Strona projektu – “Nowa droga włączenia”

Data aktualizacji strony: 2 marca 2020 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15 lat i więcej, niepracujące, zamieszkałe w powiecie lipnowskim, radziejowskim, włocławskim.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „NOWA DROGA WŁĄCZENIA” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.01.2020 r. do momentu wyczerpania się miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 1. Weryfikacja możliwości włączenia społecznego UP pod względem posiadanych potrzeb, kompetencji życiowych i umiejętności rozwojowych.
 2. Wzmocnienie postawy życiowej i umiejętności społeczno-zawodowych.
 3. Wspieranie UP w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby.
 4. Podwyższenie pewności siebie i motywacji do rozwoju.
 1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 3. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 1. Identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych.
 2. Rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.
 3. Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 3. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

 1. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 3. Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 1. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 2. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 3. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
 1. Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 2. Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 3. Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe,
 • 3 miesięczne staże,
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego,
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w punkcie rekrutacyjnym:
ul. Piłsudskiego 19
87-600 Lipno

tel.: 609-011-741
Biuro projektu znajduje się na ulicy Kościuszki 12 (87-600 Lipno) i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
ndw@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

W tym miejscu będą zamieszane szczegółowe harmonogramy realizacji projektu.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 640 908,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 544 771,80 zł