Będę aktywnym przedsiębiorcą

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.10.2009 – 31.01.2012

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie

Grupa docelowa:
Grupą docelową były osoby zamieszkujące i/lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które przystępując do projektu zobowiązały się do zarejestrowania działalności gospodarczej bądź spółdzielni socjalnej po otrzymaniu pozytywnej oceny biznes planu i otrzymaniu informacji od projektodawcy o możliwości otrzymania wsparcia w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz wsparcia doradczego w okresie po rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Cel główny projektu:
Celem ogólnym projektu było kreowanie aktywnych postaw ludzi przedsiębiorczych, podejmując własną działalność gospodarczą (szczególnie w małych miejscowościach) oraz kompleksowe wsparcie beneficjentów w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia przygotowujące Uczestników Projektu do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej
    Kurs obejmował tematykę związaną z procesem uruchomienia działalności gospodarczej, aspekty prawne, księgowość małej firmy, zasady konstruowania biznes planu, podstawy marketingu.
  2. Doradztwo indywidualne
    Zajęcia miały na celu w sposób kompleksowy przygotować Beneficjentów do prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie kapitałowe.
  3. Aplikowanie o wsparcie kapitałowe
  4. Doradztwo grupowe
    Zajęcia polegały na wsparciu merytorycznym Beneficjentów, którzy założyli działalność gospodarczą.

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.