Klucz do kompetencji

Numer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Działania:
9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo dolnośląskie
Powiaty: złotoryjski, lwówecki, wrocławski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 146 Uczniów z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jerzmanicach Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząsinach, Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, SP w Węgrach, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie. Grupa docelowa obejmowała trzy podgrupy Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pierwsza grupa to Uczniowie, którzy wykazywali wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych i chęć ich  rozwijania. Druga grupa to uczniowie którzy wykazywali deficyty kompetencji kluczowych i trudności w nauce. Trzecia grupa została wybrana z powodu występujących zaburzeń w rozwoju społeczno-emocjonalnym oraz specyficznych problemów w nauce grożących przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości procesu kształcenia w 5 szkołach dolnośląskich z terenów wiejskich umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych 146 uczniów dzięki wdrożeniu programów rozwojowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wyrównanie dysproporcji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
  • Gimnastyka korekcyjna
 2. Rozwój kompetencji
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia z porozumiewania się w języku ojczystym
  • Zajęcia z porozumiewania się w języku obcym
  • Zajęcia matematyczne i naukowo-techniczne
 3. Wsparcie PP
  W ramach tego zadania odbywały się następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Zajęcia motywujące do nauki
  • Zajęcia z indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej
 4. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci, przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu55100
Liczba uczniów u których nastąpiło zwiększenie szans edukacyjnych dzięki zrealizowanym programom rozwojowym146146100
Liczba uczniów uczestniczących w przewidzianych zajęciach (wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie j. polskiego, matematyki, umiejętności czytania i pisania, matematycznych, poprawnej wymowy, komunikacji101101100
Liczba uczniów, u których nastąpiło uzupełnienie dysproporcji edukacyjnych w zakresie języka polskiego, matematyki, umiejętności czytania i pisania, poprawnej wymowy, komunikacji społecznej101101100
Liczba uczniów uczestniczących w przewidzianych zajęciach z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji matematycznych i naukowotechnicznych6060100
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, ICT6060100
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomość i ekspresję kulturalną5454100
Liczba uczniów uczestniczących w przewidzianych zajęciach (program opieki PP)1919100
Liczba uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych objętych opieką PP1919100
Liczba uczniów szkół, które wdrożyły edukacyjne narzędzia cyfrowe55100
Liczba szkół, które wdrożyły nowoczesne systemy zarządzania placówkami55100
Liczba uczniów korzystających z pomocy dydaktycznych przy użyciu narzędzi ICT146146100
Liczba godzin zajęć z języka polskiego180180100
Liczba godzin zajęć z matematyki240240100
Liczba godzin zajęć dla Uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu690690100
Liczba godzin zajęć dla Uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych300300100
Liczba godzin zajęć logopedycznych240240100
Liczba godzin zajęć kompensacyjno-wyrównawczych120120100
Liczba godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej120120100
Liczba godzin zajęć z rozwoju kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym6060100
Liczba godzin zajęć z rozwoju kompetencji porozumiewania się w języku obcym9090100
Liczba godzin zajęć z rozwoju kompetencji matematycznych i naukowotechnicznych180180100
Liczba godzin zajęć z rozwoju kompetencji informatycznych180180100
Liczba godzin zajęć koła edukacji artystycznej i społecznej360360100
Liczba godzin zajęć socjoterapeutycznych3030100
Liczba godzin zajęć motywujących do nauki3030100
Liczba godzin dyżurów pedagogów szkolnych270270100
Liczba wycieczek poznawczych22100
Liczba godzin zajęć koła turystyczno-krajoznawczego4848100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.