Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Humaneo
Projekt: „Cyfrowe Lubelskie” FELU.10.06-IZ.00-0142/23
Wartość dofinansowania EU: 210 734,12 zł
Ogólna wartość projektu: 247 922,50 zł

Stowarzyszenie Humaneo uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Cyfrowe lubelskie”. Okres realizacji projektu to 01.01.2024 – 31.08.2024.

Realizacja niniejszego projektu umożliwi zdobycie kompetencji/kwalifikacji podstawowych cyfrowych przez osoby dorosłe pracujące, zamieszkujące lub przebywające na terenie subregionu lubelskiego województwa lubelskiego.

Uczestnicy zrealizują wsparcie odpowiadające na ich potrzeby i problemy.

Uczestnicy w ramach projektu mają możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

 1. trzyetapowej diagnozy umiejętności-forma indywidualna wykorzystująca m.in. „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych” oraz model Bilansu Kompetencji
 2. 50 -godzinnego szkolenia cyfrowego DigComp-forma grupowa, stacjonarna
 3. Procesu walidacji i certyfikacji-a po jego pozytywnym zaliczeniu uzyskanie certyfikatu ECCC
  DigComp 2.2 lub równoważnego
 4. 40-godzinnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców (poziom podstawowy lub średniozaawansowany) – forma grupowa, zdalna.

Zatem celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji podstawowych wśród grupy docelowej.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do osób, które:
a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie subregionu lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (m. Lublin, powiaty: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki);

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji

Szczególnie zapraszamy:
– osoby po 60 r.ż.
– osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe lub niższe, gimnazjalne, średnie, zawodowe)
– osoby z niepełnosprawnościami
– obcokrajowcy (dorośli) korzystający z ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie (język migowy):

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Efektem realizacji przedsięwzięć projektu jest zwiększenie liczby osób, posiadających podstawowe kompetencje/kwalifikacje cyfrowe, a więc nastąpi również wzrost upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób dorosłych. Mieszkańcy subregionu lubelskiego zobaczą i przekonają się jak istotne jest ciągłe podnoszenie kompetencji/kwalifikacji w każdym wieku, szczególnie w kontekście szybko zmieniającej się obecnie gospodarki.

Całkowita wartość projektu 247 922,50 zł

Dofinansowanie z UE 210 734,12 zł

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Diagnoza umiejętności ma na celu określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych u diagnozowanych osób oraz potrzeb edukacyjnych w zakresie ich poprawy i służy odpowiedniemu dostosowaniu indywidualnego wsparcia edukacyjnego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone 2 etapy diagnozy: etap II i etap III (etap I diagnozy jest realizowany w ramach rekrutacji).

Etap II – służący zbadaniu umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w proj. (uwzględniając kompetencje społeczne, czynniki motywujące i ewentualne bariery udziału w projekcie);

Zostanie przeprowadzona ocena, gdzie w przypadku umiejętności cyfrowych wykorzystane zostanie „Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych”). Jest to ogólnodostępny test, który weryfikuje poziom posiadanych umiejętności cyfrowych dostępny pod adresem:

https://europa.eu/europass/digitalskills/screen/home?lang=pl

Ponadto zostanie także wykorzystany model Bilansu Kompetencji.
Będzie się on składał z 3 etapów:

 1. Etap wstępny: rejestracja uczestnika oraz rozmowa doradczo-rekrutacyjna,
 2. Etap badawczy: czyli identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji za pomocą:
  -wywiadu biograficznego,
  -wywiadu behawioralnego,
 3. Etap podsumowujący: czyli omówienie rezultatów.

Wyżej wymienione narzędzia zostaną wykorzystane w celu określenia posiadanych przez UP umiejętności i potrzeb w zakresie ich poprawy.

Etap III – służący opracowaniu planu dalszych działań.

Podczas tego etapu nastąpi określenie dopasowanej i elastycznej oferty uczenia się, zgodnej z wynikami oceny umiejętności.

WARUNKI:

Zadanie trwać będzie 3 h zegarowe, w formie indywidualnej i zostanie przeprowadzone przez doradcę zawodowego.

Zadania realizowane na obszarze subregionu lubelskiego w dostępnych salach bez barier architektonicznych (proj. w jak najwyższym stopniu ma być dostosowany do OzN),

WARUNKI UKOŃCZENIA PROJ.: min. 80% obecności, zrealizowanie zadań.

Uczestnicy mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie cyfrowe DIGCOMP i wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych na podstawie aktualnej na dzień ogłoszenia naboru wersji ramy „DigComp” (aktualnie DigComp 2.2).

Każdy z UP odbędzie szkolenie w ramach 3 spośród 5 obszarów kompetencji:

 1. Informacja i dane;
 2. Komunikacja i współpraca;
 3. Tworzenie treści cyfrowych;
 4. Bezpieczeństwo;
 5. Rozwiązywanie problemów.

WARUNKI:

Szkolenie będzie realizowane w formie grupowej i trwać będzie 50 h. Zakłada się z 10 spotkań po śr. 5 h lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących popołudniami i/lub w weekendy). Grupy będą liczyć śr. 12 osób.

Zadanie przeprowadzi wykwalifikowany trener.

Zadania realizowane na obszarze subregionu lubelskiego w dostępnych salach bez barier architektonicznych (proj. w jak najwyższym stopniu ma być dostosowany do OzN),

UP otrzymają materiały szkoleniowe dla UP oraz zaświadczenia. Zostanie zapewniona przerwa kawowa.

UWAGA: Brak stypendium szkoleniowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA PROJ.: min. 80% obecności, zrealizowanie zadań.

Uczestnicy mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

ZAKRES:

Wszyscy UP (72os.) mają możliwość przystąpienia do walidacji nabytych umiejętności/kompetencji podstawowych lub certyfikowania kwalifikacji. Każdemu z UP została zapewniona możliwość podejścia do egzaminu ECCC DigComp 2.2 lub równoważnego w każdym z 3 obszarów kompetencji, w których UP będzie realizował szkolenie. Pozytywne zaliczenie egzaminu skutkować będzie wydaniem UP Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp 2.2 lub równoważnego, odpowiadającego standardom ram kompetencji informatycznych i informacyjnych DIGCOMP 2.2.

WARUNKI:

Egzaminy przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych egzaminatorów w dostosowanych architektonicznie salach komputerowych na terenie subregionu lubelskiego (w miejscowości/jak najbliżej miejsca zamieszkania UP).

Warunkiem rozpoczęcia egzaminu będzie odbycie szkolenia (zad. 2) zgodnie z programem.

 Uczestnicy mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

ZAKRES:

Szkolenie ma na celu nabycie lub podniesienie ogólnej znajomości języka polskiego.

Będzie rozwijać umiejętność płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej w życiu codziennym. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, poprawią umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym.

Program:

 1. Rozumienie ze słuchu (8h),
 2. Rozumienie tekstów pisanych (8h),
 3. Poprawność gramatyczna (5h),
 4. Pisanie (9h),
 5. Mówienie (10h).

Konkretna tematyka i poziom szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb UP m.in. na podstawie wyników diagnozy, a także wywiadów przeprowadzonych z UP (zad.1)

WARUNKI:

Szkolenie prowadzone będzie w formie zdalnej dla 24 UP. Trwać będzie 40 h lekcyjnych, śr. 2 x w tygodniu (dla osób pracujących popołudniami i/lub w weekendy). Grupy będą liczyć śr. 12 osób, powstaną więc 2 grupy. Łącznie zostanie zrealizowane 80 h szkolenia.

Zajęcia przeprowadzi lektor/trener.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe (skrypt/podręcznik).

Uczestnicy mają możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
Ul. Długa 5/61 (2 piętro)
20-346 Lublin

Biuro czynne: poniedziałek- piątek w godz. 8:00-16:00.
Spotkania w innych godzinach lub w weekendy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Tel. kontaktowy: 601 538 943

Wejście z parkingiem oraz szybkim dostępem do windy znajduje się z tyłu budynku.

HARMONOGRAMY:

14.03.2024 – 17.03.2024: Doradztwo indywidualne (grupa I)

05.04.2024 – 26.04.2024: Szkolenie praktyczno-teoretyczne (grupa I)

27.04.2024: Egzamin (grupa I)

16.03.2024 – 19.03.2024: Doradztwo indywidualne (grupa II)

05.04.2024 – 26.04.2024: Szkolenie praktyczno-teoretyczne (grupa II)

26.04.2024: Egzamin (grupa II)

21.03.2024 – 26.03.2024: Doradztwo indywidualne (grupa III)

06.04.2024 – 12.05.2024: Szkolenie teoretyczne (grupa III)

15.04.2024 – 13.05.2024: Szkolenie cyfrowe DIGCOMP (grupa III)

17.05.2024: Egzamin (grupa III)

14.04.2024 – 17.04.2024: Doradztwo indywidualne (grupa IV)

29.04.2024 – 15.06.2024: Szkolenie teoretyczne (grupa IV)

15.05.2024 – 06.06.2024: Szkolenie cyfrowe DIGCOMP (grupa IV)

28.05.2024 – 22.06.2024: Szkolenie praktyczno-teoretyczne (grupa IV)

14.06.2024: Egzamin (grupa IV)

12.05.2024 – 16.05.2024: Doradztwo indywidualne (grupa V)

03.06.2024 – 25.06.2024: Szkolenie praktyczno-teoretyczne (grupa V)

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentów w wersji kolorowej prosimy o wydrukowanie wersji achromatycznej.

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE:

1c. regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

3a. Umowa uczestnictwa w projekcie

3b. Deklaracja

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content