Akademia Kompetencji Informatycznych

banner-projektowy-aki-bydgoszczNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.03.2010 – 31.05.2011


Obszar realizacji projektu:

Województwo kujawsko-pomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 70 osób dorosłych pracujących w mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, zamieszkałych (zameldowanych) lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu było wyposażenie Uczestników Projektu w umiejętności, które pozwoliły im utrzymać zatrudnienie poprzez dostosowanie własnych kompetencji do wymogów stawianych przez pracodawców.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Kurs CISCO
    Szkolenia były prowadzone przez akredytowanych trenerów CISCO metodą warsztatową. Dzięki szkoleniu Uczestnik Projektu nabył umiejętności: administrowania siecią LAN/WAN i projektowania sieci oraz poznał, jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w sieci LAN opartej na technologii Ethernet oraz jak im zapobiec. Nabyta wiedza pozwoliła na obsługę sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC, Frame Realy oraz ISDN.
  2. Język angielski
    Zajęcia prowadzone były metodą eklektyczną z wykorzystaniem multimedialnych ćwiczeń oraz podręczników i materiałów dodatkowych. Wszystkie grupy szkoleniowe prowadzone były przez wykwalifikowanych lektorów i objęły słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami.
  3. Trening psychologiczno-motywacyjny
    Warsztaty objęły tematyką takie zagadnienia jak asertywność, komunikację interpersonalną, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem. Zajęcia prowadzone były z wykwalifikowanym psychologiem.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w zajęciach szkoleniowych706694,29
63 UP w tym min. 33 kobiety uzyska nowe kwalifikacje6366104,76
54 UP w tym min. 29 kobiet utrzyma obecnie zatrudnienie5457105,56
70 UP w tym min. 37 kobiet zostanie przeszkolonych i przygotowanych do międzynarodowego, uznanego i docenianego na całym świecie egzaminu CISCO 706694,29
63 UP w tym min. 33 kobiety ukończy udział w projekcie (potwierdzony świadectwem ukończenia)6366104,76
1190 h zrealizowanych kursów i szkoleń11901190100
63 UP (90%) w tym min. 33 kobiety podniesie poziom znajomości technicznego słownictwa w j. angielskim6364101,59
63 UP w tym min. 33 kobiety nadbędzie umiejętności profesjonalnej budowy sieci CISCO6363100
63 UP w tym min. 33 kobiety uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu asertywności oraz kontaktów interpersonalnych 6366104,76
63 UP w tym min. 33 kobiety przygotowanych zostanie do prawidłowej reakcji w sytuacjach stresowych 6366104,76
63 UP w tym min. 33 kobiety podniesienie poziom poczucia własnej wartości.6366104,76

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.