Akademia nowych możliwości

banner-projektowy-anmNumer i nazwa Priorytetu:
VII Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:
7.1 Aktywna integracja

Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Okres realizacji projektu:
01.04.2016 – 31.03.2017

 

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 60 osób należących do jednej z grup: osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  z powodu bezrobocia (ew. innych przesłanek), osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy. Osoby te zamieszkują na terenie woj. wielkopolskiego, na obszarach o najniższym stopniu rozwoju i pogarszającej się perspektywie rozwojowej, na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (regionalne OSI).

Cel główny projektu:
Zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego do 31.03.2017 r.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
 2. Warsztaty kompetencji społecznych
  W trakcie zajęć poruszana była tematyka związana z komunikacją interpersonalną, radzeniem sobie ze stresem, pracą w grupie.
 3. Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności  związane z obsługą klienta, prezentacją produktu, technikami sprzedaży, obsługą kas fiskalnych, gospodarką magazynową i fakturowaniem).
  • Sprzedawca – magazynier (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z Zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizacją i gospodarką magazynową, sporządzeniem dokumentów magazynowych oraz dokumentacji handlowej, zagadnieniami prawnymi związanymi z obrotem magazynowym, podstawami logistyki).
  • Handlowiec (w trakcie szkolenia Uczestnicy Projektu nabyli wiedzę i umiejętności związane z technikami sprzedaży i negocjacji, sprzedażą internetową, telesprzedażą, efektywną komunikacją z klientem, fakturowaniem, rozliczaniem faktur).

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie60--
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie6--
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich60--
Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz realizacji usług aktywnej integracji4--
Liczba osób należących do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym Powiatowym Urzędem Pracy poprzez realizację Indywidualnego Planu Działania36--
Liczba osób, które podpisują i realizują kontrakt socjalny lub równoważny30--
Liczba opracowanych IPD60--
Liczba osób, które uczestniczyły w Warsztatach aktywizacji zawodowej60--
Liczba osób, które uczestniczyły w Warsztatach kompetencji społecznych60--
Liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe i uzyskały zaświadczenie/certyfikat54--
Liczba osób, które zrealizowały 4 m-czny staż44--
Liczba osób objętych pośrednictwem pracy 54--
Liczba osób, które skorzystały z konsultacji w punkcie30--
Liczba osób lub rodzin spełniających przesłankę ubóstwa, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki objęte wsparciem w ramach projektu12--
Liczba osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w projekcie6--
Liczba osób u których nastąpił wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy48--
Liczba osób, u których nastąpił wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji 48--
Liczba osób, u których nastąpił wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych48--
Liczba osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe48--
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu54--
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu40--
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)14--

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Status projektu:
W trakcie realizacji.