Bez barier

banner-projektowy-bbNumer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.10.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiaty: strzelecko-drezdenecki, nowosolski, żagański, krośnieński i międzyrzecki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był  do osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako osoby bezrobotne), bez wykształcenia wyższego, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z obszaru woj. lubuskiego, posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze realizacji projektu.

Cel główny projektu:
Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia o 80% wśród min. 90% z 24 Uczestników Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Projekt zakładał kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych polegające na zastosowaniu łącznie trzech form wsparcia: IPD w połączeniu ze stażem oraz szkoleniem prowadzącym do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez obligatoryjne zastosowanie w stosunku do każdego Uczestnika Projektu co najmniej IPD w połączeniu ze stażem.
 2. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym:

  • Szkolenie pn.: „Operator wprowadzania danych”,
  • Szkolenie pn.: „Grafik komputerowy DTP”,
  • Szkolenie pn.: „Projektant stron WWW (webmaster)”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników projektu
   w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 3. Staż zawodowy
  Wsparcie polegało na odbyciu stażu przez wszystkich Uczestników Projektu oraz na zatrudnieniu osób biorących udział w projekcie w strategicznych branżach przemysłowych wpisujących się w dokumentację strategiczną województwa.
 4. Pośrednictwo pracy
  Wsparcie obejmowało:

  • Organizację indywidualnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy, na których pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy pozyskane od pracodawców, adekwatne do ich kwalifikacji i umiejętności.
  • Wyszukiwanie przez pośrednika pracy pracodawców posiadających wolne miejsca pracy.
  • Organizację Targów Pracy, na które zostali zaproszeni Uczestnicy Projektu oraz przedstawiciele pracodawców.
   W ramach Targów Pracy pracodawcy prezentowali swoje oferty oraz aktualne wolne miejsca pracy, natomiast potencjalni pracownicy – swoje kwalifikacje i możliwości.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie.2223104,55
Liczba osób, które zostały objęte wsparciem.2424100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które sprecyzowały ścieżkę rozwoju zawodowego poprzez stworzenie IPD.2424100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły udział w szkoleniu zawodowym.2224109,09
Liczba osób niepełnosprawnych, które nabyły kwalifikacje zawodowe.2224109,09
Liczba osób niepełnosprawnych, które przystąpiły do egzaminu zewnętrznego.2224109,09
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte stażem zawodowym.2424100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły staż zawodowy.2223104,55
Liczba osób niepełnosprawnych, które zdobyły doświadczenie zawodowe.2224109,09
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte IDP.2424100,00
Liczba zrealizowanych godzin IPD.144144100,00
Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych.480480100,00
Liczba wydanych certyfikatów zawodowych VCC.2224109,09
Liczba zrealizowanych godzin szkolenia ICT.320320100,00
Liczba wydanych certyfikatów ECCC.1820111,11
Liczba osób objętych indywidualnym pośrednictwem pracy.2424100,00
Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy z uczestnikami projektu.4848100,00
Liczba godzin indywidualnego pośrednictwa pracy z pracodawcami.4848100,00
Liczba osób objętych grupowym pośrednictwem pracy.242395,83
Liczba targów pracy.11100,00
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem.815186,34

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.