Akademia Kompetencji Informatycznych

banner-projektowy-aki-torunNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.05.2010 – 30.06.2011


Obszar realizacji projektu:

Województwo kujawsko-pomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 70 osób dorosłych pracujących w małych lub średnich przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie Uczestników Projektu w umiejętności, które pozwolą im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Kurs CISCO
    Szkolenia były prowadzone przez akredytowanych trenerów CISCO metodą warsztatową. Dzięki szkoleniu Uczestnik Projektu mógł: administrować siecią LAN/WAN, projektować sieć, poznać jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w sieci LAN opartej na technologii Ethernet oraz jak im zapobiec. Nabyta wiedza pozwoliła na obsługę sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Realy oraz ISDN.
  2. Język angielski
    Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych. Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone były przez wykwalifikowanych lektorów i objęły słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami.
  3. Trening psychologiczno-motywacyjny
    Warsztaty objęły tematyką takie zagadnienia jak asertywność, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Zajęcia prowadzone były z wykwalifikowanym psychologiem.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych706694,29
Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania sieciami LAN/WAN6366104,76
Utrzymanie obecnego zatrudnienia5454100
Przeszkolenie i przygotowanie do międzynarodowego egzaminu CISCO706694,29
Ukończenie udziału w projekcie6366104,76
Zrealizowane godziny kursów i szkoleń11901190100
Podniesienie poziomu znajomości technicznego słownictwa w j. angielskim6364101,59
Nabycie umiejętności profesjonalnej budowy sieci CISCO6363100
Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu asertywności oraz kontaktów interpersonalnych6364101,59
Przygotowanie do prawidłowej reakcji w sytuacjach stresowych6365103,17
Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości6365103,17

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.