AKCJA KWALIFIKACJA

Data aktualizacji strony: 16 marca 2021 roku.

Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 749 822,94 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, podnoszenia lub uzupełnienia posiadanych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności;
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • należy do grupy defaworyzowanej, tj. wykazuje największą lukę kompetencyjną i posiada największą potrzebę w dostępie do edukacji;
 • nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą (w tym osobą, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej);
 • jest osobą w wieku 18-49 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe)

    lub

jest osobą w wieku 18-64 lat (dotyczy osób zgłaszających się na kurs Prince2 Foundation);

 • nie jest osobą powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (dotyczy osób zgłaszających się na kursy: Tworzenie aplikacji internetowych, Grafika komputerowa, Tester oprogramowania);
 • nie jest osobą z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia (dotyczy osób zgłaszających się na kursy komputerowe).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „AKCJA KWALIFIKACJA” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od stycznia 2021 r. do maja 2023 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Kurs z zakresu Tworzenie aplikacji internetowych „Introduction to programming using HTML AND CSS” trwa 48 godzin/grupa.
 2. Kurs przewidziany jest dla 408 osób (34 grupy średnio 12-osobowe).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 8 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie).
 4. Zakres tematyczny:  zarządzanie cyklem życia aplikacji (podstawy platformy, zarządzanie stanami aplikacji, interfejs dotykowy i gesty, analiza i testowanie aplikacji HTML5), tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie tekstu, grafiki i mediów (wprowadzanie do HTML, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania zawartości tekstowej, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wyświetlania grafiki, znaczniki HTML5 wykorzystywane do odtwarzania mediów), tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą HTML5 w zakresie organizacji, wprowadzania i sprawdzania poprawności (znaczniki HTML5 wykorzystywane do organizacji zawartości i formularzy, znaczniki HTML5 wykorzystywane do wprowadzenia danych i sprawdzania poprawności), omówienie CSS w zakresie przepływu zawartości, pozycjonowania oraz styli (omówienie głównych elementów CSS), omówienie CSS w zakresie wyglądu (dostosowanie zawartości interfejsu użytkownika), zarządzanie przepływem tekstu za pomocą CSS (zarządzanie przepływem tekstu), zarządzanie interfejsem graficznym za pomocą CSS (zarządzanie interfejsem graficznym), JavaScript i kodowanie (zarządzanie i utrzymanie JavaScript, aktualizowanie interfejsu użytkownika za pomocą JavaScript), tworzenie animacji oraz praca z grafiką i dostępem do danych (kodowanie animacji za pomocą JavaScript, praca z obrazami, kształtami i innymi grafikami, wysyłanie i odbieranie danych, wczytywane i zapisywanie plików), kodowanie JavaScript dla interfejsów dotykowych, urządzeń i systemu operacyjnego (interfejs dotykowy, kodowanie w APIs HTML5, dostęp do urządzeń i zasobów systemu operacyjnego).
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa).
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 1. Kurs z zakresu Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop trwa 72 godziny/grupa.
 2. Kurs przewidziany jest dla 408 osób (34 grupy średnio 12-osobowe).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 12 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie).
 4. Zakres tematyczny:  znajomość standardów i ustalenie wymogów projektów graficznych (określenie celu, publiczności i potrzeb odbiorców dla przygotowanych zdjęć, znajomość zasad praw autorskich, znajomość zasad zarządzania projektami i zadaniami, informowanie innych osób o planach projektowych), identyfikacja elementów w procesie przygotowania zdjęć (wiedza na temat rozdzielczości i rozmiarów zdjęć oraz rodzajów formatów plików, znajomość zasad projektowania elementów i kompozycji obrazu, wiedza z zakresu korekcji kolorów przy użyciu programu Photoshop), zasady pracy w środowisku Adobe Photoshop (znajomość warstw i masek, określenie elementów interfejsu użytkownika Photoshop CS5 i znajomości ich funkcji, wiedza na temat funkcji importu, eksportu, organizowania i zapisywania obrazów, znajomość procesów produkowania i ponownego wykorzystania zdjęć), tworzenie i edycja obrazów przy użyciu Adobe Photoshop (umiejętność: zaznaczania i zmian rozmiaru zdjęcia, zastosowania prowadnic i linii pomocniczych, przekształcania obrazów, retuszu i dodawania zdjęć, trybów rysowania i malowania, zmiany czcionek, stosowania filtrów), przygotowanie i publikacja obrazów cyfrowych, znajomość standardów i ustalanie wymogów projektów graficznych (znajomość: typografii, kluczowych pojęć graficznych, zasad praw autorskich do zdjęć i ich wykorzystania, stosowania symboli i obrazów reprezentatywnych), znajomość zasad pracy w środowisku Adobe Illustrator (wiedza z zakresu: warstw i masek, znajomość: koncepcji (idei) grafiki wektorowej, poleceń: importu, eksportu i zapisywania plików, niezbędnych funkcji i umiejętność ich używania, umiejętność używania: pędzli, symboli, stylów i wzorów graficznych), tworzenie i edycja grafiki przy użyciu Adobe Illustrator (umiejętność: tworzenia dokumentów, korzystania z narzędzi: rysowania i kształtów, korzystania z narzędzi tekstowych, wykorzystania obrazów skanowanych i fotografii, tworzenia grafiki realistycznej, modyfikacji i przekształcania obiektów), umiejętność archiwizacji, eksportu i publikowania grafiki za pomocą Adobe Illustrator.
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa).
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 1. Kurs z zakresu Tester oprogramowania trwa 42 godziny/grupa.
 2. Kurs przewidziany jest dla 408 osób (34 grupy średnio 12-osobowe).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 7 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie).
 4. Zakres tematyczny: teoria testowania (definicje, zasady, procesy i podział testowania, błędy i awarie w procesie testowania), strategia testowania (modele wytwarzania oprogramowania, strategia związana z poziomem testów, strategia związana z modelem testowania, strategia negatywna, strategia oparta na ryzyku), rodzaje testów (testy czarnoskrzynkowe, białoskrzynkowe, funkcjonalne i niefunkcjonalne, statyczne i dynamiczne, potwierdzające), korelacja (role w testowaniu, narzędzia wspomagające proces testowania, współpraca z programistami, walidacja, kryteria wejścia/zakończenia testów), zarządzanie testami (organizacja, monitorowanie i kontrolowanie testowania, kierowanie testami).
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (obiad i przerwa kawowa).
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 1. Kurs z zakresu Prince2 Foundation trwa 30 godzin/grupa.
 2. Kurs przewidziany jest dla 288 osób (24 grupy średnio 12-osobowe).
 3. Zajęcia realizowane będą w formie 5 spotkań po 6 godzin. Kursy prowadzone będą w formie dziennej (5 lub 6 dni w tygodniu), stacjonarnej (3 lub 4 dni w tygodniu) lub zaocznej (dwa dni co jeden-dwa tygodnie).
 4. Zakres tematyczny:  przegląd metodyki PRINCE2®, organizacja, proces przygotowanie projektu,  uzasadnienie biznesowe, proces inicjowanie projektu, plany, jakość, ryzyko, proces zarządzanie końcem etapu, postępy, proces sterowanie etapem, zmiana, proces zarządzanie dostarczaniem produktów, proces zarządzanie strategiczne projektem, omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2® Foundation.
 5. Uczestnikom zostanie zapewniony komplet materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) oraz dydaktycznych (podręcznik), a także catering (przerwa kawowa).
 6. Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Na czas państwowych ograniczeń w liczbie osób uczestniczących w zgromadzeniach publicznych zajęcia będą prowadzone w trybie online.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne 
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering
 • egzaminy kwalifikacyjne 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Kościuszki 12
87-600 Lipno

Biuro jest czynne w 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

W formie elektronicznej na adres: akcjakwalifikacja@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 4 411 556,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 749 822,94 zł