Strona projektu – „Młodzi z POWERem”

Data aktualizacji strony: 15 stycznia 2021 roku

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób:

 • w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET
 • zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m.Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski,
 • biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Ostrołękę i Ostrów Mazowiecki oraz osób zamieszkujących obszary objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze realizacji projektu,

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01.04.2019 r. – 31.01.2021 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.04.2019 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (UP), diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego UP w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-motywacyjne:

 1. Doradztwo zawodowe z identyfikacją potrzeb UP i IPD – indywidualne konsultacje z doradcą zaw.: 8h/os.
 2. Indywidualne wsparcie psychologiczno-motywacyjne:
  1. 2h/os.: wstępne konsultacje z psychologiem,
  2. 4h/os. : indywidualne konsultacje, terminy ustalane wg potrzeb UP

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby + Wsparcie mobilności geograficznej: 8h/os. (w tym 3 godziny indywidualnych konsultacji tj. 3h/os. oraz 5h/os. pracy własnej pośrednika – bez udziału UP).

 • Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • egzaminy zawodowe,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering,
 • 3-miesięczne staże zawodowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

tel.: 601-380-573
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
mlodzizpowerem@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 013 648,50 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 810 918,80 zł