Strona projektu – Młodzież gotowa do zmiany

Data aktualizacji strony: 21 stycznia 2020 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 15 -29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa lubuskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Projekt „MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2019 do 31 stycznia 2020 r.

Do projektu można zgłaszać się do wyczerpania wolnych miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego.
 • Poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
 • Identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych.
 • Rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.
 • Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 • Wychowanie dzieci czy praca.
 • Budowanie planu rozwojowego.
 • Pokonywanie barier i obaw zawodowych.
 • Godzenie ról społecznych i zawodowych.
 • Motywacja wewnętrzna do pracy.
 • Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia.
 • Wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej.
 • Wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika. Monitorowanie zatrudnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
 • 3-miesięczne staże.
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Kupiecka 68/1
65-058 Zielona Góra
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:
tel. 603 722 392
mgdz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Wkrótce w tym miejscu pojawią się szczegółowe informacje o terminach zajęć prowadzonych w ramach projektu.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE