CISCO – Energia kompetencji

banner-projektowy-cisco-ek-szczecinNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2012 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 40 mikro i małych przedsiębiorstw (kryt. strateg. 5) z sektora ICT, z czego min. 50 % stanowiły przedsiębiorstwa, które nie otrzymały pomocy publicznej oraz ich 100 pracowników z kadry zarządzającej, w tym min. 10 kobiet.

Cel główny projektu:
Wzrost potencjału 40 firm (mikro i małych) z branży ICT z terenu zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kompetencji 100 Uczestników Projektu w zakresie sieci komputerowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenie CISCO CCNA dla pracowników i kadry zarządzającej
    Kurs miał na celu podniesienie wiedzy i kompetencji zarządzania sieciami u 100 pracowników 40 (mikro i małych) firm branży ICT w woj. zachodniopomorskim w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci do końca VII 2013 r.
  2. Warsztaty „Zielone ICT” dla pracowników i kadry zarządzającej
    Wsparcie polegało na podniesieniu świadomości ekologicznej i wiedzy z zakresu „Zielonych ICT” u 100 pracowników 40 firm (mikro i małych) branży ICT z woj. zachodniopomorskiego w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci do końca VII 2013 r.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem
w zakresie projektów szkoleniowych
4085212,5
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych100100100
Liczba pracujących osób dorosłych z MMŚP branży ICT, które podniosły kompetencje zawodowe wykorzystywane na stanowisku pracy60100166,67
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym100100100
Liczba pracujących osób dorosłych (UP), w których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci u min. 20%80100125
Liczba pracujacych osób dorosłych (UP), u których nastąpił wzrost wiedzy
i umiejętności w zakresie ekologi i "Zielone ICT" o min. 20%
80100125
50% przedsiębiorstw objętych wsparciem
w ramach projektu, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania szkoleń, tzn.nie otrzymały pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.1 w konkursach organizowanych przez WUP w Szczecinie w latach 2009-2011 r.
2034170

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.