e-kompetentni

banner-projektowy-e-kompetNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Edukacja

Numer i nazwa Działania:
8.2 Uczenie się przez całe życie

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.02.2016 – 31.03.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowi 300 osób w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach,  w tym 150 kobiet i 150 mężczyzn zamieszkałych w województwie wielkopolskim, nie posiadających umiejętności komputerowych, zainteresowanych z własnej inicjatywy nabyciem podstawowych umiejętności zw. z TIK i potwierdzeniem ich certyfikatami ECCC w obszaru DigComp, którzy nie uczestniczyli we wsparciu LLL w ramach PO KL.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest uzyskanie podstawowego poziomu umiejętności komputerowych (A) określonego ramą kompetencji cyfrowych DIGCOMP w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści oraz bezpieczeństwa, certyfikowanego ECCC z obszaru Didital Competences, przez min. 80%  spośród 300 Uczestników Projektu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe
  Tematyka zajęć obejmuje następujące obszary:

  • Informacja (przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; ocena informacji; przechowywanie i wyszukiwanie informacji).
  • Komunikacja (komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; dzielenie się informacjami i zasobami; aktywność obywatelska online; współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; netykieta; zarządzanie tożsamością cyfrową).
  • Tworzenie treści (tworzenie treści; integracja i przetwarzanie treści; przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; programowanie).
  • Bezpieczeństwo (narzędzia służące ochronie; ochrona danych osobowych; ochrona środowiska; ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK).

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 300--
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie90--
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 120--
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objęty wsparciem w programie300--
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie90--
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie300--
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie300--
Liczba zrealizowanych szkoleń20--
Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych2400--
Liczba wydanych certyfikatów ECCC z obszaru DiGCOMP / 4 certyfikaty/osoba960--
Liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 300--
Liczba wydanych materiałów dydaktycznych300--
Liczba wydanych materiałów szkoleniowych300--
Liczba osób objętych szkoleniami komputerowymi w ramach projektu300--
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych szkoleniami komputerowymi w ramach projektu300--
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach objętych szkoleniami komputerowymi w ramach projektu300--
Liczba osób objętych wsparciem, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w ramach POKL300--
Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie 300--
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu240--
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu240--
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu240--
Liczba osób, które ukończyły szkolenie komputerowe300--
Liczba osób, które nabyły kwalifikacje cyfrowe w zakresie obszarów DIGCOMP: informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo na poziomie podstawowym (A)240--
Liczba osób, które otrzymały certyfikaty ECCC z obszaru DIGCOMP/4certyfikaty/osoba/240--
Liczba osób, które nauczyły się korzystać z komputera w sposób energooszczędny, ekologiczny240--

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Status projektu:
W trakcie realizacji