Strona projektu – „Stała ścieżka aktywności”

 

banerwww-logaue
banerwww

Projekt „Stała ścieżka aktywności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi 664 203,60 zł.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • ma ukończone 15 lat;
 • jest osobą pozostająca bez zatrudnienia (bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności;
 • jednocześnie nie korzysta z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.1.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Stała ścieżka aktywności” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.03.2020 r. do 31.01.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych zajęć z psychologiem.

b) Zakres tematyczny: weryfikacja możliwości włączenia społecznego, wzmocnienie postawy Uczestnika/-czki Projektu i wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i posiadane zasoby, nauka konsekwencji w działaniu, analiza kontekstu w jakim obecnie UP się znajduje, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności potencjału i zasobów, relacje wewnątrzrodzinne z nieletnimi osobami zależnymi – kontekst wychowawczy wsparcia, uświadomienie UP potrzeby rozwoju, podtrzymanie poziomu motywacji we wstępnej fazie uczestnictwa w projekcie, pomoc w rozwiązaniu problemów natury osobistej, rodzinnej i w relacjach z otoczeniem, zerwanie blokad wewnętrznych: fobie, lęki, obawy, opracowanie diagnozy w celu określenie pełnej ścieżki społeczno-zawodowej w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).

c) Uczestnikowi/-czce przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) 53 Uczestników/-czek Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

b) Zakres tematyczny: udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, pomoc w interpretacji przepisów dotyczących konkretnej sprawy, a także pomoc w opracowaniu pism dotyczących danej kwestii prawnej.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) indywidualnych zajęć z coachem.

b) Zakres tematyczny: usuwanie przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych w procesie realizacji celów, przyjmowanie odpowiedzialności za aktywne kształtowanie przyszłości, wypracowanie planowanych do osiągnięcia efektów długoterminowych, podejmowanie świadomych decyzji życiowych.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego treningu umiejętności społecznych.

b) Zakres tematyczny: trening postaw i zachowań kreujących kompetencje życiowe i umiejętności społeczne zgodne z wymaganiami rynku pracy, nauka przydatnych cech osobowości w formie ćwiczeń, scenek i symulacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny) indywidualnego poradnictwa zawodowego.

b) Zakres tematyczny: identyfikacja potrzeb osób niepracujących, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, analiza przyczyn braku pracy, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania, opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

d) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego.

e) Zakres tematyczny: planowanie rozwoju kariery zawodowej w oparciu o testy, gry i warsztaty, w tym planowanie podnoszenia lub uzupełniania kompetencji/kwalifikacji zawodowych, wytyczenie ścieżki kształcenia dobranej do właściwych uwarunkowań osobistych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kształtowanie postaw społecznych i tzw. predyspozycji miękkich.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.

a) Uczestnicy/-czki Projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego rynku pracy.

b) Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 61 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/trenerów, odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe, catering, materiały szkoleniowe.

d) Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

e) Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w 6,78 zł/ godz. obecności na szkoleniu.

f) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 4 godziny (2 spotkania po 2 godziny) pośrednictwa pracy.

b) Zakres tematyczny: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami UP, poszukiwanie ofert pracy, pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów o pracę, elementy negocjacji.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

a) Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami.

b) Staże są przewidziane dla 30 Uczestników/-czek Projektu.

c) Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym w wysokości max. 1017,40 zł/miesiąc pracy na stażu.
Uczestnikom/-czkom Projektu przysługuje stypendium stażowe, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie NNW.

a) 1 Uczestnik/czka Projektu z niepełnosprawnościami zostanie objęty/a wsparciem trenera pracy w wymiarze 24 godzin/1 UP (12 spotkań po 2 godziny, średnio 3 dni w tygodniu, w ciągu pierwszego miesiąca pracy niepełnosprawnego UP).

b) Zakres tematyczny: wspieranie UP na stanowisku pracy, w celu nabrania samodzielności, wspieranie pracodawcy i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika i monitorowanie przebiegu pracy, obejmujące wsparcie UP i jego zawodowego otoczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Profesjonalne wsparcie doradców z zakresu wsparcia społecznego i zawodowego
 • bezpłatne kursy zawodowe
 • materiały szkoleniowe
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering na spotkaniach grupowych
 • egzaminy kompetencyjne/ kwalifikacyjne
 • zwroty kosztów dojazdu na zajęcia

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
Białystok, przy ul. Zwycięstwa 8/206
Biuro jest czynne w 08:00 – 16:00 (poniedziałek – piątek)

W formie elektronicznej na adres:
ssa@humaneo.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu +601 538 943

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo rozpoczyna dyżury psychologów

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, zezm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji […]

PIERWSZA GRUPA KOŃCZY STAŻE ZAWODOWE

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi uczestnicy projektu w miesiącu czerwcu zakończyli realizację staży zawodowych, które trwały trzy miesiące. Wsparcie było ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników, dodatkowo umożliwiły im zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń zawodowych.

Wsparcie środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Szanowni Państwo, mając na uwadze trudności natury psychologiczno-pedagogicznej pojawiające się w związku z długotrwałym nauczaniem zdalnym w warunkach izolacji w okresie pandemii, zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii?” W publikacji przedstawione liczne rekomendacje, które mogą być pomocne przy planowaniu działań w obszarze wychowania, zdrowia psychicznego […]

REKRUTACJA TRWA

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się:identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;indywidualne pośrednictwo pracy […]

ZACZYNAMY STAŻE!

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 26.05.2021 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.

KOLEJNA GRUPA ROZPOCZYNA SZKOLENIA

To już 20 grupa, która rusza ze szkoleniem . Tym razem  uczestnicy będą brali udział w szkoleniu z zakresu  Pracownik produkcji odzieży z obsługą klienta  w Koluszkach pow. Łódź wschód. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie udziałem w naszym projekcie i życzymy owocnej nauki. Przypominamy że projekt adresowany jest do: osób w wieku 30 lat i więcej; […]

GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

Grupa V rusza ze szkoleniem zawodowym W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z animacją czasu wolnego”. Szkolenie to będzie miało na celu przygotować uczestników do ostatniego rodzaju form wsparcia, a mianowicie do trzymiesięcznego stażu zawodowego. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji […]

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

  Informujemy że rekrutacja do projektu „Mogę wszystko” została zakończona. Zrekrutowanych zostało 177 osób które zostaną podzielone na 17 grup. Wśród zainteresowanych 95 osób rozpoczęło staż a 68 uzyskało zatrudnienie. Przypominamy o korzyściach dla uczestników: W 100% darmowe szkolenie Ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu zawodowego Pomoc podczas udziału w szkoleniu udzielaną przez profesjonalnego trenera Stypendium […]

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ EDUKACYJNYCH

Stowarzyszenie Humaneo rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest opis kwalifikacji rynkowej oraz dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji „Testowanie oprogramowania” do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).   Współpraca odbywa się w ramach projektu pt. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych […]

STAŻE ZAWODOWE DOBIEGAJĄ KOŃCA

Część uczestników projektu „Nowa ścieżka rozwoju” zakończyła właśnie staże zawodowe. Przez trzy miesiące mieli oni możliwość nabycia doświadczenia zawodowego oraz wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych. Z wielka dumą informujemy, iż większość osób biorących udział w projekcie ukończyło już wszelkie rodzaje form wsparcia, którymi były między innymi zajęcia z poradnictwa zawodowego, pośrednictwo […]

PROJEKT PRZEDŁUŻONY, REKRUTACJA TRWA!

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 31.10.2021 r. Zatem rekrutacja do projektu nadal trwa!W ramach projektu każdy uczestnik ma możliwość skorzystać z poniższych form wsparcia:– identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD;– grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego;– indywidualne pośrednictwo pracy z możliwością ubiegania się o dodatek relokacyjny;– szkolenia zawodowe;– staż […]

OKRES REALIZACJI PRZEDŁUŻONY

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2021 r.

KOLEJNE STAŻE ZAWODOWE ROZPOCZĘTE

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu w dniu 17.05.2021 r. rozpoczęli realizację staży zawodowych, które potrwają trzy miesiące. Wsparcie to jest ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkoleń zawodowych.

KOLEJNA GRUPA UCZESTNIKÓW

Z przyjemnością informujemy, iż kolejna grupa uczestników rozpoczęła kurs INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Wszystkim uczestnikom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerów, odpowiednio wyposażone sale, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, catering na zajęciach. Zajęcia są organizowane z zachowaniem wymogów sanitarnych. Zapraszamy do zapoznania się z innymi ofertami szkoleniowymi jakie realizuje nasze stowarzyszenie. Odwiedź nasze media społecznościowe!

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Z przyjemnością informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” zakończyli udział w szkoleniu zawodowym. Uczestnicy projektu w dniu 07.05.2021 r. zakończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Specjalista ds. handlu”. Celem szkolenia było m.in. podniesienie i zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia zawodowego każdy uczestnik podszedł do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje.Wszystkim […]

RUSZAJĄ KOLEJNE SZKOLENIA

Informujemy, że kolejni uczestnicy w terminie od 08.02.2021 r. do 19.02.2021 r. będą uczestniczyć w 10-cio dniowym szkoleniu zawodowym „Sprzedawca”, oraz w szkoleniu „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”, a w terminie od 09.02.2021 r. do 19.02.2021 r. również będą uczestniczyć w 10-cio dniowym szkoleniu zawodowym „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”. Po zakończonych szkoleniach […]

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 781 416,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 664 203,60 zł