Projekt „Droga do zatrudnienia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 951 800,82 zł

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
 • osoby pozostająca bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo);
 • osoby w wieku 30 lat i więcej;
 • osoby przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie są osobami z niepełnosprawnością, nie są osobami długotrwale bezrobotnymi, nie są osobami o niskich kwalifikacjach)

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r. 

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.06.2020 r. do 31.07.2020 r. (I edycja) oraz w terminie od 01.09.2020 r. do 31.10.2021 r. (II edycja)

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • planowanie kariery zawodowej, w tym podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji – stworzenie indywidualnej ścieżki rozwoju w odniesieniu do predyspozycji i rynku pracy
 • dla każdego UP opracowanie lub aktualizacja IPD
 • tworzony dla każdego uczestnika IPD uwzględniać będzie potrzeby rynku pracy, a jego celem będzie także wyodrębnienie predyspozycji UP w odniesieniu do tych potrzeb oraz odpowiednie zaplanowanie ścieżki wsparcia
 • każdy UP w wyniku IPD skierowany zostanie na szkolenie i staż zgodnie z jego zdiagnozowanymi predyspozycjami i możliwościami oraz potrzebami rynku pracy
 • dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb UP
 • rozwój umiejętności społecznych, prezentowanych na rozmowie kwalifikacyjnej
 • nawiązywanie relacji pracownik-pracodawca
 • umiejętność pracy w grupie
 • zarządzanie czasem
 • rozwój kompetencji interpersonalnych niezbędnych na rynku pracy
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • metody poszukiwania pracy
 • pozyskiwanie odpowiednich oferty  pracy  od  pracodawców
 • udostępnianie  ofert  pracy  UP
 • inicjowanie spotkań  pracodawców  z  poszczególnymi  UP
 • udostępnianie pracodawcom poszukujących pracowników danych UP w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę UP pod kątem ewentualnego zatrudnienia (np. przesłanie konkretnemu pracodawcy CV danego UP
 • dodatek relokacyjny
 • wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • wsparcie ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego
 • umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego
 • ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • materiały dydaktyczne
 • catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych
 • dodatek relokacyjny

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel.: +48 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres: drogadozatrudnienia2@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 001 895,60 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 951 800,82 zł

Skip to content