Nowy zawód – nowe perspektywy

banner-projektowy-nznpNumer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
01.02.2015 – 30.11.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo opolskie

Grupa docelowa:
Projekt adresowany był do 124 Uczestników/czek – osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pozostających bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne) posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. opolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Cel główny projektu:
Podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 90% ze 124 Beneficjentów Projektu stanowiących grupę docelową.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne Plany Działań (IPD)
  Doradztwo zawodowe przeprowadzone w ramach projektu miało na celu nabycie wiedzy w obszarze kierunków własnej aktywności zawodowej wśród 124 Uczestników Projektu.
 2. Wsparcie psychologiczno-doradcze
  Zajęcia miały na celu podniesienie samooceny i motywacji poprzez indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
 3. Szkolenie zawodowe
  Szkolenia prowadziły do nabycia nowych, podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych zakończone egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC:

  • Szkolenie pn.: „Operator/ka wtryskarek”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca pralni”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik/ca ochrony fizycznej”,
  • Szkolenie pn.: „Sprzedawca”,
  • Szkolenie pn.: „Pracownik biurowy”,
  • Wsparcie pn.: „Skutecznie do celu” – szkolenia mające na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności Uczestników Projektu w obszarach luk kompetencyjnych ujawnionych w trakcie realizacji staży.
 4. Staż zawodowy
  Organizacja stażu była skierowana do 100 % Uczestników Projektu. Tematyka zajęć zawodowych odpowiadała zagadnieniom przyswojonym na podstawie odbytych szkoleń.
 5. Wsparcie adaptacyjne
  Mentoring oraz  doradztwo personalne odbyło się w okresie stażu w formie doradztwa (mentoring-u), miało na celu doprowadzenie do uzyskania zamierzonych w projekcie trwałych efektów zatrudnieniowych.
 6. Pośrednictwo pracy
  Pośrednictwo pracy miało na celu podniesienie możliwości podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu poprzez organizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy. Każdemu Uczestnikowi przedstawione zostały aktualne oferty pracy oraz zorganizowane zostały rozmowy kwalifikacyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie.112132117,86
- w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy112132117,86
a) w tym liczba osób niepełnosprawnych112132117,86
- w tym liczba osób w wieku 50-64 lata5668124,43
Liczba osób obojętnych Indywidualnym Planem Działania, które zakończyły udział w projekcie.112132117,86
Liczba osób niepełnosprawnych, które opracowały swoją ścieżkę rozwoju124132106,45
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział we wsparciu psychologiczno-doradczym112132117,86
Liczba osób niepełnosprawnych, u których nastąpił wzrost motywacji i samooceny112132117,86
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte wsparciem psychologiczno-doradczym124132106,45
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w szkoleniach zawodowych112112117,86
Liczba osób niepełnosprawnych, które nabyły kwalifikacje zawodowe112112117,86
Liczba osób niepełnosprawnych, które podeszły do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC112112106,45
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte szkoleniami zawodowymi12499100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w stażach.11299100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które nabyły praktyczne umiejętności zawodowe11299100,00
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte stażem12412490,32
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w pośrednictwie pracy11212488,39
Liczba osób niepełnosprawnych, które odbyły rozmowy kwalifikacyjne11212479,84
Liczba osób niepełnosprawnych, które zostały objęte pośrednictwem pracy124125110,71
Liczba godzin Indywidualnego Planu Działania - zajęcia indywidualne496528110,71
Liczba godzin Indywidualnego Planu Działania - zajęcia grupowe5454100,81
Liczba opracowanych IPD124132106,45
Liczba materiałów IPD124132106,45
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym124132106,45
Liczba godzin Wsparcie psychologiczno-doradczego - zajęcia indywidualne496528106,45
Liczba godzin Wsparcie psychologiczno-doradczego - zajęcia grupowe9090100
Liczba opracowanych opinii psychologicznych112132117,86
Liczba materiałów szkoleniowych (psychologiczne)124132106,45
Liczba godzin szkoleń zawodowych720720100,00
Liczba materiałów szkoleniowych12411290,32
Liczba zaświadczeń o ukończeniu szkolenia112112100,00
Liczba osób, które zdały pozytywnie egzamin zewnętrznym112112100,00
Liczba osób, które uzyskały certyfikaty112112100,00
Liczba zaświadczeń ukończenia stażu zawodowego1129988,39
Liczba opinii o stażu zawodowym1129988,39
Liczba godzin pośrednictwa pracy644708109,94
Liczba przedstawionych ofert pracy248354142,74
Liczba osób, które odbyły rozmowy kwalifikacyjne124124100,00
Liczba egzaminów zewnętrznych (po szkoleniach) dla 1 UP112112100,00
Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w projekcie po zrealizowaniu pełnej ścieżki rozwoju określonej w IPD1129988,39
Liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w projekcie124132106,45
Liczba osób objętych Indywidualnym Planem Działania124132106,45

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.