„KIERUNEK DLA CIEBIE – AKTYWIZACJA!”

Stowarzyszenie HUMANEO zaprasza do udziału w projekcie pn. “Kierunek dla Ciebie – Aktywizacja!”. Projekt przeznaczony jest dla osób w wieku 18-64 lat, które są bezrobotne i bierne zawodowo. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które zamieszkują obszar województwa mazowieckiego.

 

Celem projektu jest pomoc w uzyskaniu zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarach gmin poniżej progu defaworyzacji, wyznaczonych według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego. W tym przypadku dotyczy to powiatów: makowskiego, przysuskiego oraz sierpeckiego (województwo mazowieckie).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w okresie do 31 grudnia 2021 r. poprzez: identyfikację problemów, potencjałów, predyspozycji i potrzeb uczestników, coaching z zakresu umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy, a także staże zawodowe. 

Uczestnicy skorzystaj z bezpłatnych szkoleń zawodowych, otrzymają materiały dydaktyczne, a także certyfikat nadający kwalifikacje po ukończeniu szkolenia. Wśród korzyści są jest stypendium szkoleniowe oraz pomoc i wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW, mogą również skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu. 

Zgłoszenia do projektu można składać:

 • osobiście w biurze projektu: ul. Grabowa 14, 06-200 Maków Mazowiecki,
 • telefonicznie po numerami: 663 031 704, 693 160 932, 
 • lub w formie elektronicznej na adres: kdc-a@humaneo.pl
 • biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Aktualnych informacji na temat projektu szukaj na stronie „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!”.

 

Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!

Data aktualizacji strony: 30 marca 2021 roku.

„Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” nr RPMA.09.01.00-14-d467/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 893 740,52 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, spełniających następujące warunki:

 • zamieszkujące obszar województwa mazowieckiego – powiaty: makowski, przysuski, sierpecki,
 • bezrobotne i bierne zawodowo,
 • zamieszkujące obszary rewitalizacji z powiatu makowskiego, przysuskiego, sierpeckiego,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby wielokrotnie wykluczone,
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej,
 • korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO (beneficjent) i Tomasz Żurek INFOS (Partner) od 01 września 2020 do 31 grudnia 2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w okresie od września do grudnia 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

4h /os. (2 spotkania po 2h), w tym 2h z doradcą zawodowym oraz 2h z psychologiem.

Zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami potrzebami i potencjałem.

 

6h/os. (3 spotkania po 2 godziny).

Organizowany będzie poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników Projektu z pracodawcami.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej.
 • Materiały dydaktyczne.
 • Certyfikat nadający kwalifikacje po szkoleniu.
 • Stypendium szkoleniowe oraz staże.
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering na zajęcia grupowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Grabowa 14,
06-200 Maków Mazowiecki

tel.: 663 031 704, 693 160 932
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
kdc-a@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: ?? zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 893 740,52 zł