GRUPA V RUSZA ZE SZKOLENIEM ZAWODOWYM

Grupa V rusza ze szkoleniem zawodowym

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” rozpoczną bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z animacją czasu wolnego”. Szkolenie to będzie miało na celu przygotować uczestników do ostatniego rodzaju form wsparcia, a mianowicie do trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji zostanie potwierdzone certyfikatem, a nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie egzaminu zawodowego. Ponadto na czas odbywania szkolenia każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogła liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/