Młodzież gotowa do pracy

banner-projektowy-mgdpNumer i nazwa Priorytetu:
1. Osoby młode na rynku pracy

Numer i nazwa Działania:
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Numer i nazwa Poddziałania:
1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Okres realizacji projektu:
01.05.2016 – 31.12.2017

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiat: nowosądecki

Grupa docelowa:
156 osób biernych zawodowo, w wieku od 18 – 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. młodzież NEET wg. definicji POWER 2014 – 2020, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych tereny wiejskie położone poza ZIT w subregionie sądeckim, tarnowskim i podhalańskim.

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych u min. 90% wśród 156 osób biernych zawodowo w wieku 18 – 29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tj. młodzież NEET, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób niepełnosprawnych, zamieszkałych tereny wiejskie położone poza ZIT w subregionie sądeckim, tarnowskim i podhalańskim. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację identyfikacji potrzeb i diagnozę możliwości zawodowych Uczestników Projektu, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wysokiej jakości szkolenia zawodowe powiązane z organizacją stażu.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. Szkolenia zawodowe:

  • Sekretarka (tematyka: obieg dokumentów, kontakt z klientem, obsługa urządzeń biurowych, emisja głosu).
  • Opiekunka dziecięca (tematyka: pierwsza pomoc, mówienie, czytanie i słuchanie, wyżywienie, fizjologia i fizjonomia, organizacja czasu wolnego).
  • Operator CNC (tematyka: budowa, obsługa i konserwacja sprzętu, programowanie obrabiarek, zajęcia praktyczne).
  • Opiekun osoby starszej (tematyka: pierwsza pomoc, gerontologia, menu dzienne, podstawowe badania domowe  – organizacja czasu wolnego).

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.91 - -
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.122 - -
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.150 - -
Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie położone poza ZiT, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.141 - -
Liczba osób niepełnosprawnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 15 - -
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.141 - -
Liczba osób, które podniosły wiedzę na temat własnych potrzeb oraz możliwości rozwoju zawodowego

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status projektu:
W trakcie realizacji.