ramach projektu.
 16. Dokumenty oraz zasady potwierdzające poniesienie wydatków w projekcie Przejrzystość i konkurencyjność wydatków.
 17. Prawo zamówień publicznych.
 18. Zasada konkurencyjności.
 19. Zasada efektownego zarządzania finansami.
 20. Reguła proporcjonalności.
 21. Zasady ochrony danych osobowych w projekcie.
 22. Zasady dokonywania zmian w projekcie w trakcie realizacji.
 23. Postęp rzeczowy realizacji projektu – część merytoryczna wniosku o płatność oraz formularz PEFS Promocja projektu.
 24. Realizacja szkoleń.
 25. Podsumowanie, zamknięcie projektu Archiwizacja dokumentów.
 26. Kontrole.

Efekty kształcenia

 1. Sprawne i efektywne zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 3. Prowadzenie podstawowej kontroli dokumentacji projektowej.
 4. Nadzór nad wykonaniem budżetu.

Parametry

 • Liczba godzin szkoleniowych: 60 godzin
 • Metoda walidacji efektów kształcenia: Egzamin zewnętrzny VCC
 • Miejsce szkolenia: Szkolenie mobilne na terenie całego kraju

Rozwijaj swoje kompetencje zawodowe, dzięki bonom szkoleniowym! Korzystając z tej formy wspierania rozwoju potencjału pracowniczego możesz uzyskać środki na dofinansowanie szkoleń, doradztwa zawodowego i przeprowadzenie egzaminów zawodowych. Wysokość dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych w nim pracowników. Sprawdź, jakie dofinansowanie możesz uzyskać, dzięki bonom szkoleniowym.

Certyfikacja

certyfikat-jakosciCertyfikacja to proces podczas, którego ocenia się czy system zarządzania jakością spełnia wymagane normy oraz czy jest on skuteczny w osiąganiu celów założonych przez podmiot.

Podejście Humaneo jako organizacji certyfikującej nastawione jest na współpracę, czyli podejście partnerskie. W naszym założeniu certyfikacja nie jest celem naszych klientów lecz środkiem, który ma pomóc osiągnąć cele wyznaczone przez podmiot i doskonalić jej system zarządzania jakością.

Certyfikat informuje klientów, dostawców, konkurentów, załogę i inwestorów o tym, że w danym podmiocie są stosowane uznane w branży praktyki oraz, że podmiot spełnia wymagania danej normy lub specyfikacji.

Dla kogo jest certyfikat i jakie obszary obejmuje?

Wniosek o certyfikację na zgodność systemu zarządzania jakością z daną normą może złożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży: może nią być podmiot prywatny lub jednostka sektora administracji publicznej.

Wszystkie podmioty, które przyjmą do stosowania politykę jakości programu mogą przystąpić do procesu certyfikacji i otrzymać Certyfikat Jakości, który wydawany będzie na czas określony na okres 5 lat.

Proces certyfikacji jakości obejmuje w szczególności następujące obszary funkcjonowania Podmiotu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

W ramach oceny obszaru Kompetencje kadry podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Wielkość firmy.
 2. Forma zatrudnienia pracowników.
 3. Wykształcenie pracowników.
 4. Kształcenie ustawiczne pracowników – kluczowy obszar oceny.

Weryfikacja na podstawie kwestionariusza samooceny, oceny dokumentów i badania na miejscu – w oparciu o osąd ekspercki.

W ramach oceny obszaru Zasoby kapitałowe podmioty (przedsiębiorstwa) podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny, korzystając ze wskaźników uniwersalnych, które można agregować zarówno w firmie prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, na podstawie podsumowania z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec roku, jak i w firmie prowadzącej księgi rachunkowe na podstawie rocznego sprawozdania finansowego:

 1. Dynamika kosztów i przychodów.
 2. Rentowność sprzedaży brutto.
 3. Rotacja zapasów.
 4. Wskaźnik bieżącej płynności.
 5. Wskaźnik zadłużenia.
 6. Rentowność kapitału własnego.

Ocena odbywa się w oparciu o osąd ekspercki na podstawie analizy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach oceny obszaru Zasoby techniczne podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny. Przed zastosowaniem poszczególnych kryterium w procesie certyfikacji sprawdza się w jakim stopniu zasoby techniczne wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym zakresie brane pod uwagę będą uwarunkowania danej branży).

 1. Czy firma posiada własne zasoby techniczne czy pozyskuje je z zewnątrz, w szczególności na potrzeby poszczególnych projektów.
 2. Czy i w jaki sposób zasoby techniczne są wykorzystywane do bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
 3. Powierzchnia i charakterystyka posiadanych gruntów.
 4. Powierzchnia i charakterystyka posiadanych budynków, lokali, obiektów.
 5. Liczba i charakterystyka posiadanych urządzeń technicznych i maszyn.
 6. Liczba i charakterystyka posiadanych środków transportu.
 7. Inne posiadane środki trwałe – liczba i charakterystyka.
 8. Charakterystyka oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

Kryteria oceniane w oparciu o osąd ekspercki i weryfikowane na podstawie kwestionariusza samooceny.

W ramach oceny obszaru Innowacje podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Wiedza kadry przedsiębiorstwa z zakresu zarządzania innowacją.
 2. Realizacja projektów innowacyjnych.
 3. Liczba i charakterystyka innowacyjnych zasobów i technologii.
 4. Liczba posiadanych patentów.

Weryfikacja na podstawie kwestionariusza samooceny i badania dokumentacji.

W ramach oceny obszaru Społeczna odpowiedzialność biznesu podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Ład organizacyjny.
 2. Prawa człowieka.
 3. Stosunki zatrudnienia.
 4. Ochrona środowiska naturalnego.
 5. Relacje z konsumentami i ochrona interesów konsumenta.
 6. Relacje z kontrahentami.
 7. Zaangażowanie społeczne.

Weryfikacja za pomocą formularza samooceny, przeglądu dokumentacji firmy oraz badania na miejscu.

Korzyści

Korzyści dla Uczestników wynikające z udziału w Certyfikacji, można podzielić wedle trzech podstawowych kryteriów, każde z nich będzie oddziaływać na inną przestrzeń funkcjonowania firmy.

Tę przestrzeń można nazwać przestrzenią rozwoju. Każda z firm niezależnie od branży w jakiej działa musi się rozwijać, musi ewoluować tak by zwiększać skuteczność swego działania. Certyfikat Polski 3.0 gwarantuje swobodny przepływ myśli i umiejętność pomiędzy partnerami Programu, bez ryzyka nieuczciwej konkurencji.

Przestrzeń biznesową można określić jako minimalizowanie kosztów i ryzyka. Poprzez uczestnictwo w Programie każdy z partnerów będzie wspierał się w działaniach. Obopólne korzyści, płynące z takich zachowań będą widoczne niemal natychmiast. Na arenie międzynarodowej w kontekście handlu czy też relacji formalno-prawnych potężna organizacja ma znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną niż pojedynczy podmiot. W tym ujęciu możemy mówić o niwelowaniu ryzyka. Minimalizowanie kosztów w tym ujęciu zawiera się w prostym rachunku zysków i strat działając w porozumieniu z wieloma podmiotami można rozkładać koszty działalność równomiernie, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wynik finansowy. Nie bez znaczenia jest tu też posiadanie bezpiecznej przestrzeni do dokonywania różnorodnych uzgodnień biznesowych. Posiadanie ważnego certyfikatu jest często warunkiem udziału w postępowaniach przetargowych.

Ostatni z elementów związany jest z szeroko rozumianą promocją. Dzięki przywoływanej tu nie raz wielości podmiotów uczestniczących w Programie możemy wspierać się wzajemnie w działaniach promocyjnych. Nie da się ukryć że i w tej przestrzeni pojawia się wymiar finansowy. Wspólne działania zmniejszają koszty jednostkowe.
Opisane powyżej obszary są przedstawieniem korzyści płynących z udziału w Programie Polska 3.0 ale są też podstawą opracowanej przez nas certyfikacji. Komplementarność wszystkich działań ma za zadanie zapewnienie sukcesu całemu przedsięwzięciu. Wszystkie działania muszą być skoordynowane i spójne.

Jak uzyskać certyfikat?

Procedura przyznawania certyfikatu.

[cq_vc_todolist header=”” headercolor=”#ffffff” icon=”fa-file-text-o,fa-plane,fa-birthday-cake,fa-square-o,fa-cutlery,fa-cc-visa”]

Przegląd wniosku
Przygotowanie umowy
Powołanie komisji eksperckiej
Analiza otrzymanych dokumentów
Przeprowadzenie audytu w jednostce ubiegającej się o wydanie certyfikatu
Podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu
Wydanie certyfikatu

[/cq_vc_todolist]

Kontakt

[cq_vc_avatarblock avatartype=”image” avatarimage=”2579″ texttitle=”Piotr Wideł” bgcolor=”lightgray” elementshape=”rounded”]

WSPARCIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

782 250 507
piotr.widel@humaneo.pl

[/cq_vc_avatarblock]

[cq_vc_avatarblock avatartype=”image” avatarimage=”2579″ texttitle=”Tomasz Nowak” bgcolor=”darkgray” elementshape=”rounded”]

 CERTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW

662 005 102
tomasz.nowak@humaneo.pl

[/cq_vc_avatarblock]

PROJEKTY

Projekt „Z pasją do nauki” nr RPMP.10.01.03-12-0382/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
10. Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Warsztaty dla mieszkańców i przedsiębiorców obszaru LGD „Śliwkowy Szlak” na temat kreowania, promocji i sprzedaży produktów lokalnych

 
 

banner-projektowy-ssNumer i nazwa Programu:
CCI: No 2007/Pl06RPO001 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer i nazwa Działania:
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)

Okres realizacji projektu:
12.06.2014 – 30.11.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiat: limanowski, brzeski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do mieszkańców i lokalnych producentów zamieszkujących gminę Czchów i Laskowa. Łączna ilość osób biorących udział w warsztatach to 20 osób z gminy Laskowa oraz 20 osób z gminy Czchów.

Cel główny projektu:
Celem wydarzenia była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez organizację warsztatów edukacyjnych oraz wsparcie poprzez udostępnienie wskazówek dotyczących promocji i sprzedaży produktów lokalnych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty pt. „Identyfikacja produktów lokalnych, stosowane w regionie metody promocji, występujące lokalne problemy i ograniczenia”
  Na zajęciach Uczestnicy poznali metody kreowania produktów lokalnych poprzez promocje i sprzedaż, poruszone zostały bariery, jakie muszą pokonać lokalni wytwórcy w celu kreowania produktów lokalnych. Przedstawione zostały przykłady wykorzystania produktów lokalnych, tworzenie ofert, założenia e-marketingu  rozwoju/sprzedaży. W dalszym etapie odbyła się dyskusja Uczestników na temat potencjalnych możliwości włączenia produktów lokalnych do oferty turystycznej lub sprzedaży detalicznej. Całość warsztatów przy współpracy z partnerami gospodarczymi została uwieńczona prezentacją oraz degustacja przykładowych produktów lokalnych.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Samorząd Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

 

Akademia doradztwa edukacyjnego

 
 


Projekt Numer i nazwa Priorytetu:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Numer i nazwa Poddziałania:
9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

Okres realizacji projektu:
01.06.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie
Powiat brzeski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 1500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-64 lata, zamieszkałych powiat brzeski zgodnie z Kodeksem Cywilnym, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Cel główny projektu:
Wyposażenie w wiedzę w zakresie rynku usług edukacyjnych i pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia wśród 1500 osób bezrobotnych w wielu 18 – 64 lata, na podstawie diagnozy potrzeb osób zamieszkałych powiat brzeski, poprzez objęcie Uczestników Projektu usługami doradztwa edukacyjnego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Porada indywidualna
  Wsparcie w ramach porady indywidualnej stanowiło budowę zaufania kontaktu doradcy edukacyjnego z osobą, która potrzebowała przeprowadzenie diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz udzielenia jej informacji edukacyjnych. Porada indywidualna zawierała:
  • pogłębioną analizę sytuacji osobistej z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, kariery zawodowej, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień,
  • analizę informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach, w celu zaproponowania działań alternatywnych, bądź uzupełniających do aktywności dotychczasowej,
  • przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradcę edukacyjnego, zawierającej informację o możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania i sfinansowania usługi,
  • badanie satysfakcji klienta z uzyskanej usługi, w celu uzyskania informacji zwrotnej o jakości usługi, służące jako narzędzie kontroli.
 2. Doradztwo grupowe
  Na spotkaniach z przedstawicielami placówek edukacyjnych z Uczestnikami Projektu podczas konferencji prezentowane były usługi edukacyjne odnoszące się do kształcenia formalnego i pozaformalnego we wszystkich kompetencjach i zawodach zgłoszonych przez Uczestników Projektu na etapie porady indywidualnej.
 3. Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów
  Pomoc obejmowała wsparcie indywidualne na miejscu, telefonicznie oraz on-line Uczestników Projektu w dostępnie do stworzonej bazy danych ofert edukacyjnych i pokierowanie Uczestników Projektu w samodzielnej obsłudze rejestru na stronie www.
 4. Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu
  Monitoring postępów Uczestników Projektu w realizacji indywidualnej ścieżki działania i wsparcie w zakresie eliminowania barier w procesie kształcenia w zaproponowanej formie edukacyjnej. Monitoring przeprowadzany był przez doradców uczestniczących
  w zajęciach.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

 

Bez barier

 
 

banner-projektowy-bbNumer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.10.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiaty: strzelecko-drezdenecki, nowosolski, żagański, krośnieński i międzyrzecki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był  do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne), bez wykształcenia wyższego, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z obszaru woj. lubuskiego, posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu.

Cel główny projektu:
Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia o 80% wśród min. 90% z 24 Uczestników Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Projekt zakładał kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych polegające na zastosowaniu łącznie trzech form wsparcia: IPD w połączeniu ze stażem oraz szkoleniem prowadzącym do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu co najmniej IPD w połączeniu ze stażem.
 2. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym:
  • Szkolenie pn.: „Operator wprowadzania danych”,
  • Szkolenie pn.: „Grafik komputerowy DTP”,
  • Szkolenie pn.: „Projektant stron WWW (webmaster)”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu
   w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 3. Staż zawodowy
  Wsparcie polegało na odbyciu stażu przez wszystkich Uczestników Projektu oraz na zatrudnieniu osób biorących udział w projekcie w strategicznych branżach przemysłowych wpisujących się w dokumentację strategiczną województwa.
 4. Pośrednictwo pracy
  Wsparcie obejmowało:
  • Organizację indywidualnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy, na których pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy pozyskane od pracodawców, adekwatne do ich kwalifikacji i umiejętności.
  • Wyszukiwanie przez pośrednika pracy pracodawców posiadających wolne miejsca pracy.
  • Organizację Targów Pracy, na które zostali zaproszeni Uczestnicy Projektu oraz przedstawiciele pracodawców.
   W ramach Targów Pracy pracodawcy prezentowali swoje oferty oraz aktualne wolne miejsca pracy, natomiast potencjalni pracownicy – swoje kwalifikacje i możliwości.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Okres realizacji projektu:
16.09.2014 – 28.09.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Miasto Nowy Sącz

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do:

 • 8 niepublicznych przedszkoli,
 • 22 publicznych szkół podstawowych,
 • 16 niepublicznych szkół,
 • 4 publicznych gimnazjów,
 • 9 niepublicznych gimnazjów z Nowego Sącza.

Cel główny projektu:
Upowszechnienie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowania stałych postaw ekologicznych; nabycie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież w objętych obowiązkiem szkolnym poprzez wydarzenie proekologiczne (spotkania, konkursy, warsztaty, szkolenia, targi itp.).

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. „Rozdmuchać smog”
  Wydarzenie miało na celu informowanie o negatywnych skutkach zanieczyszczania powietrza. Głównym celem było budowanie świadomości ekologicznej z wykorzystaniem kreatywnych form rozrywki, które utrwalają i wzmacniają przekaz proekologiczny. Misja wydarzenia była bardzo istotna ze względu na bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu.
 2. „Moda na EKO”
  Inicjatywa polegała na przeprowadzeniu pokazowej lekcji ekologicznej o opracowany materiał dydaktyczny w sądeckich gimnazjach. Podczas inicjatywy uczniowie zostali poinformowani o programie Festiwalu i konkursie wiedzy.
 3. „Droga na szczyt”
  Podczas wydarzenia zostały zorganizowane targi edukacji ekologicznej na które zostały zaproszone organizacje głównie z Małopolski, prowadzące działalność ekologiczną. Organizator zaprosił wszystkie sądeckie szkoły podstawowe i gimnazjalne. Wydarzenie urozmaicone było o możliwości skorzystania przez zaproszoną młodzież ze ścianki wspinaczkowej, co wynikała z miejsca realizacji.
 4. „Spotkanie z EKO książką”
  Inicjatywa miała na celu przybliżenie przedszkolakom z sądeckich placówek, literatury o tematyce ekologicznej. Celem inicjatywy była edukacja ekologiczna z wykorzystaniem fachowej literatury i bajek ekologicznych.
 5. „Rowerem przez świat”
  Całodzienne wydarzenie promujące zdrowy tryb życia oraz zamiłowanie do rowerowych podróży umożliwiających poznawanie naturalnych walorów poszczególnych regionów. Celem dodatkowym było przekazanie przybyłym praktycznych porad dotyczących planowania i przygotowania się do podróżowania w takiej formie. Slajdowisko przeprowadzone zostało w Miasteczku Rowerowym na terenie Nowego Sącza.
 6. „Zielone kino”
  W dniu z kinem ekologicznym odbyły się pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych o tematyce eko oraz animacji. Wydarzenie skierowane było wyłącznie do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Sącza.
 7. „Sprzątanie świata”
  Akcja sprzątania świata została przeprowadzona na wyznaczonym odcinku wzdłuż rzeki Kamienica i Dunajec przez młodzież gimnazjalną wyposażoną w odpowiednie narzędzia (worki na odpady itp.). Uczniowie znajdowali się pod opieka organizatorów oraz nauczycieli wskazanych przez dyrekcje.
 8. „Jak nie rzucać grochem o ścianę”
  Celem szkolenia było merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli sądeckich przedszkoli oraz klas I-III z zakresu edukacji ekologicznej. Zajęcia prowadzone były przez trenera o odpowiednich kwalifikacjach oraz zakończone egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.
 9. „EKO konkurs”
  W konkursie wzięli udział chętni uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Nowego Sącza i  został przeprowadzony na platformie e-learingowej  weryfikując wiedzę ekologiczną zdobytą podczas poszczególnych działań festiwalu.
 10. „Finał”
  Podczas finału zostały wręczone nagrody wynikające z konkursu wiedzy ekologicznej przeprowadzonego na platformie e-laringowej. Ponadto, zostały zaprezentowane prace konkursowe oraz wręczone certyfikaty dla nauczycieli potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu wiedzy ekologicznej.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krakowie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
03.03.2008 – 31.01.2009

Obszar realizacji projektu:
Województwo podkarpackie, powiat rzeszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do pracujących osób powyżej 45 roku życia, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej, które posiadają co najwyżej średnie wykształcenie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych).

Cel główny projektu:
Uzyskanie nowych kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym przez Uczestników Projektu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty motywacji i automotywacji
  Zajęcia grupowe łączące elementy integracji, motywacji i automotywacji inicjowały cykl szkoleń specjalistycznych. Celem warsztatów było wzajemne poznanie uczestników, wzmocnienie wewnętrznej motywacji do udziału w projekcie i zapoznanie się
  z korzyściami z niego wynikającymi.
 2. Szkolenie specjalistyczne ECDL Core
  Szkolenia prowadziły do podniesienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym oraz przygotowywały do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 3. Szkolenie pn.: „Podstawy języka angielskiego w informatyce”
  Kurs stanowił praktyczne uzupełnienie wiedzy nabytej podczas szkolenia specjalistycznego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze zwrotami i formułami anglojęzycznych, a w efekcie uzyskanie większej swobody w obsłudze komputera i urządzeń peryferyjnych, a także w użytkowaniu narzędzi internetowych.
 4. Warsztaty tematyczne „Radzenie sobie w sytuacjach stresowych”
  Warsztaty grupowe poruszające zagadnienie stresu w życiu zawodowym u osób po 45 roku życia.

Osiągnięte wskaźniki:

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.08.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo śląskie
Powiat zawierciański

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 134 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczekocinach. Grupę docelową stanowili uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne, uczniowie o wysokich wynikach w nauce i średniej ocen.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w LO w Szczekocinach prowadząca do zwiększenia szans edukacyjnych i zawodowych 134 uczniów przez rozwój ich kompetencji.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z języka rosyjskiego
  • Zajęcia z języka niemieckiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z geografii
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z historii
  • Zajęcia z koła literaturoznawczego
  • Zajęcia z koła filmoznawczego
  • Zajęcia z klubu europejskiego
  • Zajęcia z koła astronomicznego
  • Zajęcia z WOS
  • Zajęcia z biologii
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z pływania
  • Zajęcia z aerobiku
  • Zajęcia z tenisa ziemnego
  • 6 dwudniowych wycieczek
 3. Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z pedagogiem/psychologiem
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujących zasoby sieci przenoszących komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “13” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
04.05.2009 – 30.04.2010


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt objął wsparciem zamieszkałe (zameldowane) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego dorosłe osoby pracujące, które
z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie 70 Uczestników Projektu z Lubelszczyzny w umiejętności, które pozwolą im dostosować własne kompetencje do wymogów jakie już są i coraz częściej będą im stawiane przez pracodawców.

Celami szczegółowymi projektu było podniesienie kwalifikacji Uczestników Projektu w zakresie sieci informatycznych wraz z możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu CISCO i praktycznej znajomości języka angielskiego w tym zakresie, podwyższenie u Uczestników Projektu poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia do podejmowania nowych inicjatyw, zarówno w pracy jak i związanych z dalszą własną karierą zawodową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia CISCO z językiem angielskim
  Zajęcia CISCO miały charakter nauki praktycznej, warsztatowej wpływające na zdobycie doświadczenia i kompetencji z zakresu zarządzania siecią.
 2. Trening psychologiczno-motywacyjny
  Zajęcia objęły wsparcie psychologiczne wraz z autoprezentacją i komunikacją interpersonalną oraz warsztaty z psychologiem dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “12” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.05.2010 – 30.06.2011


Obszar realizacji projektu:

Województwo kujawsko-pomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 70 osób dorosłych pracujących w małych lub średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie Uczestników Projektu w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs CISCO
  Szkolenia były prowadzone przez akredytowanych trenerów CISCO metodą warsztatową. Dzięki szkoleniu Uczestnik Projektu mógł: administrować siecią LAN/WAN, projektować sieć, poznać jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w sieci LAN opartej na technologii Ethernet oraz jak im zapobiec. Nabyta wiedza pozwoliła na obsługę sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Realy oraz ISDN.
 2. Język angielski
  Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych. Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone były przez wykwalifikowanych lektorów i objęły słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami.
 3. Trening psychologiczno-motywacyjny
  Warsztaty objęły tematyką takie zagadnienia jak asertywność, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Zajęcia prowadzone były z wykwalifikowanym psychologiem.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “14” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2010 – 31.05.2011


Obszar realizacji projektu:

Województwo kujawsko-pomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 70 osób dorosłych pracujących w mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie Uczestników Projektu w umiejętności, które pozwoliły im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs CISCO
  Szkolenia były prowadzone przez akredytowanych trenerów CISCO metodą warsztatową. Dzięki szkoleniu Uczestnik Projektu nabył umiejętności: administrowania siecią LAN/WAN i projektowania sieci oraz poznał, jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w sieci LAN opartej na technologii Ethernet oraz jak im zapobiec. Nabyta wiedza pozwoliła na obsługę sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Realy oraz ISDN.
 2. Język angielski
  Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych. Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone były przez wykwalifikowanych lektorów i objęły słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami.
 3. Trening psychologiczno-motywacyjny
  Warsztaty objęły tematyką takie zagadnienia jak asertywność, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Zajęcia prowadzone były z wykwalifikowanym psychologiem.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “15” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do przedsiębiorców (co najmniej 50 przedsiębiorstw spełniających kryterium strategiczne nr 2) i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (100 osób) z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego).

Cel główny projektu:
Umożliwienie Uczestnikom Projektu zdobycia niezbędnych kwalifikacji i umiejętności mających na celu dostosowanie ich do kompetencji wymaganych przez pracodawców i utrzymanie miejsc pracy przez pracujących, w tym min. 10% kobiet.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs CISCO
  Celem kursu był wzrost kwalifikacji zarządzania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu CISCO, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem CISCO.
 2. Kurs języka angielskiego
  Celem kursu był wzrost praktycznej znajomości słownictwa technicznego j. angielskiego niezbędnego do zarządzania sieciami.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “16” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Lublinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2012 – 31.10.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo łódzkie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy i pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z obszaru województwa łódzkiego. Przedsiębiorstwa te prowadziły działalność na terenie województwa łódzkiego, a ich pracownicy wykonywali prace w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa, które znajdowały się w województwie łódzkim.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie 100 osób w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia CISCO
  Zajęcia CISCO miały charakter nauki praktycznej, warsztatowej. Wpływały na zdobycie doświadczenia i kompetencji z zakresu zarządzania siecią. Szkolenia prowadzone były przez akredytowanych trenerów CISCO.
 2. Kurs języka angielskiego
  Kurs językowy stanowił szkolenie branżowe uzupełniające kurs CISCO. Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną
  z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “17” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VII Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:
7.1 Aktywna integracja

Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu:
01.04.2016 – 31.03.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 60 osób należących do jednej z grup: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  z powodu bezrobocia (ew. innych przesłanek), osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Osoby te zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego, na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszającej się perspektywie rozwojowej, na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI).

Cel główny projektu:
Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego do 31.03.2017 r.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
 2. Warsztaty kompetencji społecznych
  W trakcie zajęć poruszana była tematyka związana z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, pracą w grupie.
 3. Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności  związane z obsługą klienta, prezentacją produktu, technikami sprzedaży, obsługą kas fiskalnych, gospodarką magazynową i fakturowaniem).
  • Sprzedawca – magazynier (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z Zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizacją i gospodarką magazynową, sporządzeniem dokumentów magazynowych oraz dokumentacji handlowej, zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem magazynowym, podstawami logistyki).
  • Handlowiec (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z technikami sprzedaży i negocjacji, sprzedażą internetową, telesprzedażą, efektywną komunikacją z klientem, fakturowaniem, rozliczaniem faktur).

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “42” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Status projektu:
W trakcie realizacji.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.10.2009 – 31.01.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie

Grupa docelowa:
Grupą docelową były osoby zamieszkujące i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które przystępując do projektu zobowiązały się do zarejestrowania działalności gospodarczej bądź spółdzielni socjalnej po otrzymaniu pozytywnej oceny biznes planu i otrzymaniu informacji od projektodawcy o możliwości otrzymania wsparcia w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz wsparcia doradczego w okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Cel główny projektu:
Celem ogólnym projektu było kreowanie aktywnych postaw ludzi przedsiębiorczych, podejmując własną działalność gospodarczą (szczególnie w małych miejscowościach) oraz kompleksowe wsparcie beneficjentów w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia przygotowujące Uczestników Projektu do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej
  Kurs obejmował tematykę związaną z procesem uruchomienia działalności gospodarczej, aspekty prawne, księgowość małej firmy, zasady konstruowania biznes planu, podstawy marketingu.
 2. Doradztwo indywidualne
  Zajęcia miały na celu w sposób kompleksowy przygotować Beneficjentów do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie kapitałowe.
 3. Aplikowanie o wsparcie kapitałowe
 4. Doradztwo grupowe
  Zajęcia polegały na wsparciu merytorycznym Beneficjentów, którzy założyli działalność gospodarczą.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2013 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do pracowników i/lub kadry zarządzającej (60 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie informatyki – 100 osób). 80% grupy docelowej stanowiły przedsiębiorstwa nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach kursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2. PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Cel główny projektu:
Wzrost potencjału 60% mikroprzedsiębiorstw branży ICT z woj. lubelskiego poprzez podniesienie kompetencji 100% pracowników i przedsiębiorców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenie CISCO CCNA
  Szkolenie prowadziło do zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkość sieciami teleinformatycznymi potwierdzone certyfikatem CCNA.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “18” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 40 mikro i małych przedsiębiorstw (kryt. strateg. 5) z sektora ICT, z czego min. 50 % stanowiły przedsiębiorstwa, które nie otrzymały pomocy publicznej oraz ich 100 pracowników z kadry zarządzającej, w tym min. 10 kobiet.

Cel główny projektu:
Wzrost potencjału 40 firm (mikro i małych) z branży ICT z terenu zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kompetencji 100 Uczestników Projektu w zakresie sieci komputerowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenie CISCO CCNA dla pracowników i kadry zarządzającej
  Kurs miał na celu podniesienie wiedzy i kompetencji zarządzania sieciami u 100 pracowników 40 (mikro i małych) firm branży ICT w woj. zachodniopomorskim w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci do końca VII 2013 r.
 2. Warsztaty „Zielone ICT” dla pracowników i kadry zarządzającej
  Wsparcie polegało na podniesieniu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu „Zielonych ICT” u 100 pracowników 40 firm (mikro i małych) branży ICT z woj. zachodniopomorskiego w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci do końca VII 2013 r.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “20” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2013 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy – 100 osób.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 100 pracowników i przedsiębiorstw w umiejętności z zakresu zarządzania sieciami, które pozwolą na dostosowanie kompetencji Uczestników Projektu do panujących warunków gospodarczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO
  Szkolenia prowadzone były przez akredytowanych trenerów metodą warsztatową. Zakres kursu obejmował zagadnienia związane z projektowaniem i administrowaniem siecią LAN/WAN. Uczestnicy zapoznali się z niebezpieczeństwami występującymi w sieci opartej na technologii Ethernet oraz sposobami ochrony przed tego typu zagrożeniami.
 2. Szkolenia z zakresu Zielonego ICT
  Szkolenia prowadzone były metodą warsztatową. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku w branży ICT. Miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej Uczestników Projektu.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “21” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Edukacja

Numer i nazwa Działania:
8.2 Uczenie się przez całe życie

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.02.2016 – 31.03.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 300 osób w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach,  w tym 150 kobiet i 150 mężczyzn zamieszkałych w województwie wielkopolskim, nie posiadających umiejętności komputerowych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem podstawowych umiejętności zw. z TIK i potwierdzeniem ich certyfikatami ECCC w obszaru DigComp, którzy nie uczestniczyli we wsparciu LLL w ramach PO KL.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest uzyskanie podstawowego poziomu umiejętności komputerowych (A) określonego ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści oraz bezpieczeństwa, certyfikowanego ECCC z obszaru Didital Competences, przez min. 80%  spośród 300 Uczestników Projektu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe
  Tematyka zajęć obejmuje następujące obszary:
  • Informacja (przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; ocena informacji; przechowywanie i wyszukiwanie informacji).
  • Komunikacja (komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; dzielenie się informacjami i zasobami; aktywność obywatelska online; współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; netykieta; zarządzanie tożsamością cyfrową).
  • Tworzenie treści (tworzenie treści; integracja i przetwarzanie treści; przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; programowanie).
  • Bezpieczeństwo (narzędzia służące ochronie; ochrona danych osobowych; ochrona środowiska; ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK).

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “41” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Status projektu:
W trakcie realizacji

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane było do nauczycieli, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani byli uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji
i umiejętności poza godzinami pracy.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 60 nauczycieli zamieszkałych i uczących w szkołach na terenach wiejskich województwa lubelskiego w kwalifikacje
z zakresu uprawnień trenerskich i egzaminatorskich oraz nauki przedmiotów IT osób dorosłych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty pn. Szkolenie i wychowanie osób dorosłych
  Warsztaty miały na celu wyposażenie Uczestników Projektu w wiedzę na temat tego, jak szkolić osoby dorosłe. Zajęcia obejmowały tematykę: najczęstsze błędy w szkoleniu dorosłych, znaczenie i rola trenera, ocena potrzeb dorosłych uczniów, andragogika a proces edukacyjny, planowanie zajęć, motywacja grupy, efektywność nauczania osób dorosłych.
 2. Szkolenie z zakresu technologii IT
  Szkolenie komputerowe w standardzie Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC z zakresu:
  • IT M1 – Sprzęt i oprogramowanie komputerowe.
  • IT M2 – Edycja dokumentów.
  • IT M3 – Obliczenia arkuszowe.
  • IT M4 – Bazy danych.
  • IT M5 – Technologie informacyjno-komunikacyjne
  • IT M6 – Technologie mobilne
  • IT M7 – Grafika biznesowa.
 3. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego
  Zajęcia były prowadzone w oparciu o metodę eklektyczną pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wymagających użycia języka obcego wzbogacony o słownictwo informatyczne i techniczne. Szkolenia odbyły się w międzynarodowym standardzie The Global Language System, zakończone egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “4” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2012 – 28.02.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo podkarpackie

Grupa docelowa:
Mikro i mali przedsiębiorcy i ich pracownicy zamieszkali i zatrudnieni na terenie woj. podkarpackiego.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 100 pracowników i przedsiębiorstw w umiejętności z zakresu zarządzania sieciami, które pozwolą na dostosowanie ich kompetencji do panujących warunków gospodarczych. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO
  Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę dotyczącą  administrowania siecią LAN/WAN, projektowania sieci oraz obsługi sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Relay i ISDN. Uczestnicy zaznajomili się też z niebezpieczeństwami , jakie mogą wystąpić przy obsłudze sieci LAN opartej na technologii Ethernet.
 2. Szkolenia z zakresu nauki języka angielskiego
  Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną, zakresem obejmowały słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami, gramatykę i słownictwo ogólne. Zajęcia przygotowywały Uczestników do egzaminu CISCO, który zdawany jest w języku angielskim.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “22” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2012


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubuskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 50 osób pracujących (pow. 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach i kursach z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, zatrudnionych i zamieszkałych na terenie woj. lubuskiego, w tym kobiety stanowiły min.24% UP.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kwalifikacji zarządzania sieciami poprzez wykorzystanie technologii IT w pracy zawodowej w szerokim znaczeniu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Kurs CISCO
  Dzięki szkoleniu, Uczestnicy Projektu zdobyli umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu CISCO.
 2. Język angielski
  Zajęcia obejmowały słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami oraz przygotowywały Uczestników do egzaminów CISCO zdawanych w języku angielskim.
 3. Warsztaty aktywizujące
  • Komunikacja interpersonalna
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zarządzanie czasem.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “23” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.09.2013 – 30.06.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo mazowieckie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowili/ły wyłącznie nauczyciele/ki kształcenia zawodowego oraz instruktorzy/ki PNZ z obszaru województwa mazowieckiego. W projekcie wzięło udział 40 osób.

Cel główny projektu:
Uzyskanie nowych umiejętności przez uczestników projektu, poprzez zdobycie certyfikatu VCC w zakresie doradztwa zawodowego i kompetencji zastosowania ICT w procesie edukacyjnym.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Objęcie uczestników certyfikowanym kursem DORADCA ZAWODOWY w standardzie VCC
  Szkolenie trwało 24 godziny i prowadziło do podniesienia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego. Kurs zakończony został egzaminem w standardzie VCC.
 2. Objęcie uczestników certyfikowanym kursem komputerowym ECCC PI M4 MULTIMEDIA W DYDAKTYCE
  Szkolenie trwało 60 godzin i prowadziło do podniesienia kompetencji związanych z grafiką komputerową. Kurs zakończony został egzaminem w standardzie ECCC.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “30” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.02.2015 – 30.11.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie

Grupa docelowa:
Projekt adresowany był do 124 Uczestników/czek – osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne) posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Cel główny projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 90% ze 124 Beneficjentów Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Doradztwo zawodowe przeprowadzone w ramach projektu miało na celu nabycie wiedzy w obszarze kierunków własnej aktywności zawodowej wśród 124 Uczestników Projektu.
 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
  Zajęcia miały na celu podniesienie samooceny i motywacji poprzez indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC:
  • Szkolenie pn.: „Operator/ka wtryskarek”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca pralni”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca ochrony fizycznej”,
  • Szkolenie pn.: „Sprzedawca”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik biurowy”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 4. Staż zawodowy
  Organizacja stażu była skierowana do 100 % Uczestników Projektu. Tematyka zajęć zawodowych odpowiadała zagadnieniom przyswojonym na podstawie odbytych szkoleń.
 5. Wsparcie adaptacyjne
  Mentoring oraz  doradztwo personalne odbyło się w okresie stażu w formie doradztwa (mentoring-u), miało na celu doprowadzenie do uzyskania zamierzonych w projekcie trwałych efektów zatrudnieniowych.
 6. Pośrednictwo pracy
  Pośrednictwo pracy miało na celu podniesienie możliwości podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu poprzez organizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Każdemu Uczestnikowi przedstawione zostały aktualne oferty pracy oraz zorganizowane zostały rozmowy kwalifikacyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “10” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.09.2013– 31.12.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat: iławski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych od 18 do 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie (osoby z wyższym wykształceniem, długotrwale bezrobotni oraz os. zamieszkujące tereny wiejskie).

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia u osób do 30 roku życia zamieszkałych powiat iławski poprzez realizację wsparcia w obszarze poradnictwa zawodowego, IPD, szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC,  stażu oraz pośrednictwa pracy.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Projekt zakładał kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej UP polegające na zastosowaniu łącznie trzech form wsparcia: IPD w połączeniu ze stażem oraz szkoleniem prowadzącym do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu  IPD w połączeniu ze stażem.
 2. Poradnictwo zawodowe
  Zbadanie problemów zawodowych UP, dokonanie aktywnej oceny , i rozwinięcie umiejętności podejmowani decyzji dotyczących  planowania własnej kariery.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Zakończone były egzaminem zewnętrznym. Zrealizowane kursy:
  • Szkolenie pn.: „Opiekun osób starszych – usługi opiekuńcze”,
  • Szkolenie pn.: „Organizator ruchu turystycznego- turystyka”,
  • Szkolenie pn.: „Monter suchej zabudowy-budownictwo”,
  • Szkolenie pn.: „Barman- usługi gastronomiczne”.
 4. Staż zawodowy
  Wsparcie polegało na odbyciu stażu przez wszystkich Uczestników Projektu oraz na zatrudnieniu osób biorących udział w projekcie w strategicznych branżach przemysłowych wpisujących się w dokumentację strategiczną województwa.
 5. Pośrednictwo pracy
  Wsparcie obejmowało:
  • organizację indywidualnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy, na których pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy pozyskane od pracodawców, adekwatne do ich kwalifikacji i umiejętności;
  • wyszukiwanie przez pośrednika pracy pracodawców posiadających wolne miejsca pracy.
 6. Coaching dla uczestników projektu
  Zadanie miało na celu pomoc w integracji zawodowej i społecznej w kontekście ponownego „wejścia” na rynek pracy. W wyniku realizacji procesu coachingu, Uczestnik zdobył umiejętności podejmowania świadomych ukierunkowanych na rozwój kariery, działań , które pomogły w znalezieniu zatrudnienia.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “31” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo dolnośląskie
Powiaty: złotoryjski, lwówecki, wrocławski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 146 Uczniów z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach, Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, SP w Węgrach, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie. Grupa docelowa obejmowała trzy podgrupy Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pierwsza grupa to Uczniowie, którzy wykazywali wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych i chęć ich  rozwijania. Druga grupa to uczniowie którzy wykazywali deficyty kompetencji kluczowych i trudności w nauce. Trzecia grupa została wybrana z powodu występujących zaburzeń w rozwoju społeczno-emocjonalnym oraz specyficznych problemów w nauce grożących przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w 5 szkołach dolnośląskich z terenów wiejskich umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 146 uczniów dzięki wdrożeniu programów rozwojowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
  • Gimnastyka korekcyjna
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia z porozumiewania się w języku ojczystym
  • Zajęcia z porozumiewania się w języku obcym
  • Zajęcia matematyczne i naukowo-techniczne
 3. Wsparcie PP
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

   

  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia motywujące do nauki
  • Zajęcia z indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci, przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “24” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Kwalifikacje na fali

 
 

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.05.2014 – 31.12.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubelskie
Powiaty: Powiat m. Lublin

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był w 100% do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w RWOPR. Wybór GD był wynikiem badań i rozmów indywidualnych z pracownikami w oparciu o misję i wiedzę rozwoju RWOPR Lublin w strategii rozwoju woj. Lubelskiego do 2020r.

Cel główny projektu:

Podniesienie potencjału rozwojowego w obszarze usług turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych RWOPR,  poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 31 pracowników objętych cyklem szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych, zarządczych i branżowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Coaching menadżerski
  Szkolenie prowadziło do wzrostu umiejętności zarządczych u 1 pracownika.
 2. Szkolenie z języka angielskiego
  • Szkolenie prowadziło do wzrostu kompetencji komunikacyjnych u 24 pracowników PWOPR.
  • Efektem szkolenia był podwyższony poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony uzyskaniem certyfikatu TGLS u 24 pracowników.
 3. Szkolenie komputerowe
  Celem szkolenia było nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera i programów na stanowisku pracy wymagającym spisywania rozliczeń, raportów, notatek służbowych i wysyłania poczty email.
 4. Szkolenie zawodowe
  • OWD – Poszukiwanie osób zaginionych.
  • AOWD- Rozszerzenie zakresu poszukiwań os. Zaginionych pod wodą i wykonywanie prac podwodnych na głębokości 30m.
  • Skuteczna pomoc w wypadkach nurkowych.
  • Szkolenie przygotowuje do zdobycia uprawnień instruktorskich i prowadzenia szkółki nurkowej w woj. lubelskim.
  • NAVIGATOR DIVER-. Szkolenie pozwoli podnieść skuteczność poszukiwań w ramach zleceń komercyjnych.
  • NITROX DIVER- Nnurkowanie na mieszaninach o wzbogaconej zawartości tlenu co znacznie wydłuża czas przebywania pod wodą.
  • MASTER SCUBA DIVER TRAINER Szkolenie pozwoli na realizacje szkoleń wew. nowych pracowników co znacznie obniży koszty i pozwoli wprowadzić szkolenia komercyjne.
  • INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ –część ogólna i specjalistyczna. Prace wysokościowe, prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem technik linowych. Rozszerzenie pakietu usług firmy o część rekreacyjną.
  • SRERMONTARZYSTA UPRAWNIWNIA ZAW. Szkolenie w ramach nowej usługi wycieczek po akwenach wodnych organizowanej przez RWOPR Lublin.
  • KIEROWCA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH.
  • RADIOOPERATOR SRC- UKF . Pozwoli na prowadzenie służby patrolowej nad wodami woj.lubelskiego.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “25” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
1. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Numer i nazwa Poddziałania:
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji projektu:
01.05.2016 – 31.12.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiat: nowosądecki

Grupa docelowa:
156 osób biernych zawodowo, w wieku od 18 – 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. młodzież NEET wg. definicji POWER 2014 – 2020, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych tereny wiejskie położone poza ZIT w subregionie sądeckim, tarnowskim i podhalańskim.

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych u min. 90% wśród 156 osób biernych zawodowo w wieku 18 – 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. młodzież NEET, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych tereny wiejskie położone poza ZIT w subregionie sądeckim, tarnowskim i podhalańskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację identyfikacji potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych Uczestników Projektu, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe powiązane z organizacją stażu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. Szkolenia zawodowe:
  • Sekretarka (tematyka: obieg dokumentów, kontakt z klientem, obsługa urządzeń biurowych, emisja głosu).
  • Opiekunka dziecięca (tematyka: pierwsza pomoc, mówienie, czytanie i słuchanie, wyżywienie, fizjologia i fizjonomia, organizacja czasu wolnego).
  • Operator CNC (tematyka: budowa, obsługa i konserwacja sprzętu, programowanie obrabiarek, zajęcia praktyczne).
  • Opiekun osoby starszej (tematyka: pierwsza pomoc, gerontologia, menu dzienne, podstawowe badania domowe  – organizacja czasu wolnego).

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “40” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status projektu:
W trakcie realizacji.

Numer i nazwa Priorytetu:
III Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania:
3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania:
3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Okres realizacji projektu:
01.02.2014 – 30.06.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie

Grupa docelowa:
20 nauczycieli szkół zawodowych, szkół profilowanych i techników kształcących uczniów w zawodach związanych z gastronomią i hotelarstwem.

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników w zakresie realizowanych przez nich przedmiotów zawodowych; wymiana doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia zawodowego; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę oraz praktykę pochodzącą z innych krajów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Przygotowanie językowe oraz kulturowe uczestników mobilności.
  Zajęcia miały na celu podwyższenie poziomu posługiwania się językiem angielskim na potrzeby wyjazdu do Pafos na Cyprze.  Uczestnicy zapoznali się z cypryjską kulturą, tamtejszymi zwyczajami i tradycją. Zostały im też przedstawione kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Cyprze.
 2. Zajęcia warsztatowe, panele szkoleniowe oraz wizyty studyjne realizowane w Pafos na Cyprze.
  Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, w trakcie których poruszono tematykę współczesnych trendów w gastronomii i hotelarstwie. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami zawodowymi i rozwiązaniami stosowanymi w ich rodzimych krajach. W ramach wizyt studyjnych, Beneficjenci mieli szansę odwiedzić lokalne hotele i restauracje, dzięki czemu poznali specyfikę pracy w obszarze gastronomii na Cyprze.

Instytucja Pośrednicząca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.2 Transfer wiedzy

Numer i nazwa Poddziałania:
8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.08.2012 – 31.07.2013

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowiło 80 Uczestników Projektu, w tym 10 doktorantów, 30 bezrobotnych absolwentów uczelni (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów) oraz 40 studentów (w rozumieniu ustawy z dn. 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym) uczelni prowadzących studia wyższe na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczących się/zamieszkałych na w/w obszarze.

Cel główny projektu:
Przygotowanie 80 Uczestników Projektu, czyli studentów, absolwentów uczelni i doktorantów zamieszkałych/studiujących na terenie województwa zachodniopomorskiego do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spinn off/spin out.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Doradztwo zawodowe
  Zajęcia miały na celu przeprowadzenie diagnozy potrzeb Uczestników Projektu, pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, diagnozę problemów zawodowych, wyznaczenie celów zawodowych, kreowanie postaw przedsiębiorczych. W trakcie zajęć omówione zostały rodzaje i specyfika relacji w biznesie (komunikacja, nawiązywanie kontaktów biznesowych, postawy negocjacji, radzenie sobie ze stresem, trening motywacji).
 2. Szkolenie „ Mój Biznes Plan”
  Zakres szkolenia obejmował: zasady pisania i rodzaje biznes planu, zawartość merytoryczna, cele długofalowe, misja i wizja firmy, założenia planu strategicznego, analiza rynku, analiza SWOT, plan marketingowy, operacyjny, finansowy, samodzielne pisanie biznes planów przez uczestników projektu i ich analiza.
 3. Szkolenie „Zakładam własną firmę”
  Podczas szkoleń omawiano formalno-prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej, procedurę podejmowania działalności gospodarczej, specyfikę zarządzania małą formą, typowe ścieżki rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność finansowa, rachunkowość i źródła finansowania, pozyskiwanie zewnętrznych kapitałów.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “28” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kary gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.11.2012– 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży stanowiącej szansę rozwoju przemysłu logistyczno-spedycyjnego i ich pracowników z obszaru woj. zachodniopomorskiego.

Cel główny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 150 osób pracujących w branży transportu do potrzeb regionalnej gospodarki województwa zachodniopomorskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Zawodowe Szkolenia dotyczące branży logistycznej
  • Szkolenie pn.: „Transport żywych zwierząt”,
  • Szkolenie pn.: „Basic Cargo”,
  • Szkolenie pn.: „Transport lotniczy dla handlowców i logistyków”,
  • Szkolenie pn.: „Odpowiedzialność przewoźnika”,
  • Szkolenie pn.: „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów”.
 2. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego dostosowanego do branży logistycznej
  Kurs prowadził do wzrostu umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla spedytorów.
 3. Szkolenie nt. świadomości ekologicznej
  Kurs prowadził do wzrostu świadomości ekologicznej wśród członków i kadry kierowniczej.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “32” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.04.2008 – 27.02.2009

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiat: m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do kobiet pozostających bez zatrudnienia, wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego, Trójmiasta Lubuskiego.

Cel główny projektu:
Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji zawodowych i społecznych wymaganych na rynku pracy.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia z podstaw obsługi komputera (ECDL e-citizen)
  Szkolenia prowadziło do podniesienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym, przygotowało Uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 2. Kurs z obsługi biura
  Szkolenia objęły obsługę biurową poprzez zapisy, przechowywanie, wyszukiwanie informacji i dokumentów oraz prowadzenie obliczeń księgowych, analizę, przetwarzanie danych numerycznych dotyczących finansów, statystyk oraz innych spraw w tym organizację spotkań, podróży, transportu.
 3. Warsztaty aktywizacyjne
  Kurs miał na celu przygotowanie kobiet do sprawnego poruszania się po rynku pracy, prowadził do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi związanymi z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.
 4. Pośrednictwo pracy
  Podczas spotkań z pośrednikiem pracy kobiety biorące udział w projekcie zostały przygotowane do kontaktu z pracodawcą oraz zapoznały się i zarejestrowały na portalach świadczących darmowe usługi pośrednictwa pracy.
 5. Praktyki zawodowe
  Osoby najbardziej zaangażowane oraz zmotywowane podczas zajęć podjęły 3-miesięczne praktyki zawodowe.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “34” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Ddziałania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie
Powiat: wieruszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 477 uczniów z sześciu szkół Gminy Wieruszów: Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, Szkoły Podstawowej w Teklinowie, Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, Szkoły Podstawowej w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Wieruszowie. Grupę docelową stanowili uczniowie wykazujący wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych – szczególnie uzdolnionych oraz uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych sześciu szkół Gminy Wieruszów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
 2. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Program orientacji edukacyjnej
 3. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Teklinowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Zajęcia z matematyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 4. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Wyszanowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 5. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 6. Program rozwojowy ZS nr 2 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “35” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Numer i nazwa Działania:
6.1 Paszport do eksportu

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Bułgaria, Turcja, Rumunia

Grupa docelowa:

Cel główny projektu:
Celem projektu był rozwój firmy HUMANEO poprzez eksport w oparciu o przygotowany Plan rozwoju eksportu przy wykorzystaniu co najmniej jednego z dwóch działań możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1., które zostały rekomendowane w PRE.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
 2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych oraz działania promocyjno-informacyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “38” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Okres realizacji projektu:
01.03.2013 – 30.11.2013

Obszar realizacji projektu:
Terytorium państw należących do Grupy Wyszehradzkiej

Grupa docelowa:
Osoby po 50 roku życia , które straciły pracę z powodu swojego wieku zamieszkujące kraje realizujące projekt: Słowacja, Polska, Czechy, Węgry – przynależące do Grupy Wyszehradzkiej.

Cel główny projektu:
Celem projektu było wsparcie grupy docelowej oraz pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy. Umożliwiło to wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowanie wskazówek pomocnych, osobom w wieku 50 +, w powrocie do aktywności zawodowej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty zorganizowane w Czechach i na Węgrzech, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych instytucji partnerskich. Analizy rynku pracy w poszczególnych państwach dokonywane przez partnerów projektu umożliwia porównywanie sytuacji oraz korzystanie z dorobku pozostałych w zakresie polepszanie osób w wieku 50+ na rynku pracy.
 2. Konferencja zorganizowana przez  Humaneo, w trakcie której poruszono następujące tematy: sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce, aktywna polityka rynku pracy na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób w wieku 50+, Uniwersytety III wieku – czyli edukacja osób starszych, przedsiębiorczość wśród seniorów jako sposób aktywizacji.
 3. Stworzenie publikacji będącej poradnikiem dla osób starszych dot. sposobów, jak skutecznie wrócić na rynek pracy oraz jakie mechanizmy mogą im to ułatwić. Poradnik przetłumaczony został na 4 języki i został kolportowany we wszystkich państwach  partnerskich.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Numer i nazwa Priorytetu:
VII Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania:
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer i nazwa Poddziałania:
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Okres realizacji projektu:

04.01.2010 – 29.10.2010

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiaty: tarnowski, nowosądecki, gorlicki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim.

Cel główny projektu:
Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych w tym kobiet z województwa małopolskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe ECCC
  Szkolenia miały na celu przypomnienie problematyki oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera, a także posługiwania się Internetem. ECCC jest certyfikatem potwierdzającym umiejętności w zakresie załatwiania spraw urzędowych, wyszukiwania informacji oraz komunikacji za pomocą internetu.
 2. Szkolenie „Pracownik obsługi biurowej”
  Szkolenia pracownik obsługi biurowej objęło:

   

  • stenografię i pisanie na edytorze tekstu lub maszynie do pisania, operowanie przetwornikami słowa lub urządzeniami do wprowadzania danych,
  • obsługiwanie maszyn obliczeniowych księgowych i innych urządzeń biurowych,
  • wykonywanie obowiązków sekretarskich,
  • zapisywanie i przetwarzanie danych numerycznych dotyczących księgowości, statystyki, ubezpieczeń, finansów i innych dziedzin,
  • prowadzenie zapisów dotyczących działalności operacyjnej i koordynacyjnej, jak synchronizacja transportu pasażerskiego i towarowego,
  • wykonywanie prac urzędniczych, wypełnianie dokumentów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji, korygowanie materiałów do druku.
 3. Szkolenie z języka angielskiego
  Szkolenie z języka angielskiego odbyło się razem ze szkoleniem komputerowym. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę eklektyczną, pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie we wszystkich sytuacjach wymagających użycia języka obcego.
 4. Warsztaty aktywizujące
  Warsztaty obejmowały m.in. postrzeganie i prezentowanie własnej osoby, poznanie technik motywacyjnych, porady specjalisty w zakresie komunikacji werbalnej i mowy ciała, psychologii. Uczestnicy zapoznali się z metodami poszukiwania pracy, nauczyli się jak poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne. Przy pomocy trenera wszyscy mogli przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Osiągnięte wskaźniki:

Attention: The internal data of table “33” is corrupted!

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.

Prywatne: Konferencje i kongresy

 
 

Poniżej prezentujemy krótkie opisy wydarzeń, których byliśmy inicjatorami lub nadal cyklicznie współorganizujemy.

Światowy Kongres Klastrów

logo-cluster-world-congressŚwiatowy Kongres Klastrów to bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie klastrów polskich i zagranicznych, w szczególności w odniesieniu do możliwości łączenia ich potencjału, w celu ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Wydarzenie skierowane jest do klastrów, menedżerów, przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i centralnej oraz środowiska naukowego. W Kongresie udział biorą przedstawiciele władz państwowych z różnych krajów oraz najwybitniejsi eksperci w dziedzinie klasteringu. Celem Kongresu jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między biznesem a nauką przy wsparciu samorządów, a także dostarczenie uczestnikom wiedzy technicznej i praktycznej na temat klastrów oraz promowanie ich idei.

Humaneo jest współorganizatorem kongresu.

Więcej informacji: www.clusterworldcongress.com

Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020

konferencja w sejmie mobilnosc zawodowa a strategia europa 202021 lutego 2012 r. w budynku Sejmu odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. Tematyka wystąpień nawiązywała do założeń strategii „Europa 2020” oraz powszechnego zjawiska mobilności zawodowej. Konferencja została objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W konferencji udział wzięło 200 osób, reprezentujących Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Kuratoria Oświaty, Szkoły i Uczelnie Wyższe, Komendę Główną OHP  i Komendy Wojewódzkie, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Pracodawców Prywatnych i Firmy Szkoleniowe.

Nauczycielu, SZKÓL się na miarę współczesnego SZKOLnictwa

11 września 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbyła się konferencja skierowana do nauczycieli języków obcych z województwa śląskiego, której celem była popularyzacja kształcenia w zakresie językowego, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego. Podczas konferencji poruszono tematykę efektywnego nauczania języka obcego branżowego, przybliżono ofertę szkoleń z zakresu języka branżowego w standardzie VCC oraz wskazano metody motywowania uczniów.

Turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe – jak połączyć przyjemne z pożytecznym?

3 i 4 kwietnia 2014 roku w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyła się konferencja z zakresu efektywnego organizowania turnusów rehabilitacyjno-szkoleniowych. Podczas konferencji m.in. zgłębiono tematykę skutecznego dopasowania oferty szkoleń do grup turnusowych, przeanalizowano zapisy obowiązujące w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawiono narzędzia aktywizacji społecznozawodowej podopiecznych PCPR.

Skip to content