Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Humaneo

Projekt: „Droga do stabilnego zatrudnienia”

Wartość dofinansowania EU: 1 751 684,35zł

Ogólna wartość projektu: 1 946 315,95 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Stowarzyszenie HUMANEO na Facebooku: https://www.facebook.com/humaneo

Stowarzyszenie HUMANEO na Instagramie: https://www.instagram.com/stowarzyszeniehumaneo/

OPIS PROJEKTU:

Stowarzyszenie Humaneo uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt „Droga do stabilnego zatrudnienia”.

Projekt realizujemy, aby poprawić sytuację zawodową osób dorosłych pracujących, zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, a także ubogich pracujących lub odchodzących z rolnictwa.

W projekcie planujemy objąć wsparciem 280 osób poprzez indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach którego będzie opracowany Indywidualny Plan Działania, a także wysokiej jakości szkolenia ICT i zawodowe oraz organizacja staży zawodowych.

Z projektu korzystać będą osoby w wieku 18-89 lat zamieszkujące województwo podkarpackie w tym osoby zamieszkujące obszar objęty Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad, Programem dla Rozwoju Roztocza i Inicjatywą Czwórmiasto.

Efektem projektu będzie zwiększenie szans na zatrudnienie lub awans zawodowy Uczestników Projektu dzięki podniesieniu ich kwalifikacji i atrakcyjności na rynku pracy, a także poprawa poziomu zatrudnienia wśród Uczestników Projektów oraz ich samodzielność w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

CO ZAPEWNIA BENEFICJENT:

W ramach realizowanego projektu Beneficjent zapewnia:

 • zachowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn (rekrutacja  zarówno kobiet jak i mężczyzn),
 • rekrutacja osób pod względem ich kwalifikowalności do grupy docelowej bez znaczenia na ich światopogląd, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, poglądy polityczne itp.
 • używanie przekazu niestereotypującego oraz wrażliwego na płeć,
 • zachowanie dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami,
 • umówienie się na indywidualne spotkanie z rekruterem w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
 • zbieranie informacji na etapie rekrutacji o szczególnych potrzebach związanych z udziałem w projekcie ( w tym wynikających z niepełnosprawności), w celu dostosowania materiałów, produktów, miejsc realizacji wsparcia do szczególnych potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności, aby najlepiej odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby,
 • dostosowanie materiałów szkoleniowych do ewentualnych zgłaszanych potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych ( np. większa czcionka na osób słabowidzących),
 • dostosowanie sal szkoleniowych do ewentualnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań w ramach projektu w miejscach dostosowanych do możliwości poszczególnych Uczestników/- czek projektu ( uwzględniając ich predyspozycje psychologiczne, jak i ograniczenia fizyczne)
 • przyznawania dodatkowych punktów premiujących osobom niepełnosprawnym na etapie rekrutacji
 • materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb UP –  niestereotypujące język wrażliwy na płeć,
 • oferty pracy dopasowywane do zainteresowań, możliwości i predyspozycji poszczególnych Uczestników/-czek projektu,
 • materiały promocyjne dostosowane dla osób słabowidzących (wprowadzenie elementów kontrastowych, materiały dostępne w wersji elektronicznej) – wykorzystano prosty język – łatwy do czytania,
 • materiały wykorzystywane podczas zajęć/spotkań (w tym materiały informacyjne) umożliwiają przeszukiwanie treści.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 3h/os

1.  Przeprowadzenie wszechstronnej diagnozy sytuacji zawodowej UP – test do badania preferencji/ predyspozycji/ kompetencji zawodowych, analiza potencjału UP jego uwarunkowań zdrowotnych i społecznych, ustalenie problemu zawodowego, opis predyspozycji / preferencji zawodowych, określenie kierunków rozwoju UP.

2. U osób w wieku 15-29 lat zostanie przeprowadzony dodatkowo test umiejętności cyfrowych (Europejskie narzędzie do oceny poziomu kompetencji cyfrowych) – osoby których poziom wynosi 3 lub mniej – zostają skierowane na szkolenie ICT w celu uzupełnienia kompetencji .

3. UP przysługują zwroty za dojazdy dla osób zamieszkujących inną miejscowość niż miejsce wsparcia po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

* zajęcia grupowe – 60h/gr

Moduły szkoleniowe: DIGCOMP – poziom A :
1. Informacja 2.Komunikacja 3. Tworzenie treści
4. Bezpieczeństwo 5. Rozwiązywanie problemów

 1. Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym w standardzie ECCC potwierdzający kwalifikację ICT
 2. Podczas szkolenia UP będą mieli zapewnione: ubezpieczenie NNW, suchy catering, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe oraz UP przysługują zwroty za dojazdy dla osób zamieszkujących inną miejscowość niż miejsce wsparcia po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

* zajęcia grupowe – 80-120h/gr

 1. Zakres szkolenia dobierany będzie zgodnie ze zdiagnozowanymi  potrzebami i potencjałami UP oraz zgodny z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy tzw. „szyte na miarę”.
 2. Czas trwania szkolenia zawodowego dostosowany będzie do realnych potrzeb uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych po ich ukończeniu.
 3. Szkolenia zawodowe będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Po zakończeniu realizacji danego szkolenia dokonywana będzie walidacja uzyskania kwalifikacji czy kompetencji zawodowych.
 4. Podczas szkolenia UP będą mieli zapewnione: ubezpieczenie NNW, suchy catering, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe oraz UP przysługują zwroty za dojazdy dla osób zamieszkujących inną miejscowość niż miejsce wsparcia po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

* 3 miesiące dla 28 UP

 1. Staże zawodowe są kierowane w szczególności do osób nieposiadających doświadczenia zawodowego (lub tylko niewielkie) i osób, których wieloletnie doświadczenie znacząco odbiega od obecnych potrzeb rynku pracy (np. w zawodach obecnie wymierających lub nadwyżkowych).
 2. Staże zawodowe odbywać się będą przez 3-miesiące – jest to najefektywniejszy czas pozwalający nabycie doświadczenia w danym obszarze i umożliwiający szybki powrót na otwarty rynek pracy
 3. Z uwagi na grupę docelową projektu tj. osoby pracujące, uczestnictwo w stażu jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy istnieje faktyczna możliwości brania
  w nim udziału (np. osoba pracująca w ramach umowy cywilnoprawnej
  w weekendy)
 4. Podczas stażu zawodowego UP będą mieli zapewnione: ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, stypendium stażowe oraz UP przysługują zwroty za dojazdy dla osób zamieszkujących inną miejscowość niż miejsce wsparcia po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU:

Projekt „Droga do stabilnego zatrudnienia” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO w okresie od 01 marca 2024 do 30 czerwca 2025 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od marca 2024 do grudnia 2024r.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

 • W formie elektronicznej na adres:  ddsz@humaneo.pl
 • Wszelkie informacje na temat projektu udzielane będą pod numerami telefonów:  663-031-704, 693-160-932

HARMONOGRAMY:

HARMONOGRAMY W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Droga do stabilnego zatrudnienia
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
Imię
Nazwisko

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content