Koniec realizacji projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 lipca 2020 roku na terenie województwa podkarpackiego, a jego uczestnikami były osoby między 18 a 64 rokiem życia, które pozostawały bez zatrudnienia, w tym przede wszystkim osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nie-wykluczaj-sie-z-lepszego-jutra/