Strona projektu – KIERUNEK -> praca

Data aktualizacji strony: 22 listopada 2019 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 30 lat i więcej, bez pracy, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. małopolskiego w powiatach: nowotarski, limanowski, nowosądecki, gorlicki, tarnowski i m.Tarnów.

Ww. osoby będą należeć min. do 1 z poniższych grup:
a. os. powyżej 50 r.ż.
b. os. długotrwale bezrobotne
c. os. z niepełnosprawnościami
d. os. o niskich kwalifikacjach
e. kobiety
f. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza,

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Kierunek -> PRACA” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) oraz PRETENDER Adrian Wronka (Partner) w okresie od 1.09.2018 do 31.03.2020r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.09.2018 r. do 31.07.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego.
 • Poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
 • PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE – warsztaty z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy: 24h/gr.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: 4h/os. (dla 72 UP)
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 • Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz

lub (od 14 czerwca 2019 roku)

Biuro zlokalizowane na parterze z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, parkingi)
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz,
pokój numer: B030.

tel.: 18 547 70 70
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
kierunekpraca@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE