Akademia Kompetencji Informatycznych

banner-projektowy-aki-lublinNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo lubelskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do przedsiębiorców (co najmniej 50 przedsiębiorstw spełniających kryterium strategiczne nr 2) i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (100 osób) z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego).

Cel główny projektu:
Umożliwienie Uczestnikom Projektu zdobycia niezbędnych kwalifikacji i umiejętności mających na celu dostosowanie ich do kompetencji wymaganych przez pracodawców i utrzymanie miejsc pracy przez pracujących, w tym min. 10% kobiet.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Kurs CISCO
    Celem kursu był wzrost kwalifikacji zarządzania sieciami komputerowymi przy wykorzystaniu oprogramowania i sprzętu CISCO, potwierdzony międzynarodowym certyfikatem CISCO.
  2. Kurs języka angielskiego
    Celem kursu był wzrost praktycznej znajomości słownictwa technicznego j. angielskiego niezbędnego do zarządzania sieciami.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 5067134
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych100100100
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu5067134
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym100100100
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych( projekt o charakterze regionalnym)5067134
Liczba osób, które podwyższą kwalifikacje w zakresie administracji sieci informatycznych100100100
Liczba osób, które podniosą umiejętności posługiwania się technicznym językiem angielskim, który jest niezbędny w zarządzaniu sieciami100100100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Lublinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.