Kwalifikacje na fali

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.05.2014 – 31.12.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubelskie
Powiaty: Powiat m. Lublin

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był w 100% do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w RWOPR. Wybór GD był wynikiem badań i rozmów indywidualnych z pracownikami w oparciu o misję i wiedzę rozwoju RWOPR Lublin w strategii rozwoju woj. Lubelskiego do 2020r.

Cel główny projektu:

Podniesienie potencjału rozwojowego w obszarze usług turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych RWOPR,  poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych 31 pracowników objętych cyklem szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych, zarządczych i branżowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Coaching menadżerski
  Szkolenie prowadziło do wzrostu umiejętności zarządczych u 1 pracownika.
 2. Szkolenie z języka angielskiego
  • Szkolenie prowadziło do wzrostu kompetencji komunikacyjnych u 24 pracowników PWOPR.
  • Efektem szkolenia był podwyższony poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony uzyskaniem certyfikatu TGLS u 24 pracowników.
 3. Szkolenie komputerowe
  Celem szkolenia było nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera i programów na stanowisku pracy wymagającym spisywania rozliczeń, raportów, notatek służbowych i wysyłania poczty email.
 4. Szkolenie zawodowe
  • OWD – Poszukiwanie osób zaginionych.
  • AOWD- Rozszerzenie zakresu poszukiwań os. Zaginionych pod wodą i wykonywanie prac podwodnych na głębokości 30m.
  • Skuteczna pomoc w wypadkach nurkowych.
  • Szkolenie przygotowuje do zdobycia uprawnień instruktorskich i prowadzenia szkółki nurkowej w woj. lubelskim.
  • NAVIGATOR DIVER-. Szkolenie pozwoli podnieść skuteczność poszukiwań w ramach zleceń komercyjnych.
  • NITROX DIVER- Nnurkowanie na mieszaninach o wzbogaconej zawartości tlenu co znacznie wydłuża czas przebywania pod wodą.
  • MASTER SCUBA DIVER TRAINER Szkolenie pozwoli na realizacje szkoleń wew. nowych pracowników co znacznie obniży koszty i pozwoli wprowadzić szkolenia komercyjne.
  • INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ –część ogólna i specjalistyczna. Prace wysokościowe, prowadzenie akcji ratunkowych z wykorzystaniem technik linowych. Rozszerzenie pakietu usług firmy o część rekreacyjną.
  • SRERMONTARZYSTA UPRAWNIWNIA ZAW. Szkolenie w ramach nowej usługi wycieczek po akwenach wodnych organizowanej przez RWOPR Lublin.
  • KIEROWCA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH.
  • RADIOOPERATOR SRC- UKF . Pozwoli na prowadzenie służby patrolowej nad wodami woj.lubelskiego.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 11100
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych3131100
- w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia33100
Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych55100
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu11100
Liczba nowopowstałych usług oferowanych przez RWOPR Lublin44100
Liczba pracujących osób dorosłych, które wzięły udział w Coachingu menedżerskim11100
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w Coachingu i rozwinęły umiejętności zarządcze11100
Liczba godzin coachingu1616100
Liczba materiałów11100
Liczba egzaminów zewnętrznych w standardzie ICF100
Liczba certyfikatów100
Liczba pracujących osób dorosłych pełnosprawnych, które ukończyły szkolenie z języka angielskiego (rozliczenie wg stawki jednostkowej)2424100
Liczba pracujących osób dorosłych pełnosprawnych, które podniosły kompetencje z języka angielskiego2424100
Liczba pracujących osób dorosłych pełnosprawnych, które uczestniczyły w szkoleniu z języka angielskiego 2424100
Liczba pracujących osób dorosłych pełnosprawnych, które uzyskały certyfikat TGLS2224109,09
Liczba zrealizowanych usług szkoleniowych (szkolenia z języka angielskiego) dla osób pełnosprawnych2424100
Liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z języka angielskiego dla osób pełnosprawnych2424100
Liczba szkoleń11100
Liczba godzin szkolenia120120100
Liczba grup22100
Liczba osób2424100
Liczba spotkań1010100
Liczba materiałów dydaktycznych2424100
Liczba egzaminów TGLS2424100
Liczba certyfikatów TGLS2224109,09
Liczba pracujących osób dorosłych, które wzięły udział w szkoleniu komputerowym2424100
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w szkoleniu komputerowym, zdały egzaminów zewnętrznych ECCC i podniosły kompetencje informatyczne2224109,09
Liczba szkoleń11100
Liczba godzin szkolenia/grupę4040100
Liczba godzin w projekcie8080100
Liczba grup22100
Liczba osób2424100
Liczba spotkań8562,5
Liczba materiałów dydaktycznych2424100
Liczba egzaminów zewnętrznych ECCC2424100
Liczba certyfikatów zewnętrznych ECCC2224109,09
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym3131100
Liczba pracujących osób dorosłych, które wzięły udział w szkoleniach zawodowych3131100
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w szkoleniach zawodowych, zdały egzamin zewnętrzny i podniosły kwalifikacje2831110,71
Liczba godzin szkoleń296296100
Liczba godzin szkolenia w projekcie19661966100
Liczba dni szkoleń4848100
Liczba miesięcy wsparcia79128,57
Liczba noclegów 35925,71
Liczba materiałów wykorzystywanych do szkoleń (sprzęt pomocniczy)/osobę158158100
Liczba osób3131100
Liczba grup8888100
Liczba materiałów szkoleniowych245245100
Liczba egzaminów zewnętrznych245245100
Liczba certyfikatów/uprawnień221248112,22
Liczba pracujących osób dorosłych, które wzięły udział w Coachingu menedżerskim1313100
Liczba godzin coachingu208208100
Liczba materiałów1313100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.