CERTYFIKACJA

Certyfikacja to proces podczas, którego ocenia się czy system zarządzania jakością spełnia wymagane normy oraz czy jest on skuteczny w osiąganiu celów założonych przez podmiot.

Podejście Humaneo jako organizacji certyfikującej nastawione jest na współpracę, czyli podejście partnerskie. W naszym założeniu certyfikacja nie jest celem naszych klientów lecz środkiem, który ma pomóc osiągnąć cele wyznaczone przez podmiot i doskonalić jej system zarządzania jakością.

Certyfikat informuje klientów, dostawców, konkurentów, załogę i inwestorów o tym, że w danym podmiocie są stosowane uznane w branży praktyki oraz, że podmiot spełnia wymagania danej normy lub specyfikacji.

Dla kogo jest certyfikat i jakie obszary obejmuje?

Wniosek o certyfikację na zgodność systemu zarządzania jakością z daną normą może złożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży: może nią być podmiot prywatny lub jednostka sektora administracji publicznej.

Wszystkie podmioty, które przyjmą do stosowania politykę jakości programu mogą przystąpić do procesu certyfikacji i otrzymać Certyfikat Jakości, który wydawany będzie na czas określony na okres 5 lat.

Proces certyfikacji jakości obejmuje w szczególności następujące obszary funkcjonowania Podmiotu.

W ramach oceny obszaru Kompetencje kadry podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Wielkość firmy.
 2. Forma zatrudnienia pracowników.
 3. Wykształcenie pracowników.
 4. Kształcenie ustawiczne pracowników – kluczowy obszar oceny.

Weryfikacja na podstawie kwestionariusza samooceny, oceny dokumentów i badania na miejscu – w oparciu o osąd ekspercki.

W ramach oceny obszaru Zasoby kapitałowe podmioty (przedsiębiorstwa) podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny, korzystając ze wskaźników uniwersalnych, które można agregować zarówno w firmie prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, na podstawie podsumowania z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na koniec roku, jak i w firmie prowadzącej księgi rachunkowe na podstawie rocznego sprawozdania finansowego:

 1. Dynamika kosztów i przychodów.
 2. Rentowność sprzedaży brutto.
 3. Rotacja zapasów.
 4. Wskaźnik bieżącej płynności.
 5. Wskaźnik zadłużenia.
 6. Rentowność kapitału własnego.

Ocena odbywa się w oparciu o osąd ekspercki na podstawie analizy sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach oceny obszaru Zasoby techniczne podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny. Przed zastosowaniem poszczególnych kryterium w procesie certyfikacji sprawdza się w jakim stopniu zasoby techniczne wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym zakresie brane pod uwagę będą uwarunkowania danej branży).

 1. Czy firma posiada własne zasoby techniczne czy pozyskuje je z zewnątrz, w szczególności na potrzeby poszczególnych projektów.
 2. Czy i w jaki sposób zasoby techniczne są wykorzystywane do bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
 3. Powierzchnia i charakterystyka posiadanych gruntów.
 4. Powierzchnia i charakterystyka posiadanych budynków, lokali, obiektów.
 5. Liczba i charakterystyka posiadanych urządzeń technicznych i maszyn.
 6. Liczba i charakterystyka posiadanych środków transportu.
 7. Inne posiadane środki trwałe – liczba i charakterystyka.
 8. Charakterystyka oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie.

Kryteria oceniane w oparciu o osąd ekspercki i weryfikowane na podstawie kwestionariusza samooceny.

W ramach oceny obszaru Innowacje podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Wiedza kadry przedsiębiorstwa z zakresu zarządzania innowacją.
 2. Realizacja projektów innowacyjnych.
 3. Liczba i charakterystyka innowacyjnych zasobów i technologii.
 4. Liczba posiadanych patentów.

Weryfikacja na podstawie kwestionariusza samooceny i badania dokumentacji.

W ramach oceny obszaru Społeczna odpowiedzialność biznesu podmioty podlegające certyfikacji weryfikowane są w oparciu o następujące kryteria oceny:

 1. Ład organizacyjny.
 2. Prawa człowieka.
 3. Stosunki zatrudnienia.
 4. Ochrona środowiska naturalnego.
 5. Relacje z konsumentami i ochrona interesów konsumenta.
 6. Relacje z kontrahentami.
 7. Zaangażowanie społeczne.

Weryfikacja za pomocą formularza samooceny, przeglądu dokumentacji firmy oraz badania na miejscu.

Korzyści

Korzyści dla Uczestników wynikające z udziału w Certyfikacji, można podzielić wedle trzech podstawowych kryteriów, każde z nich będzie oddziaływać na inną przestrzeń funkcjonowania firmy.

Tę przestrzeń można nazwać przestrzenią rozwoju. Każda z firm niezależnie od branży w jakiej działa musi się rozwijać, musi ewoluować tak by zwiększać skuteczność swego działania. Certyfikat Polski 3.0 gwarantuje swobodny przepływ myśli i umiejętność pomiędzy partnerami Programu, bez ryzyka nieuczciwej konkurencji.

Przestrzeń biznesową można określić jako minimalizowanie kosztów i ryzyka. Poprzez uczestnictwo w Programie każdy z partnerów będzie wspierał się w działaniach. Obopólne korzyści, płynące z takich zachowań będą widoczne niemal natychmiast. Na arenie międzynarodowej w kontekście handlu czy też relacji formalno-prawnych potężna organizacja ma znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną niż pojedynczy podmiot. W tym ujęciu możemy mówić o niwelowaniu ryzyka. Minimalizowanie kosztów w tym ujęciu zawiera się w prostym rachunku zysków i strat działając w porozumieniu z wieloma podmiotami można rozkładać koszty działalność równomiernie, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wynik finansowy. Nie bez znaczenia jest tu też posiadanie bezpiecznej przestrzeni do dokonywania różnorodnych uzgodnień biznesowych. Posiadanie ważnego certyfikatu jest często warunkiem udziału w postępowaniach przetargowych.

Ostatni z elementów związany jest z szeroko rozumianą promocją. Dzięki przywoływanej tu nie raz wielości podmiotów uczestniczących w Programie możemy wspierać się wzajemnie w działaniach promocyjnych. Nie da się ukryć że i w tej przestrzeni pojawia się wymiar finansowy. Wspólne działania zmniejszają koszty jednostkowe.
Opisane powyżej obszary są przedstawieniem korzyści płynących z udziału w Programie Polska 3.0 ale są też podstawą opracowanej przez nas certyfikacji. Komplementarność wszystkich działań ma za zadanie zapewnienie sukcesu całemu przedsięwzięciu. Wszystkie działania muszą być skoordynowane i spójne.

Jak uzyskać certyfikat?

Procedura przyznawania certyfikatu.

 • Przegląd wniosku
 • Przygotowanie umowy
 • Powołanie komisji eksperckiej
 • Analiza otrzymanych dokumentów
 • Przeprowadzenie audytu w jednostce ubiegającej się o wydanie certyfikatu
 • Podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu
 • Wydanie certyfikatu

Kontakt

WSPARCIE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

782 250 507
piotr.widel@humaneo.pl

 

CERTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW

662 005 102
tomasz.nowak@humaneo.pl

Skip to content