WIEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI: Formularz zgłoszeniowy PRACODAWCY mogącego ubiegać się o pomoc de minimis

Do projektu „Wiek nowych możliwości” nr RPMP.08.06.01-12-0104/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny (wszystkie białe pola). Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione formularze.

Formularz zgłoszeniowy PRACODAWCY mogącego ubiegać się o pomoc de minimis
Czy u pracodawcy jest opracowana strategia zarządzania wiekiem?
Czy pracodawca jest zainteresowany stworzeniem oraz wdrożeniem strategii zarządzania wiekiem?
Powyższa osoba to:
Powyższa osoba to:
Powyższa osoba to:
Powyższa osoba to:
Powyższa osoba to:
Powyższa osoba to:
W/w oddelegowane osoby spełniają warunki uczestnictwa w projekcie
Pracodawca jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści
OŚWIADCZENIA: 1. Zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu. *
2. Pracodawca spełnia wszystkie określone w przepisach prawa warunki otrzymania pomocy de minimis. *
3. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. *
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta – Humaneo, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 12. *
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje na podstawie krajowych rejestrów pod względem ich zgodności z prawdą. *

UWAGA! PO WYPEŁNIENIU POWYŻSZEGO FORMULARZA SKOPIUJ I WYŚLIJ TEN LINK:

https://www.humaneo.pl/formularz-pracownik-de-minimis/

PRACOWNIKOM, KTÓRYCH WSKAZAŁEŚ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ.