Z pasją do nauki

Projekt „Z pasją do nauki” nr RPMP.10.01.03-12-0382/16
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
10. Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne