Projekt ,,Droga ku zatrudnieniu” POWR.01.02.01-28-0055/19
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt jest skierowany wyłącznie dla osób z obszaru miasta Elbląg i powiatów braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego województwa warmińsko- mazurskiego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 166 osób (91K;75M), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikacje i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.07.2020 r. do 31.12.2022 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.07.2020 r. do 31.07.2022 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • 6h/ na osobę (3 spotkania po 2 h/na osobę)
 • diagnoza WOPZ
 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
 • pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn pozostania bez zatrudnienia
 • opracowanie IPD
 • 30 h/grupa (6 spotkań po 5 h/ na grupę)
 • informacje na temat instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia
 • informację o rynku pracy
 • określenie mocnych i słabych stron
 • autoprezentacja- warsztaty
 • rozwiązywanie konfliktów, asertywność
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych- list motywacyjny, CV- warsztaty
 • 120h/grupa, minimum 25h/w tygodniu szkoleniowym, 6h/dziennie,
 • szkolenia są zgodne ze zdiagnozowaną potrzebą i potencjałem UP oraz zdiagnozowaną potrzebą właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 • efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji

Warunkiem przystąpienia do stażu jest uzyskanie zaświadczenia ukończenia szkolenia zawodowego i posiadanie odpowiednich kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.

Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.

W ramach realizacji zadania UP otrzyma stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu,  zostanie skierowany na badania lekarskie, zostanie objęty ubezpieczeniem NNW.

Staże zawodowe 4- miesięczne.

 • 2h/ na osobę (2 spotkania po 1 h/osoba)
 • pozyskanie ofert pracy
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami
 • przedstawienie UP ofert pracy dostosowanych do możliwości i kwalifikacji UP

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe z egzaminem, prowadzącym do nabycia kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • stypendia szkoleniowe oraz stażowe,
 • 4-miesięczne staże zawodowe
 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Biuro Projektu:
ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

tel. 605 202 933

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

e-mail: drogakuzatrudnieniu@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 937 606,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 840 726,08 zł

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content