KdC-A!: RUSZA SZKOLENIE ZAWODOWE

Z radością informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu projektu „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”. Uczestnicy projektu w tym tygodniu rozpoczną udział w szkoleniu zawodowym. Szkolenie pn. Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą klienta realizowane będzie przez dziecięciu Uczestników projektu. Liczba godzin szkolenia to 100h na grupę.

 

Uczestnicy projektu mogą brać udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy.

Szkolenia zawodowe są przewidziane dla 68 Uczestników/-czek Projektu. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  3. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 150 godzin miesięcznie (w przypadku mniejszej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie).

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.