Kolejni uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe

Informujemy, że jeszcze w tym tygodniu kolejni uczestnicy projektu „Droga do zatrudnienia” rozpoczną trzymiesięczne staże zawodowe. Ich celem będzie nabycie doświadczenia zawodowego oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Partnera z pracodawcami oraz Uczestników/-czek Projektu z pracodawcami. Przed rozpoczęciem stażu osoby biorące udział w projekcie zostaną skierowane na badania lekarskie, które zweryfikują ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku. Ponadto w trakcie odbywania stażu każdy ze stażystów będzie mógł liczyć na stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz na ubezpieczenie NNW.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-do-zatrudnienia-2/