Akademia doradztwa edukacyjnego


Projekt "Akademia doradztwa edukacyjnego"Numer i nazwa Priorytetu:

IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Numer i nazwa Działania:
9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych

Numer i nazwa Poddziałania:
9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji

Okres realizacji projektu:
01.06.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie
Powiat brzeski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 1500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-64 lata, zamieszkałych powiat brzeski zgodnie z Kodeksem Cywilnym, które z własnej inicjatywy były zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Cel główny projektu:
Wyposażenie w wiedzę w zakresie rynku usług edukacyjnych i pomoc w wyborze odpowiedniej oferty kształcenia wśród 1500 osób bezrobotnych w wielu 18 – 64 lata, na podstawie diagnozy potrzeb osób zamieszkałych powiat brzeski, poprzez objęcie Uczestników Projektu usługami doradztwa edukacyjnego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Porada indywidualna
  Wsparcie w ramach porady indywidualnej stanowiło budowę zaufania kontaktu doradcy edukacyjnego z osobą, która potrzebowała przeprowadzenie diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz udzielenia jej informacji edukacyjnych. Porada indywidualna zawierała:

  • pogłębioną analizę sytuacji osobistej z uwzględnieniem zainteresowań, predyspozycji i kompetencji, kariery zawodowej, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień,
  • analizę informacji o usługach, z których klient już korzystał i ich efektach, w celu zaproponowania działań alternatywnych, bądź uzupełniających do aktywności dotychczasowej,
  • przekazanie zindywidualizowanej oferty przygotowanej przez doradcę edukacyjnego, zawierającej informację o możliwości szkolenia, podniesienia kwalifikacji, przekwalifikowania i sfinansowania usługi,
  • badanie satysfakcji klienta z uzyskanej usługi, w celu uzyskania informacji zwrotnej o jakości usługi, służące jako narzędzie kontroli.
 2. Doradztwo grupowe
  Na spotkaniach z przedstawicielami placówek edukacyjnych z Uczestnikami Projektu podczas konferencji prezentowane były usługi edukacyjne odnoszące się do kształcenia formalnego i pozaformalnego we wszystkich kompetencjach i zawodach zgłoszonych przez Uczestników Projektu na etapie porady indywidualnej.
 3. Pomoc w samodzielnym korzystaniu z zasobów
  Pomoc obejmowała wsparcie indywidualne na miejscu, telefonicznie oraz on-line Uczestników Projektu w dostępnie do stworzonej bazy danych ofert edukacyjnych i pokierowanie Uczestników Projektu w samodzielnej obsłudze rejestru na stronie www.
 4. Monitoring i opieka na etapie uczestnictwa w kształceniu
  Monitoring postępów Uczestników Projektu w realizacji indywidualnej ścieżki działania i wsparcie w zakresie eliminowania barier w procesie kształcenia w zaproponowanej formie edukacyjnej. Monitoring przeprowadzany był przez doradców uczestniczących
  w zajęciach.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego15001500100
Liczba osób, które zostały objęte wsparciem w ramach fazy budowy zaufania15001500100
Liczba osób, które zostały objęte poradą indywidualną13501350100
Liczba opracowanych strategii pracy z klientem11100
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych i rekrutacyjnych11100
Liczba osób zrekrutowanych do udziału w projekcie doradczym11100
Liczba osób, które zostały objęte poradą grupową15001500100
Liczba osób, które zwiększyły świadomość potrzeby kształcenia ustawicznego13501405104,07
Liczba konsultacji w korzystaniu z zasobów bazy ofert edukacyjnych13501350100
Liczba osób, które w wyniku skorzystania z usługi rozpoczęły edukację923923100
Liczba raportów kontrolnych dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej12151215100
Liczba spotkań rekrutacyjnych12151215100
Liczba notatek ze spotkań rekrutacyjnych15001500100
Liczba godzin spotkań rekrutacyjnych15001500100
Liczba porad indywidualnych750750100
Liczba dokumentów zawierających diagnozę potrzeb edukacyjnych (dor. indywidualne)13501350100
Liczba raportów z doradztwa indywidualnego2121100
Liczba ofert edukacyjnych przekazaych podczas dor. indywidualnego40504050100
Liczba godzin porad indywidualnych13501350100
Liczba materiałów pomoc.13501350100
Liczba porad grupowych/spotkań2222100
Liczba raportów z porad grupowych2222100
Liczba godzin porad grupowych176176100
Liczba konsultacji w ramach pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów923923100
Liczba raportów w ramach pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów8080100
Liczba wizyt monitoringowych12151215100
Liczba raportów z wizyt monitoringowych12151215100

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.