Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość

banner-projektowy-rksnlpNumer i nazwa Priorytetu:
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Numer i nazwa Ddziałania:
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Numer i nazwa Poddziałania:
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Okres realizacji projektu:
01.07.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo łódzkie
Powiat: wieruszowski

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 477 uczniów z sześciu szkół Gminy Wieruszów: Szkoły Podstawowej w Pieczyskach, Szkoły Podstawowej w Teklinowie, Szkoły Podstawowej w Wyszanowie, Szkoły Podstawowej w Wieruszowie oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Wieruszowie. Grupę docelową stanowili uczniowie wykazujący wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych – szczególnie uzdolnionych oraz uczniowie z trudnościami w nauce lub wykazujący niepowodzenia edukacyjne.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych sześciu szkół Gminy Wieruszów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Wsparcie programowe
  W ramach tego zadania w szkołach wdrożony został sprzęt z zakresu ICT oraz edukacyjne narzędzia cyfrowe (Cyfrowe Repozytorium Edukacji Mobilnej CREML – wykorzystujące zasoby sieci przenoszące komunikację Uczeń-Nauczyciel-Uczeń do cyberprzestrzeni). Zadanie to miało na celu podniesienie efektywności kształcenia w szkołach partnerskich poprzez wdrożenie nowoczesnych metod nauczania i zarządzania placówkami cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.
 2. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Pieczyskach
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Program orientacji edukacyjnej
 3. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Teklinowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z informatyki
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z przyrody
  • Zajęcia z matematyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 4. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej w Wyszanowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 5. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieruszowie

  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej
 6. Program rozwojowy ZS nr 2 w Wieruszowie
  • Zajęcia z matematyki
  • Zajęcia z języka polskiego
  • Zajęcia z języka angielskiego
  • Zajęcia z informatyki
  • Program orientacji edukacyjnej

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzące kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu66100
Liczba uczniów, u których nastąpiło uzupełnienie/wyrównanie dysproporcji edukacyjnych (K:79, M:92)171171100
Liczba uczennic (K) u których nastąpiło uzupełnienie/wyrównanie dysproporcji edukacyjnych 797594,94
Liczba uczennic (M) u których nastąpiło uzupełnienie/wyrównanie dysproporcji edukacyjnych9296104,35
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych (K:56, M:64)120120100
Liczba uczennic (K), które podniosły poziom kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych565496,43
Liczba uczniów (M), którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych6466103,12
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych (K:23, M:28)5151100
Liczba uczennic (K), które podniosły poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych 232191,30
Liczba uczniów (M), którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min. 50% poprzez udział w zajęciach wyrównawczych 2830107,14
Liczba uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu (K:62, M: 33)95195205,26
Liczba uczennic (K) szczególnie uzdolnionych, które uzyskały wsparcie w ramach projektu62118190,32
Liczba uczniów (M) szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali wsparcie w ramach projektu3377233,33
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych o min.50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych (K:97, M:91)188188100
Liczba uczennic (K), które podniosły poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych o min.50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych97102105,15
Liczba uczniów (M), którzy podnieśli poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych o min. 50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych918694,51
Liczba uczniów, którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min.50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych (K:103, M: 100)203204100,49
Liczba uczennic (K), które podniosły poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min.50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych 103105101,94
Liczba uczniów (M), którzy podnieśli poziom kompetencji z przedmiotów humanistycznych o min.50% poprzez udział w zajęciach dodatkowych 1009999,0
Liczba Uruchomionych Ośrodków Kariery66100
Liczba uczniów, którzy zadeklarowali wzrost świadomości na temat własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych (K:231,M:246)477477100
Liczba uczennic (K), które zadeklarowały wzrost świadomości na temat własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych 231233100,87
Liczba uczniów (M), którzy zadeklarowali wzrost świadomości na temat własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych 24624499,19
Liczba placówek, które wdrożyły edukacyjne narzędzia cyfrowe66100
Liczba uczniów, korzystających z pomocy dydaktycznych przy użyciu narzędzi ICT (K:231, M:246)477477100
Liczba uczennic, korzystających z pomocy dydaktycznych przy użyciu narzędzi ICT231233100,87
Liczba uczniów, korzystających z pomocy dydaktycznych przy użyciu narzędzi ICT24624499,19
Liczba uczniów, którzy zadeklarowali wzrost atrakcyjności kształcenia (K:231, M:246)477477100
Liczba uczennic (K), które zadeklarowały wzrost atrakcyjności kształcenia 231233100,87
Liczba uczniów (M), którzy zadeklarowali wzrost atrakcyjności kształcenia24624499,19
Liczba szkół, które podniosły swoją jakość kształcenia66100
Liczba godzin zajęć wyrównawczych w SP w Pieczyskach6060100
Liczba godzin zajęć dodatkowych w SP w Pieczyskach360360100
Liczba godzin zajęć w ramach SzOK w SP w Pieczyskach100100100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w SP w Pieczyskach (K:22, M:44)6666100
Liczba uczennic (K) biorących udział w zajęciach w SP w Pieczyskach222195,45
Liczba uczniów (M) biorących udział w zajęciach w SP w Pieczyskach4445102,27
Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć w SP w Pieczyskach520520100
Liczba godzin zajęć wyrównawczych w SP w Teklinowie6060100
Liczba godzin zajęć dodatkowych w SP w Teklinowie300300100
Liczba godzin zajęć w ramach SzOK w SP w Teklinowie100100100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w SP w Teklinowie (K:21,M:29)5050100
Liczba uczennic (K) biorących udział w zajęciach w SP w Teklinowie2122104,76
Liczba uczniów (M) biorących udział w zajęciach w SP w Teklinowie292896,55
Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć w SP w Teklinowie460460100
Liczba godzin zajęć wyrównawczych w SP w Wyszanowie300300100
Liczba godzin zajęć dodatkowych w SP w Wyszanowie480480100
Liczba godzin zajęć w ramach SzOK w SP w Wyszanowie7070100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w SP w Wyszanowie (K:28,M:37)6565100
Liczba uczennic (K) biorących udział w zajęciach w SP w Wyszanowie2828100
Liczba uczniów (M) biorących udział w zajęciach w SP w Wyszanowie3737100
Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć w SP w Wyszanowie850850100
Liczba godzin zajęć wyrównawczych w SP nr 1 w Wieruszowie150150100
Liczba godzin zajęć dodatkowych w SP nr 1 w Wieruszowie480480100
Liczba godzin zajęć w ramach SzOK w SP nr 1 w Wieruszowie130130100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w SP nr 1 w Wieruszowie (K:66,M:61)127127100
Liczba uczennic (K) biorących udział w zajęciach w SP nr 1 w Wieruszowie6669104,55
Liczba uczniów (M) biorących udział w zajęciach w SP nr 1 w Wieruszowie615895,08
Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć w SP nr 1 w Wieruszowie760760100
Liczba godzin zajęć wyrównawczych w ZS nr 2 w Wieruszowie390390100
Liczba godzin zajęć dodatkowych w ZS nr 2 w Wieruszowie270270100
Liczba godzin zajęć w ramach SzOK w ZS nr 2 w Wieruszowie170170100
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach w ZS nr 2 w Wieruszowie (K:94,M:75)169169100
Liczba uczennic (K) biorących udział w zajęciach w ZS nr 2 w Wieruszowie949398,94
Liczba uczniów (M) biorących udział w zajęciach w ZS nr 2 w Wieruszowie7576101,33
Łączna liczba zrealizowanych godzin zajęć w ZS nr 2 w Wieruszowie830830100

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.