Przedsiębiorcz@ kobieta

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Numer i nazwa Działania:
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Okres realizacji projektu:
07.04.2008 – 27.02.2009

Obszar realizacji projektu:
Województwo lubuskie
Powiat: m. Zielona Góra, zielonogórski, nowosolski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do kobiet pozostających bez zatrudnienia, wychowujących dzieci niepełnosprawne z terenu województwa lubuskiego, Trójmiasta Lubuskiego.

Cel główny projektu:
Celem projektu była aktywizacja zawodowa kobiet wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie ich kompetencji, kwalifikacji zawodowych i społecznych wymaganych na rynku pracy.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia z podstaw obsługi komputera (ECDL e-citizen)
  Szkolenia prowadziło do podniesienia kwalifikacji w zakresie wykorzystania komputera oraz Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym, przygotowało Uczestników do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 2. Kurs z obsługi biura
  Szkolenia objęły obsługę biurową poprzez zapisy, przechowywanie, wyszukiwanie informacji i dokumentów oraz prowadzenie obliczeń księgowych, analizę, przetwarzanie danych numerycznych dotyczących finansów, statystyk oraz innych spraw w tym organizację spotkań, podróży, transportu.
 3. Warsztaty aktywizacyjne
  Kurs miał na celu przygotowanie kobiet do sprawnego poruszania się po rynku pracy, prowadził do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi związanymi z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego.
 4. Pośrednictwo pracy
  Podczas spotkań z pośrednikiem pracy kobiety biorące udział w projekcie zostały przygotowane do kontaktu z pracodawcą oraz zapoznały się i zarejestrowały na portalach świadczących darmowe usługi pośrednictwa pracy.
 5. Praktyki zawodowe
  Osoby najbardziej zaangażowane oraz zmotywowane podczas zajęć podjęły 3-miesięczne praktyki zawodowe.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie2020100
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy2020100
Liczba osób, które ukończyły szkolenie ECDL E-citizen2020100
Liczba osób, które zdobyły certyfikaty ECDL E-citizen201890
Liczba osób, które ukończyły kurs obsługi biurowej2020100
Liczba osób, które uzyskały zaświadczenia ukończenia kursu obsługi biura202090
Liczba osób uczestniczących w grupowych zajęciach aktywizacyjnych201890
Liczba osób korzystających z usługi pośrednictwa pracy2020100
Liczba osób objęta praktykami zawodowymi44100

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.