Koniec realizacji projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”

Informujemy, że w ostatnim czasie zakończyliśmy realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu!”. Przypominamy, iż projekt ten realizowany był od 1 stycznia 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego, a jego uczestnikami były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy wzięli udział w licznych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), w zajęciach z poradnictwa psychologicznego czy też w bezpłatnych szkoleniach zawodowych. Zakończenie udziału w projekcie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/razem-przeciw-wykluczeniu/