Strona projektu – „Stała ścieżka aktywności”

banerwww-logaue
banerwww

Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • ma ukończone 15 lat;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

 

 

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.03.2020 r. do 31.01.2021 r.

 

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych zajęć z psychologiem.

b) Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego, wzmocnienie postawy Uczestnika/-czki Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, nauka konsekwencji w działaniu, analiza kontekstu w jakim obecnie UP się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności potencjału i zasobów, relacje wewnątrzrodzinne z nieletnimi osobami zależnymi – kontekst wychowawczy wsparcia, uświadomienie UP potrzeby rozwoju, podtrzymanie poziomu motywacji we wstępnej fazie uczestnictwa w projekcie, pomoc w rozwiązaniu problemów natury osobistej, rodzinnej i w relacjach z otoczeniem, zerwanie blokad wewnętrznych: fobie, lęki, obawy, opracowanie diagnozy w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

c) Uczestnikowi/-czce przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) 53 Uczestników/-czek Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

b) Zakres tematyczny: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnej sprawy, a także pomoc w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) indywidualnych zajęć z coachem.

b) Zakres tematyczny: usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości, wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych, podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego treningu umiejętności społecznych.

b) Zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy, nauka przydatnych cech osobowości w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego.

b) Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

d) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego.

e) Zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

a) Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.

b) Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 61 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe.

d) Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

e) Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w 6,78 zł/ godz. obecności na szkoleniu.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) pośrednictwa pracy.

b) Zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.

b) Staże są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości max. 1017,40 zł/miesiąc pracy na stażu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

a) 1 Uczestnik/czka Projektu z niepełnosprawnościami zostanie objęty/a wsparciem trenera pracy w wymiarze 24 godzin/1 UP (12 spotkań po 2 godziny, średnio 3 dni w tygodniu, w ciągu pierwszego miesiąca pracy niepełnosprawnego UP).

b) Zakres tematyczny: wspieranie UP na stanowisku pracy, w celu nabrania samodzielności, wspieranie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika i monitorowanie przebiegu pracy, obejmujące wsparcie UP i jego zawodowego otoczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Profesjonalne wsparcie doradców z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego
 • bezpłatne kursy zawodowe
 • materiały szkoleniowe
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering na spotkaniach grupowych
 • egzaminy kompetencyjne/ kwalifikacyjne
 • zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
Białystok, przy ul. Zwycięstwa 8/206
Biuro jest czynne w 08:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W formie elektronicznej na adres:
ssa@humaneo.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu +601 538 943

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania […]

Koniec realizacji projektu „Mogę wszystko”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Mogę wszystko”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 maja 2019 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W trakcie […]

Koniec realizacji projektu „Nowa droga do pracy”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Nowa droga do pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa małopolskiego, a jego uczestnikami były osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego tj. […]

ROZPOCZYNAMY KURSY ABOBE PS & IL

W najbliższy weekend rozpoczynamy kurs Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Zajęcia w formie zdalnej, dostosowanej do aktualnej sytuacji epidemicznej i potrzeb uczestników. Szkolenie skrojone na miarę potrzeb aktualnego rynku pracy i zainteresowania wielu osób chcących nabyć, podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje. Forma zdalna daje możliwość bezpiecznego oraz komfortowego uczestnictwa i łączenia się w […]

Kolejne staż zawodowe ukończone

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w miesiącu lipcu i sierpniu zakończyli realizację staży zawodowych, które trwały trzy miesiące. Wsparcie było ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników, dodatkowo umożliwiły im zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń zawodowych.

Szkolenie zawodowe dla grupy VIII

Informujemy, że już w najbliższym tygodniu uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” należący do grupy VIII wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z elementami terapii zajęciowej”. Szkolenie to odbędzie się w miejscowości Pisz (województwo warmińsko-mazurskie) i potrwa do 4 września. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności […]

Zakończono realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”

Informujemy, że wraz z ostatnim dniem lipca 2021 roku zakończyliśmy realizację projektu „Z POWER-em na rynek pracy”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 września 2020 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i skierowany był do osób w wieku od 18 do 29 lat. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między […]

Staże zawodowe dobiegają końca

Z wielką dumą informujemy, że w ostatnich kilku dniach część większość uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” ukończyła swoje 3-miesięczne staże zawodowe i tym samym zakończyła swój udział w projekcie. Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach mających na celu opracowanie Indywidualnej […]

Szkolenie zawodowe dla grupy XIV

Informujemy, że w dniu wczorajszym uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XIV zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, które odbywało się przez ostatnie dwa tygodnie w Trzebini (województwo małopolskie). Szkolenie to miało za zadanie przede wszystkim przygotować uczestników na ostatnią formę wsparcia, którą będą trzymiesięczne staże zawodowe. Przypominamy, […]

Kolejna grupa rozpoczyna szkolenie zawodowe

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy X rozpoczną szkolenie zawodowe o tematyce „Nowoczesny sprzedawca z elementami obsługi kasy fiskalnej”, które odbędzie się w Elblągu. Szkolenie to zostanie podzielone na dwadzieścia spotkań (łącznie 120 godzin na grupę) i potrwa do 20 sierpnia. Przypominamy, iż szkolenia są zgodne ze […]

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla grupy VII

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia. Na każdego z uczestników przewidziano łącznie po 6 godzin zajęć podczas […]

Zajęcia z pośrednictwa pracy dla kolejnej grupy

Z radością informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” wezmą udział w następnej formie wsparcia, a mianowicie w grupowych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Głównym celem spotkań będzie przygotowanie uczestników do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana z metodami poszukiwania pracy oraz przepisami prawnymi związanymi z podjęciem zatrudnienia, dzięki […]

Zajęcia z IPD dla grupy XIII

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” uczestniczą właśnie w indywidualnych zajęciach ze specjalistą, które mają na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Dla każdej z osób biorących udział w projekcie przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny. Powyższa forma wsparcia jest kluczowa w kontekście dalszego uczestnictwa w projekcie, gdyż umożliwia ona […]

Staże zawodowe – ostatnia prosta

Z wielką radością informujemy, że już ponad 100 uczestników projektu „START do zatrudnienia!” ukończyło ostatnią formę wsparcia, którą były trzymiesięczne staże zawodowe. Tym samym osoby te zakończyły swój udział w projekcie i uzyskały dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Wraz z upływem kilku poprzednich miesięcy uczestnicy brali aktywny udział w różnorodnych zajęciach ze specjalistami, między innymi […]

Grupa 11 – poradnictwo zawodowe grupowe

Kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” niebawem rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 6 spotkań po 5 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następną formę wsparcia, którą będą bezpłatne szkolenia zawodowe. Zakres tematyczny zajęć wygląda następująco: 1)  Informacje na temat instytucji, które mogą […]

Grupa 1 zakończyła swój udział w projekcie

Z wielką radością informujemy, iż w ostatnich dniach uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” należący do grupy 1 zakończyli swój udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym INF.04 „Technik informatyk”. Kurs został podzielony na jedenaście modułów, a ich łączny czas trwania wyniósł aż 550 godzin. Przez kilka ostatnich miesięcy uczestnicy poprzez aktywny udział w zajęciach mieli […]

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 781 416,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 664 203,60 zł