EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY – szkolenie dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO zaprasza nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu województwa małopolskiego do udziału w szkoleniu z zakresu EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników dydaktycznych do efektywnego wspierania i ukierunkowywania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z ich potencjałem rozwojowym.  

DAJ SZANSĘ – NIE OCENIAJ – NIE WYKLUCZAJ – WSPIERAJ

Uczeń z niepełnosprawnością, z zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, czy wybitnie zdolny może znaleźć się w Twojej szkole i w Twojej klasie. Udział w szkoleniu pozwoli Ci rozpoznać jego zasoby i zaproponować adekwatne wsparcie oraz angażującą edukację.  

Szkolenie realizowane w oparciu o program i materiały szkoleniowe opracowane przez OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI.

W programie m.in.:

– edukacja włączająca jako wysokiej jakości edukacja dla wszystkich uczących się

– ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia

– praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – z uwzględnieniem zróżnicowania przedmiotowego i etapu edukacji

– współpraca z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym

Ważne informacje:

  • Czas szkolenia: 45 godzin oraz indywidualne konsultacje poszkoleniowe – 3 godziny
  • Zajęcia od poniedziałku do soboty realizowane on-line   
  • Dni i godziny zajęć dostosowane do potrzeb grupy
  • Termin szkolenia: marzec 2023 – maj 2023
  • Zapisy i dodatkowe informacje: Patryk Sokołowski tel. 577 653 491 patryk.sokolowski@humaneo.pl

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia, wydane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli HUMANEO.

UWAGA!! Placówki, w których 40% pracowników pedagogicznych weźmie udział w szkoleniu otrzymają certyfikat SZKOŁY PRZYJAZNEJ EDUKACJI.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MODUŁÓW SZKOLENIOWO – DORADCZYCH:

Moduł I – Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczących się (16 godzin) 

Moduł II – Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia (16 godzin)

Moduł III – Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi

➞ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (Universal design for learning) (12 godzin)

➞ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych), zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji (24 godziny)

Moduł IV – Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami (16 godzin)

Moduł V – Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki (16 godzin) 

Moduł VI – Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek (8 godzin)