Orły transportu

banner-projektowy-otNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kary gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.11.2012– 31.08.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo zachodniopomorskie

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do mikro i małych przedsiębiorstw działających w branży stanowiącej szansę rozwoju przemysłu logistyczno-spedycyjnego i ich pracowników z obszaru woj. zachodniopomorskiego.

Cel główny projektu:
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 150 osób pracujących w branży transportu do potrzeb regionalnej gospodarki województwa zachodniopomorskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Zawodowe Szkolenia dotyczące branży logistycznej

  • Szkolenie pn.: „Transport żywych zwierząt”,
  • Szkolenie pn.: „Basic Cargo”,
  • Szkolenie pn.: „Transport lotniczy dla handlowców i logistyków”,
  • Szkolenie pn.: „Odpowiedzialność przewoźnika”,
  • Szkolenie pn.: „Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu towarów”.
 2. Szkolenie z zakresu branżowego języka angielskiego dostosowanego do branży logistycznej
  Kurs prowadził do wzrostu umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim dla spedytorów.
 3. Szkolenie nt. świadomości ekologicznej
  Kurs prowadził do wzrostu świadomości ekologicznej wśród członków i kadry kierowniczej.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych 3036120
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych150150100
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu3036120
Liczba Uczestników Projektu, u których zanotowano wzrost wiedzy z zakresu transportu 1507852
Liczba Uczestników Projektu i członków kadry kierowniczej, u których wzrośnie świadomość ekologiczna150150100
Liczba Uczestników Projekt, u których zanotowano wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu branżowego języka angielskiego100100100
50% przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach projektu, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania szkoleń, tzn. nie otrzymały pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.1 w konkursach organizowanych przez WUP w Szczecinie w latach 2009-2011 1528186,67

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.