Akademia kompetencji

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.08.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo śląskie
Powiat zawierciański

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 134 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczekocinach. Grupę docelową stanowili uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne, uczniowie o wysokich wynikach w nauce i średniej ocen.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w LO w Szczekocinach prowadząca do zwiększenia szans edukacyjnych i zawodowych 134 uczniów przez rozwój ich kompetencji.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z języka rosyjskiego
  • Zajęcia z języka niemieckiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z geografii
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z chemii
  • Zajęcia z fizyki
  • Zajęcia z historii
  • Zajęcia z koła literaturoznawczego
  • Zajęcia z koła filmoznawczego
  • Zajęcia z klubu europejskiego
  • Zajęcia z koła astronomicznego
  • Zajęcia z WOS
  • Zajęcia z biologii
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z pływania
  • Zajęcia z aerobiku
  • Zajęcia z tenisa ziemnego
  • 6 dwudniowych wycieczek
 3. Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)
  W ramach zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z pedagogiem/psychologiem
  • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujących zasoby sieci przenoszących komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzące kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu11100
Liczba uczniów uczestniczących, którzy podnieśli poziom kompetencji kluczowych (wyrównanie braków edukacyjnych)8686100
Liczba uczniów uczestniczących, którzy podnieśli poziom kompetencji kluczowych (w zakresie zaplanowanych działań)8686100
Liczba uczniów uczestniczących w przewidzianych zajęciach (podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i rozwój zainteresowań)134134100
Liczba uczniów szczególnie zdolnych, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu88100
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji kluczowych (w zakresie zaplanowanych działań)134134100
Liczba uczniów uczestniczących w przewidzianych zajęciach (poszerzenie wiedzy)134134100
Liczba uczniów, którzy podnieśli wiedzę i umiejętności w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnejnastawienia do podejmowania nowych inicjatyw zarówno w pracy jak i związanych z dalszą karierą134134100
Liczba uruchomionych SzOK11100
Liczba szkół, które wdrożyły edukacyjne narzędzia cyfrowe11100
Liczba korzystających z pomocy dydaktycznych przy użyciu narzędzi ICT134134100
Liczba uczniów, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu134134100
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji kluczowych134134100
Liczba doposażonych placówek11100
Liczba godzin zajęć merytorycznych rozwijających kompetencje kluczowe16201620100
Liczba godzin spotkań edukacyjnych1212100
Liczba godzin zajęć pozaszkolnych4848100
Liczba godzin zajęć sportowych180180100
Liczba godzin SzOK656656100
Liczba uczniów biorących udział w SzOK134134100
Liczba zrealizowanych godzin zajęć wyrównawczych13801380100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych8686100
Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych13801380100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach dodatkowych134134100
Liczba zrealizowanych godzin zajęć w ramach SzOK656656100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w ramach SzOK134134100
Wdrożenie 1 edukacyjnego narzędzia cyfrowego11100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.