„Cyfrowe lubelskie”: Rozpoczęcie zajęć

Z przyjemnością informujemy, iż pierwsi uczestnicy rozpoczynają udział w projekcie. Uczestnicy korzystają z Diagnozy umiejętności- II i III etap. Diagnoza umiejętności ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego. 

Zadanie to dla każdego uczestnika/czki trwać będzie 3 h zegarowe, w formie indywidualnej i zostanie przeprowadzone przez doradcę zawodowego. Diagnozowane potrzeby edukacyjne będą realizowane w kolejnych krokach na ścieżce wsparcia. 

Jeśli jest ktoś kto jeszcze chce podjąć nowe wyzwania ale się waha przypominamy warunki dla kandydatów do projektu: 

Osoby bezrobotne lub bierne lub pracujące, które spełniają poniższe warunki:

– pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie subregionu lubelskiego (m. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, świdnicki),

– posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie

matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3.poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenia oraz status zatrudnienia.;

– zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Dokumenty zgłoszeniowe są na stronie internetowej projektu oraz dostępne w biurze projektu.