DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. zamieszkuje (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w jednym z powiatów: elbląskim, ostródzkim, iławskim, w gminie, w której procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim;
 2. jest osobą w wieku powyżej 18 roku życia;
 3. jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 4. pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
 5. nie jest osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęty/-a dozorem elektronicznym).

Gminy powiatów elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w województwie to: Elbląg (gmina wiejska), Godkowo (gmina wiejska), Gronowo Elbląskie (gmina wiejska), Markusy (gmina wiejska), Młynary (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Pasłęk (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Rychliki (gmina wiejska), Tolkmicko (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Iława (gmina wiejska), Kisielice (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Susz (miasto, obszar wiejski), Zalewo (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Dąbrówno (gmina wiejska), Grunwald (gmina wiejska), Łukta (gmina wiejska), Małdyty (gmina wiejska), Miłakowo (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Miłomłyn (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Morąg (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Ostróda (gmina wiejska).

Projekt „Ku integracji!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 880 948,62 zł.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Ku integracji!” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.05.2022 r. do 30.06.2023 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.05.2022 r. do momentu zrekrutowania wymaganej liczby Kandydatów/-tek.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry
 • materiały dydaktyczne
 • catering
 • egzaminy zawodowe
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • ubezpieczenie NNW w trakcie realizacji staży zawodowych

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 1 godzinę zajęć z psychologiem oraz 1 godzinę zajęć z doradcą zawodowym w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP (jedno jednogodzinne spotkanie z psychologiem oraz jedno jednogodzinne spotkanie z doradcą zawodowym)
 • zakres tematyczny: analiza osobowości i określenie predyspozycji UP z wykorzystaniem Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych, określenie stopnia oddalenia od społeczeństwa i rynku pracy, stworzenie/aktualizacja IŚR.
 • opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz umowy na wzór kontraktu socjalnego.
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 10 godzinę zajęć z psychologiem lub prawnikiem lub pedagogiem (pięć dwugodzinnych spotkań).
 • zakres tematyczny poradnictwa psychologicznego: forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej.
 • zakres tematyczny poradnictwa prawnego: udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa, pomoc w sporządzaniu projektów pism w zakresie z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 • zakres tematyczny poradnictwa pedagogicznego (rodzinnego): obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze (głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic–dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci oraz problemy związane z opieką nad OzN.
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 24 godziny zajęć w ramach treningu umiejętności społecznych (cztery sześciogodzinne spotkania).
 • zakres tematyczny: samoświadomość –  zdolność do uświadamiania sobie uczuć własnych oraz innych osób, właściwego kontrolowania własnych emocji / uczuć / impulsów; aktywne słuchanie – umiejętność słuchania innych oraz analizowania wypowiedzi i odnoszenia się do nich; obserwacja zachowań, reakcji oraz odczuć innych osób, refleksji nad werbalnymi i niewerbalnymi aspektami interakcji interpersonalnych; rozwijanie kreatywności i wyobraźni – zdolności do postrzegania spraw z punktu widzenia innej osoby; tolerancja.
 • każdy/-a Uczestnik/-czka Projektu odbędzie 6 godzin zajęć z pośrednikiem pracy w ramach indywidualnego pośrednictwa pracy (sześć jednogodzinnych spotkań lub trzy dwugodzinne spotkania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez UP).
 • zakres tematyczny: zebranie niezbędnych informacji w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla UP, pozyskiwanie ofert pracy i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, upowszechnianie ofert pracy wśród UP
 • wsparcie ukierunkowane na podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
 • szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji.
 • szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy.
 • wsparcie ukierunkowane na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego.
 • udział w stażach umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • odbycie stażu zawodowego ułatwi wejście na rynek pracy przez Uczestnika/-czkę, po zakończeniu udziału w projekcie.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Warszawska 55

82-300 Elbląg

tel.: 609-411-983

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres:

ku-integracji@humaneo.pl

HARMONOGRAMY:

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE:

Ogłoszenia projektowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do

Zobacz więcej »
Ogłoszenia projektowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do

Zobacz więcej »
Ogłoszenia projektowe

„Ku integracji!”: Staże zawodowe

Osoby biorące udział w projekcie „Ku integracji!” zakończyły realizacje 3-miesięcznych staży zawodowych. Realizacja staży zawodowych umożliwiła wyposażenie stażystów w praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu, do

Zobacz więcej »
Skip to content