„Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” nr RPMA.09.01.00-14-d467/19 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202. Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 893 740,52 zł.

 

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-64 lat, spełniających następujące warunki:

 • zamieszkujące obszar województwa mazowieckiego – powiaty: makowski, przysuski, sierpecki,
 • bezrobotne i bierne zawodowo,
 • zamieszkujące obszary rewitalizacji z powiatu makowskiego, przysuskiego, sierpeckiego,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby wielokrotnie wykluczone,
 • korzystające lub kwalifikujące się do objęcia świadczeniami pomocy społecznej,
 • korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek dla Ciebie – AKTYWIZACJA!” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO (beneficjent) i Tomasz Żurek INFOS (Partner) od 01 września 2020 do 31 grudnia 2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w okresie od września do grudnia 2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Identyfikacja problemów, potencjałów, predyspozycji, zasobów i potrzeb uczestników projektu – IŚR
  4h /os. (2 spotkania po 2h), w tym 2h z doradcą zawodowym oraz 2h z psychologiem.
 • coaching z zakresu umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne i grupowe
  12h/os. (4 spotkania po 3 godziny).
 • Szkolenie zawodowe
  Zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami potrzebami i potencjałem.
 • Pośrednictwo pracy
  6h/os. (3 spotkania po 2 godziny).
 • Staż zawodowy
  Organizowany będzie poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta z pracodawcami oraz Uczestników Projektu z pracodawcami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej.
 • Materiały dydaktyczne.
 • Certyfikat nadający kwalifikacje po szkoleniu.
 • Stypendium szkoleniowe oraz staże.
 • Pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Catering na zajęcia grupowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Grabowa 14,
06-200 Maków Mazowiecki

tel.: 663 031 704, 693 160 932
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
kdc-a@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: ?? zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 893 740,52 zł

Skip to content