DROGA DO ZATRUDNIENIA: WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.07.2021 r.  Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!

 

W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:

 • identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;
 • grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;
 • indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;
 • szkolenia zawodowe;
 • staż zawodowy.

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby które łącznie spełniają następujące warunki:

 • jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: bartoszyckiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, m. Elbląg;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w PUP);
 • jest osobą w wieku 30 lat i więcej;
 • jest osobą przynależącą do minimum jednej z poniższych kategorii:
 • osoba o niskich kwalifikacjach;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej;
 • bezrobotny mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. nie jest osobą z niepełnosprawnością, nie jest osobą długotrwale bezrobotną, nie jest osobą o niskich kwalifikacjach).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu! Więcej informacji znajdziesz na stronie „Droga do zatrudnienia”.