WIEK NOWYCH MOŻLIWOŚCI: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRACOWNIKA ORGANIZACJI MOGĄCEJ UBIEGAĆ SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Do projektu „Wiek nowych możliwości” nr RPMP.08.06.01-12-0104/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości”. Formularz należy wypełnić w sposób czytelny (wszystkie białe pola). Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione formularze.

 

Formularz zgłoszeniowy PRACOWNIKA organizacji mogącej ubiegać się o pomoc de minimis
Płeć *
Jestem osobą zamieszkującą lub pracującą na terenie województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
Jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści
Jestem pracownikiem/-cą oddelegowanym/-ą do uczestnictwa w szkoleniu
Jestem osobą niepełnosprawną
OŚWIADCZENIA: 1. Zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Wiek nowych możliwości” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, akceptuję wszystkie postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie określone w ww. Regulaminie. *
2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. *
3. Deklaruję wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie „Wiek nowych możliwości” oraz wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. *
4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i innych dokumentach przez Beneficjenta projektu w celach rekrutacji i realizacji projektu zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). *
5. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Beneficjenta – Humaneo, 33-300 Nowy Sącz, ul. Nawojowska 12. *
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym. *
7. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, zobowiązuję się do podpisania deklaracji udziału w projekcie, a także do wzięcia udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia oraz w działaniach w zakresie ewaluacji i monitoringu w ramach projektu. *
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje na podstawie krajowych rejestrów pod względem ich zgodności z prawdą. *